Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008E0109-20140315

Padomes Kopējā nostāja 2008/109/KĀDP ( 2008. gada 12. februāris ), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Libēriju

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/109/2014-03-15

2008E0109 — LV — 15.03.2014 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2008/109/KĀDP

(2008. gada 12. februāris),

ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Libēriju

(OV L 038, 13.2.2008, p.26)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMES LĒMUMS 2010/129/KĀDP (2010. gada 1. marts),

  L 51

23

2.3.2010

►M2

PADOMES LĒMUMS 2014/141/KĀDP (2014. gada 14. marts),

  L 76

45

15.3.2014
▼B

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2008/109/KĀDP

(2008. gada 12. februāris),

ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret LibērijuEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2003. gadā pieņēma Rezolūciju (ANDPR) 1521 (2003), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Libēriju. Šie pasākumi ir īstenoti ar Kopējo nostāju 2004/137/KĀDP (2004. gada 10. februāris), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Libēriju ( 1 ).

(2)

Pēc tam, kad ANO Drošības padome pieņēma ANDPR 1683 (2006) un ANDPR 1731 (2006), Padome atjaunoja un grozīja minētos pasākumus, pieņemot attiecīgi Kopējo nostāju 2006/518/KĀDP (2006. gada 24. jūlijs), ar ko groza un atjauno konkrētus ierobežojošos pasākumus pret Libēriju ( 2 ), un Kopējo nostāju 2007/93/KĀDP (2007. gada 12. februāris), ar ko atjauno un groza Kopējo nostāju 2004/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Libēriju ( 3 ).

(3)

Ņemot vērā notikumu attīstību Libērijā, ANO Drošības padome 2007. gada 19. decembrī pieņēma ANDPR 1792 (2007), vēl uz 12 mēnešiem atjaunojot noteiktos ierobežojošos pasākumus saistībā ar ieročiem un ceļošanu. ANDPR 1792 (2007) arī ir ieviesta prasība paziņot saskaņā ar ANDPR 1521 (2003) 21. punktu izveidotajai komitejai par visu tipu ieroču un saistītu materiālu piegādi, ja šo piegādi veic saskaņā ar ANDPR 1521 (2003) 2. punkta e) vai f) apakšpunktu, ANDPR 1683 (2006) 2. punktu vai ANDPR 1731 (2006) 1. punkta b) apakšpunktu.

(4)

Skaidrības labad minētos pasākumus vajadzētu konsolidēt vienotā tiesību aktā.

(5)

Ir vajadzīgas Kopienas darbības, lai īstenotu konkrētus minētos pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.▼M1

1. pants

Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām, vai izmantojot dalībvalstu karoga kuģus vai gaisa kuģus, aizliegtu veikt tiešu vai netiešu ieroču un ar tiem saistītu materiālu piegādi, pārdošanu vai nodošanu un sniegt jebkādu ar militāro darbību saistītu atbalstu, konsultācijas vai apmācību, tostarp finansējumu vai finansiālu palīdzību, visām nevalstiskām vienībām un personām, kas darbojas Libērijas teritorijā.

2. pants

1.  Kopējās nostājas 1. pantu nepiemēro:

a) ieročiem un ar tiem saistītiem materiāliem, kā arī tehniskajai apmācībai un palīdzībai, kas paredzēta vienīgi, lai atbalstītu Apvienoto Nāciju Organizācijas misiju Libērijā (UNMIL), un šīs misijas vajadzībām;

b) aizsargtērpiem, tostarp pretšķembu vestēm un militārām aizsargķiverēm, ko Apvienoto Nāciju Organizācijas darbinieki, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humānās palīdzības un attīstības atbalsta darbinieki un saistītais personāls uz laiku ieved Libērijā tikai personiskai lietošanai;

▼M2

c) citam militāram ekipējumam, kas nav letāls un kas ir paredzēts vienīgi humānām vai aizsardzības vajadzībām, un saistītai tehniskai palīdzībai un mācībām.

▼M1

2.  Lai piegādātu, pārdotu vai nodotu ieročus un ar tiem saistītus materiālus vai sniegtu pakalpojumus, kas minēti 1. panta a) un c) apakšpunktā, saņem dalībvalstu kompetento iestāžu atļauju. Dalībvalstis izskata katru 1. punkta a) un c) apakšpunktā minēto piegādi atsevišķi, ņemot vērā visus kritērijus, kas norādīti Padomes Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP, ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli ( 4 ). Dalībvalstis prasa atbilstīgus drošības pasākumus, lai novērstu iespēju ļaunprātīgi izmantot tādas atļaujas, ko izsniedz saskaņā ar šo punktu, un vajadzības gadījumā izstrādā noteikumus, lai atgūtu piegādātos ieročus un ar tiem saistītos materiālus.

▼M2

3.  Libērijas valdības pamatpienākums ir paziņot Sankciju komitejai par jebkādu nāvējošu ieroču un saistītu materiālu nodrošinājuma pārvadājumiem vai par jebkādu ar militārām vai citām drošības sektora darbībām saistītu palīdzības, konsultāciju vai mācību sniegšanu, kas attiecas uz Libērijas valdību, izņemot 1. punktā minētos. Dalībvalstis, kas sniedz palīdzību, alternatīvi var sniegt paziņojumus Sankciju komitejai, konsultējoties ar Libērijas valdību, saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas 2128 (2013) 2. punkta b) apakšpunkta ii) un iii) punktu. Ja dalībvalsts nolemj sniegt paziņojumu Sankciju komitejai, paziņojumā ietver visu attiecīgo informāciju, tostarp vajadzības gadījumā – mērķi un gala lietotāju, nosūtāmā ekipējuma tehniskās specifikācijas un daudzumu, piegādātāju, paredzamo piegādes datumu, transporta veidu un sūtījuma maršrutu.

▼B

3. pants

1.  Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu visu Sankciju komitejas uzskaitīto indivīdu ieceļošanu vai tranzītu caur valsti, kuri:

a) apdraud miera procesu Libērijā vai ir iesaistīti darbībās, kuru mērķis ir miera un stabilitātes graušana Libērijā un tās reģionos, tostarp to bijušā prezidenta Charles Taylor valdības amatpersonu un viņu ģimenes locekļu un Libērijas bijušo bruņoto spēku dalībnieku ieceļošanu un tranzītu, kas uztur saiknes ar bijušo prezidentu Charles Taylor;

b) pārkāpj ieroču un visdažādāko ar tiem saistīto materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāru transportlīdzekļu un ekipējuma, pusmilitāro spēku ekipējuma un to rezerves daļu pārdošanas, piegādes, pārvadāšanas vai eksporta aizliegumu vai aizliegumu sniegt tehniskas mācības, kuras ir saistītas ar tādu priekšmetu piegādi, ražošanu, uzturēšanu vai lietošanu;

c) sniedz finansiālu vai militāru atbalstu bruņotām dumpinieku grupām Libērijā vai reģiona valstīs vai ir saistītas ar uzņēmumiem, kas to dara.

2.  Nekas 1. punktā neliek valstij aizliegt savu valstspiederīgo ieceļošanu tās teritorijā.

3.  Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja konstatē, ka ceļojums notiek humānu mērķu dēļ, tostarp reliģisku pienākumu dēļ, vai ja Komiteja konstatē, ka izņēmums citādi sekmētu ANO Drošības padomes rezolūciju mērķu sasniegšanu miera, stabilitātes un demokrātijas veidošanai Libērijā un ilgstoša miera veidošanai apakšreģionā.

4. pants

Šī Kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā. To vajadzības gadījumā groza vai atceļ, ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes konstatējumus.

5. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.( 1 ) OV L 40, 12.2.2004., 35. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2007/400/KĀDP (OV L 150, 12.6.2007., 15. lpp.).

( 2 ) OV L 201, 25.7.2006., 36. lpp.

( 3 ) OV L 41, 13.2.2007., 17. lpp.

( 4 ) OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.

Top