EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1264

Padomes Regula (EK) Nr. 1264/94 (1994. gada 30. maijs), ar ko aizliedz apmierināt Haiti iestāžu prasības attiecībā uz līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ir ietekmējuši pasākumi, kas noteikti ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijām Nr. 917 (1994. g), Nr. 841 (1993. g.), Nr. 873 (1993. g.) un Nr. 875 (1993. g.) vai pieņemti saskaņā ar šīm rezolūcijām

OJ L 139, 2.6.1994, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 032 P. 40 - 42
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 032 P. 40 - 42
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 13 - 15
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 009 P. 265 - 267
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 009 P. 265 - 267
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 036 P. 77 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1264/oj

31994R1264Oficiālais Vēstnesis L 139 , 02/06/1994 Lpp. 0004 - 0006
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 11 Sējums 32 Lpp. 0040
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 11 Sējums 32 Lpp. 0040


Padomes Regula (EK) Nr. 1264/94

(1994. gada 30. maijs),

ar ko aizliedz apmierināt Haiti iestāžu prasības attiecībā uz līgumiem un darījumiem, kuru izpildi ir ietekmējuši pasākumi, kas noteikti ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijām Nr. 917 (1994. g), Nr. 841 (1993. g.), Nr. 873 (1993. g.) un Nr. 875 (1993. g.) vai pieņemti saskaņā ar šīm rezolūcijām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 73.g pantu un 228.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 30. maija Lēmumu 94/315/KĀDP par kopīgo nostāju, kas definēta, pamatojoties uz J.2 pantu Līgumā par Eiropas Savienību, attiecībā uz ekonomisko attiecību ierobežošanu ar Haiti [1],

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā Padomes 1993. gada 24. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1608/93, ar ko ievieš embargo atsevišķām Eiropas Ekonomikas kopienas tirdzniecības attiecībām ar Haiti [2], un Padomes 1993. gada 28. oktobra Regulā (EEK) Nr. 3028/93, ar ko atceļ atsevišķu Eiropas Ekonomikas kopienu un Haiti tirdzniecības attiecību embargo apturēšanu un groza Regulu (EEK) Nr. 1608/93, ar ko ievieš šo embargo [3], un Padomes Regulā (EK) Nr. 1263/94 par atsevišķu ar Haiti uzturētu finansiālu un saimniecisku attiecību pārtraukšanu [4] Kopiena pieņēmusi pasākumus, kas paredzēti tam, lai pārtrauktu atsevišķas saimnieciskas un finansiālas attiecības ar Haiti;

tā kā šo pasākumu rezultātā uzņēmējus Kopienā un trešās valstīs apdraud Haiti iestāžu prasības attiecībā uz līgumiem vai darījumiem, kuru izpildi ietekmējušas Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 917 (1994. g.), Nr. 841 (1993. g.), Nr. 873 (1993. g.) un Nr. 875 (1993. g.);

tā kā Rezolūcijas Nr. 917 (1994. g.) 11. punkts uzliek visām valstīm par pienākumu novērst to, ka tiktu apmierinātas šādas Haiti iestāžu prasības;

tā kā tāpēc jānodrošina uzņēmēju pastāvīga aizsardzība pret šādām prasībām un jāgādā par to, lai Haiti nesaņemtu kompensāciju par embargo negatīvajām sekām;

tā kā Kopiena uzskata, ka, pieņemot lēmumu par to, vai ir jāsašaurina vai jāpārtrauc pret Haiti iestādēm pieņemtie pasākumi, jo īpaši jāņem vērā visi gadījumi, kad šīs iestādes nav izpildījušas Rezolūcijas Nr. 917 (1994. g.) 11. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā:

1) "līgums vai darījums" ir jebkura veida darījums neatkarīgi no piemērojamajiem tiesību aktiem, kura pamatā ir viens vai vairāki līgumi vai līdzīgas saistības, kas noteiktas starp vienām un tām pašām vai dažādām pusēm; šim nolūkam jēdziens "līgums" aptver visu veidu juridiski neatkarīgas vai atkarīgas garantijas, finanšu garantijas un kompensācijas vai piešķīrumus un visus saistītus noteikumus, kuri izriet no šāda darījuma vai ir saistīti ar to;

2) "prasība" ir jebkura prasība, attiecībā uz ko ir vai nav ierosināta tiesvedība un kas izvirzīta pirms vai pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas saskaņā ar kādu līgumu vai darījumu vai saistībā ar to, un jo īpaši:

a) prasība izpildīt visas saistības, kas izriet no kāda līguma vai darījuma vai ir saistītas ar kādu līgumu vai darījumu;

b) prasība ar nolūku panākt jebkāda veida garantijas vai finanšu garantijas pagarinājumu vai samaksu;

c) kompensācijas prasība attiecībā uz kādu līgumu vai darījumu;

d) pretprasība;

e) prasība atzīt un izpildīt, tostarp ar tiesas nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi valsts teritorijā, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu, neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

3) "pasākumi, kas noteikti, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju Nr. 917 (1994. g.) un ar to saistītās rezolūcijas" ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes pasākumi vai pasākumi, ko paredzējušas Eiropas Kopienas vai jebkura valsts, zeme vai starptautiska organizācija saskaņā vai sakarā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes attiecīgajiem lēmumiem vai tos piemērojot, vai jebkura darbība, ko Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome atļāvusi, lai apturētu atsevišķas ar Haiti uzturētas saimnieciskas un finansiālas attiecības;

4) "fiziska vai juridiska persona Haiti" ir:

a) Haiti iestādes;

b) visi Haiti pilsoņi;

c) jebkura juridiska persona, kuras juridiskā adrese vai galvenā pārvalde ir Haiti;

d) jebkura struktūra, ko tieši vai netieši kontrolē viena vai vairākas no iepriekš minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām;

e) jebkura persona, kas iesniedz prasību, izmantojot kādas fiziskas vai juridiskas personas starpniecību, kura ir minēta a), b), c) vai d) apakšpunktā, vai šo personu labā.

Neskarot 2. pantu, kāda līguma vai darījuma izpilde tāpat uzskatāma par tādu, ko ietekmējuši pasākumi, kas noteikti, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju Nr. 917 (1994. g.) un ar to saistītās rezolūcijas, ja prasība vai tās saturs tieši vai netieši izriet no šiem pasākumiem.

2. pants

1. Ir aizliegts apmierināt kādu prasību vai veikt jebkādus pasākumus, lai apmierinātu kādu prasību, ja to iesniegusi:

a) Haiti reģistrēta fiziska vai juridiska persona vai fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Haiti reģistrētas fiziskas vai juridiskas personas starpniecību;

b) jebkura fiziska vai juridiska persona, kas tieši vai netieši darbojas vienas vai vairāku Haiti reģistrētu fizisku vai juridisku personu vārdā vai šādu personu labā;

c) jebkura fiziska vai juridiska persona, kas gūst priekšrocības, nododot tiesības, vai izmanto vienas vai vairāku Haiti reģistrētu fizisku vai juridisku personu starpniecību prasības iesniegšanai;

d) jebkura cita fiziska vai juridiska persona, kas minēta Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 917 (1994. g.) 11. punktā;

e) jebkura fiziska vai juridiska persona, kas iesniedz prasību sakarā ar kādu garantijas vai finanšu garantijas vai kompensācijas maksājumu par labu vienai vai vairākām fiziskām vai juridiskām personām, kas minētas iepriekš, vai sakarā ar šādas prasības izpildi,

un kura izriet no kāda līguma vai darījuma vai ir saistīta ar kādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ir ietekmējuši pasākumi, kas noteikti, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 917 (1994. g.) vai ar to saistītās rezolūcijas.

2. Šā panta 1. punktā paredzēto aizliegumu piemēro Kopienas teritorijā, un tas attiecas uz ikvienu kādas dalībvalsts pilsoni un ikvienu juridisku personu, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem.

3. pants

Neskarot pasākumus, kas noteikti, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 917 (1994. g.) un ar to saistītās rezolūcijas, 2. pants neattiecas uz:

a) prasībām, kas saistītas ar līgumiem vai darījumiem, izņemot jebkādas garantijas, finanšu garantijas vai kompensācijas, attiecībā uz ko 2. pantā paredzētās fiziskās vai juridiskās personas kādas dalībvalsts tiesā pierāda, ka puses akceptējušas prasību, pirms noteikti pasākumi, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 917 (1994. g.) un ar to saistītās rezolūcijas, un ka šie pasākumi nav ietekmējuši prasību vai tās saturu;

b) prasībām veikt maksājumu saskaņā ar kādu apdrošināšanas līgumu, kas attiecas uz kādu gadījumu, kas noticis pirms 2. pantā norādīto pasākumu noteikšanas, vai saskaņā ar kādu apdrošināšanas līgumu, ja šāda apdrošināšana ir obligāta saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

c) prasībām izmaksāt naudas summas, kas iemaksātas kontā, kurš bloķēts saskaņā ar 2. panta pasākumiem, ar noteikumu, ka šāds maksājums nav saistīts ar summām, kas maksājamas atbilstīgi garantijām, kas noteiktas attiecībā uz līgumiem, kuri norādīti minētajā pantā;

d) prasībām, kas saistītas ar darba līgumiem, uz kuriem attiecas kādas dalībvalsts tiesību akti;

e) prasībām veikt maksājumu par precēm, attiecībā uz kurām 2. pantā minētās fiziskās vai juridiskās personas kādas dalībvalsts tiesā pierāda, ka šīs preces eksportētas, pirms noteikti pasākumi, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 917 (1994. g.) un ar to saistītās rezolūcijas, un ka šie pasākumi nav ietekmējuši prasību vai tās saturu;

f) prasībām attiecībā uz summām, attiecībā uz ko 2. pantā minētās fiziskās vai juridiskās personas kādas dalībvalsts tiesā pierāda, ka tās maksājamas saskaņā ar aizdevumu, kas izdarīts, pirms noteikti pasākumi, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 917 (1994. g.) un ar to saistītās rezolūcijas, un ka šie pasākumi nav ietekmējuši prasību vai tās saturu,

ar noteikumu, ka šajās prasībās neietilpst summa procentu, atlīdzības vai citādā veidā, lai kompensētu to, ka šo pasākumu dēļ līgums vai darījums nav izpildīts saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem.

4. pants

Visās procedūrās, kas paredzētas tam, lai īstenotu kādu prasību, personai, kas iesniedz prasību, ir pienākums pierādīt, ka 2. pants neliedz prasības apmierināšanu.

5. pants

Dalībvalstis nosaka sankcijas, ko piemērot gadījumos, kad pārkāpti šīs regulas noteikumi.

6. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1994. gada 30. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Moraitis

[1] OV L 139, 2.6.1994., 10. lpp.

[2] OV L 155, 26.6.1993., 2. lpp.

[3] OV L 270, 30.10.1993., 73. lpp.

[4] OV L 139, 2.6.1994., 1. lpp.

--------------------------------------------------

Top