EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0145

Sprieduma kopsavilkums

Tiesas spriedums (trešā palāta) 2011. gada 1.decembrī.
Eva-Maria Painer pret Standard VerlagsGmbH un citi.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Handelsgericht Wien - Austrija.
Jurisdikcija civillietās - Regula (EK) Nr. 44/2001 - 6. panta 1. punkts - Vairāki atbildētāji - Direktīva 93/98/EEK - 6. pants - Fotogrāfiju aizsardzība - Direktīva 2001/29/EK - 2. pants - Reproducēšana - Portreta fotogrāfijas kā parauga izmantošana fotorobota izgatavošanai - 5. panta 3. punkta d) apakšpunkts - Izņēmumi un ierobežojumi citātiem - 5. panta 3. punkta e) apakšpunkts - Izņēmumi un ierobežojumi sabiedrības drošības nolūkā - 5. panta 5. punkts.
Lieta C-145/10.

Keywords
Summary

Keywords

1. Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās – Regula Nr. 44/2001 – Īpašā jurisdikcija – Vairāki atbildētāji – Viena no līdzatbildētājiem tiesas jurisdikcija – Nosacījums – Saikne

(Padomes Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punkts)

2. Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 93/98 – Piemērošanas joma – Portreta fotogrāfija – Iekļaušana – Nosacījumi

(Padomes Direktīvas 93/98 6. pants)

3. Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29 – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā – Reproducēšanas tiesības – Izņēmumi un ierobežojumi

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29 5. panta 3. punkta e) apakšpunkts un 5. punkts)

4. Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29 – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā – Darba publiskošana – Piemērošanas joma

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29 5. panta 3. punkta d) apakšpunkts)

5. Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29 – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā – Reproducēšanas tiesības – Izņēmumi un ierobežojumi

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29 5. panta 3. punkta d) apakšpunkts un 5. punkts)

6. Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29 – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā – Reproducēšanas tiesības – Izņēmumi un ierobežojumi

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29 5. panta 3. punkta d) un e) apakšpunkts un 5. punkts)

Summary

1. Regulas Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka fakts kā tāds, ka prasības, kas ir celtas pret vairākiem atbildētājiem saistībā ar materiāli identiskiem autortiesību pārkāpumiem, balstītas uz tādiem valstu juridiskajiem pamatiem, kuri atšķiras atkarībā no dalībvalsts, neliedz piemērot šo tiesību normu. Valsts tiesai, ņemot vērā visus lietas apstākļus, ir jānovērtē, vai pastāv risks, ka, ja minētās prasības tiktu izspriestas atsevišķi, tiktu pieņemti nesavienojami nolēmumi.

(sal. ar 84. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

2. Direktīvas 93/98 par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņu saskaņošanu 6. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka saskaņā ar šo tiesību normu portreta fotogrāfija var tikt aizsargāta ar autortiesībām ar nosacījumu, kas valsts tiesai katrā konkrētā gadījumā ir jāpārbauda, ka šāda fotogrāfija ir autora intelektuālā jaunrade, kura atspoguļo pēdējā minētā personību un izpaužas kā viņa šīs fotogrāfijas īstenošanas gaitā veiktās brīvas un radošas izvēles. Ciktāl ir pārbaudīts, ka konkrētai portreta fotogrāfijai ir darba kvalitāte, tās aizsardzība nav vājāka par to, kāda ir piemērojama visiem citiem darbiem, ieskaitot fotogrāfijas.

(sal. ar 99. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

3. Direktīvas 2001/29 par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 5. panta 3. punkta e) apakšpunkts, lasot to saistībā ar šīs direktīvas 5. panta 5. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka plašsaziņas līdzeklis, tāds kā preses izdevniecība, nedrīkst pēc savas iniciatīvas izmantot ar autortiesībām aizsargātu darbu, atsaucoties uz sabiedrības drošības mērķi. Tomēr nevar izslēgt, ka atsevišķos gadījumos tas var dot ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā, publicējot meklējamas personas fotogrāfiju. Ir jābūt izvirzītām prasībām, lai šī iniciatīva, pirmkārt, iekļautos kāda valsts kompetento iestāžu pieņemta lēmuma vai veiktas darbības kontekstā, kuras mērķis ir nodrošināt sabiedrības drošību, un, otrkārt, tiktu īstenota, vienojoties un saskaņojot ar minētajām iestādēm, lai izvairītos no darbības, kas ir pretēja šo pēdējo minēto iestāžu veiktajiem pasākumiem, veikšanas riska; nav nepieciešams konkrēts, aktuāls un nepārprotams tiesību aizsardzības iestāžu aicinājums publicēt fotogrāfiju izmeklēšanas vajadzībām.

(sal. ar 116. punktu un rezolutīvās daļas 3) punktu)

4. Lai nodrošinātu tādu Direktīvas 2001/29 par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā interpretāciju, kurā tiktāl, ciktāl tas ir iespējams, tiktu ņemtas vērā piemērojamās starptautisko tiesību normas, it īpaši tās, kas ir iekļautas Bernes Konvencijas par literāru un mākslas darbu aizsardzību 10. panta pirmajā daļā, ar šīs direktīvas 5. panta 3. punkta d) apakšpunktā norādīto frāzi “darbs, [..] kas jau ir [..] publiskots” ir jāsaprot fakts, ka šis darbs ir padarīts pieejams sabiedrībai.

(sal. ar 126.–128. punktu)

5. Direktīvas 2001/29 par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 5. panta 3. punkta d) apakšpunkts, lasot to saistībā ar šīs direktīvas 5. panta 5. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka šīs tiesību normas piemērošanu neliedz tas, ka preses publikācija, kurā ir minēts darbs vai cits aizsargāts objekts, nav ar autortiesībām aizsargāts literārs darbs.

Šī tiesību norma ir vērsta uz to, lai noteiktu taisnīgu līdzsvaru starp darba vai cita aizsargāta objekta izmantotāju tiesībām uz izpausmes brīvību un autoriem piešķirtajām reproducēšanas tiesībām. Šis taisnīgais līdzsvars tiek nodrošināts, tostarp dodot priekšroku izmantotāju tiesību uz izpausmes brīvību īstenošanai salīdzinājumā ar autora interesēm saglabāt iespēju iebilst pret viņa darba, kas jau ir ticis likumīgi padarīts pieejams sabiedrībai, izvilkumu reproducēšanu, katrā ziņā nodrošinot šim autoram tiesības uz norādi uz viņa vārdu.

(sal. ar 134., 135. un 137. punktu un rezolutīvās daļas 4) punktu)

6. Direktīvas 2001/29 par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 5. panta 3. punkta d) apakšpunkts, lasot to saistībā ar šīs direktīvas 5. panta 5. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tā piemērošana ir pakļauta pienākumam norādīt darba vai cita aizsargāta objekta avots, tostarp autora vai izpildītāja vārds. Tomēr, ja, piemērojot minētās direktīvas 5. panta 3. punkta e) apakšpunktu, šis vārds nav ticis norādīts, minētais pienākums ir uzskatāms par izpildītu, ja ir norādīts tikai avots. Tas tā ir, ja fotogrāfijas, veicot kriminālizmeklēšanu, ir publiskojušas valsts kompetentās tiesību aizsardzības iestādes, un pieņemot, ka šajā sākotnējā likumīgajā izmantošanā autora vārds nav ticis minēts.

(sal. ar 143., 147. un 149. punktu un rezolutīvās daļas 5) punktu)

Top