EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62004CJ0095

Sprieduma kopsavilkums

Keywords
Summary

Keywords

1. Konkurence – Dominējošais stāvoklis – Ļaunprātīga izmantošana – Mērķu atlaides

(EKL 82. pants)

2. Konkurence – Dominējošais stāvoklis – Ļaunprātīga izmantošana – Jēdziens

(EKL 3. panta 1. punkta g) apakšpunkts un 82. pants)

3. Konkurence – Dominējošais stāvoklis – Ļaunprātīga izmantošana – Nevienlīdzīgu nosacījumu piemērošana līdzvērtīgam sniegumam

(EKL 82. panta otrās daļas c) apakšpunkts)

4. Konkurence – Dominējošais stāvoklis – Ļaunprātīga izmantošana – Nevienlīdzīgu nosacījumu piemērošana līdzvērtīgam sniegumam

(EKL 3. panta 1. punkta g) apakšpunkts un EKL 82. panta otrās daļas c) apakšpunkts)

Summary

1. Lai spriestu par dominējošā stāvoklī esošā uzņēmuma tādu atlaižu vai prēmiju iespējamo ļaunprātīgo izmantošanu, kas nav nedz kvantitātes atlaides, kas ir saistītas tikai ar iepirkumu apmēru, nedz uzticības atlaides vai prēmijas, jo tā neietvēra nekādas partneru saistības iepirkties tikai vai noteiktā apmērā dominējošajā stāvoklī esošajā uzņēmumā, ir jāizvērtē visi apstākļi kopumā, tostarp šo atlaižu vai prēmiju piešķiršanas kritēriji un noteikumi. Vispirms ir jāpārbauda, vai tās var radīt izslēgšanas sekas, proti, tās, pirmkārt, padara dominējošā stāvoklī esoša uzņēmuma konkurentiem sarežģītu, pat neiespējamu, pieeju tirgum un, otrkārt, tā partneriem padara sarežģītu, pat neiespējamu, izvēles izdarīšanu starp vairākiem iepirkumu avotiem vai tirdzniecības partneriem. Turklāt ir jāizvērtē, vai pastāv objektīvs ekonomisks pamatojums piešķirtajām atlaidēm un prēmijām. Proti, uzņēmumam ir atļauts pierādīt, ka tai prēmiju sistēmai, kas rada izslēgšanas sekas, ir ekonomisks pamatojums.

Izslēgšanas sekas var rasties no mērķa atlaidēm vai prēmijām, proti, tām, kuru piešķiršana ir saistīta ar individuāli noteiktu pārdošanas mērķu sasniegšanu, jo prēmiju likme ir atkarīga no dominējošā stāvoklī esošā uzņēmuma preču pirkšanas vai pārdošanas apgrozījuma attīstības katram partnerim konkrētajā periodā.

Partneru saistības pret dominējošā stāvoklī esošo uzņēmumu un uz tiem izdarītais spiediens var būt īpaši stipri, ja atlaides vai prēmijas tiek piemērotas kopējam apgrozījumam, kas attiecas uz šā uzņēmuma precēm, proti, ja šīs atlaides vai prēmijas neattiecas tikai uz tā preču pirkuma vai pārdevuma apgrozījuma palielinājumu konkrētajā periodā, bet attiecas arī uz šiem pirkumiem vai pārdevumiem kopumā. Šādā veidā attiecībā uz dominējošā stāvoklī esošā uzņēmuma precēm samērā nelielas apgrozījuma izmaiņas – vai nu tā palielinājums, vai samazinājums – rada nesamērīgas sekas partneriem. Tā tas ir, ja mērķu sasniegšana nozīmē tās komisijas maksas palielinājumu, kas tiek pārskaitīta par šo preču pirkumu un pārdevumu konkrētajā periodā un nevis tikai par to pirkumu vai pārdevumu, kas veikts pēc minēto mērķu sasniegšanas. Tādējādi palielinātās komisijas maksas progresīvā likme rada ļoti būtisku ietekmi uz blakustirgu, un tā rezultātā neliela apgrozījuma samazinājumam ir radikālas sekas no rezultātiem atkarīgo prēmiju likmēm.

Spiediens, ko uz partneriem izdarīja dominējošā stāvoklī esošais uzņēmums, kas piešķīra šāda rakstura atlaides vai prēmijas, ir pastiprināts, ja šim uzņēmumam pieder daudz lielākas tirgus daļas nekā tā konkurentiem. Šādos apstākļos minētā uzņēmuma konkurentiem ir īpaši grūti pārspēt atlaides vai prēmijas, kas balstītas uz kopējo apgrozījumu. Ņemot vērā, ka dominējošā stāvoklī esošajam uzņēmumam pieder lielākas tirgus daļas, tas parasti ir tirdzniecības partneris tirgū, no kura nevar izvairīties. Visbiežāk atlaides vai prēmijas, ko piešķir šāds uzņēmums, pamatojoties uz kopējo apgrozījumu, pilnībā gūst virsroku pat pār tā konkurentu dāsnākiem piedāvājumiem. Lai piesaistītu dominējošā stāvoklī esošā uzņēmuma partnerus vai no tiem saņemtu pietiekamu pasūtījumu apjomu, minētajiem konkurentiem ir tiem jāpiedāvā daudz lielākas atlaižu vai prēmiju likmes.

Dominējošā stāvoklī esošā uzņēmuma īstenoto atlaižu vai prēmiju sistēmu ekonomiskā pamatojuma izvērtēšanai ir jānotiek, pamatojoties uz visiem attiecīgā gadījuma apstākļiem. Ir svarīgi noteikt, vai konkurencei nelabvēlīgās izslēgšanas sekas, kas izriet no šādas sistēmas, var tikt līdzsvarotas, pat pārspētas, ar priekšrocībām efektivitātes ziņā, ko bauda arī patērētājs. Ja šīs sistēmas izslēgšanas sekas nav saistītas ar tirgus un patērētāju priekšrocībām vai ja tas pārsniedz šo priekšrocību sasniegšanai nepieciešamo, minētā sistēma ir uzskatāma par ļaunprātīgu izmantošanu.

(sal. ar 65., 67.–75. un 86. punktu)

2. EKL 82. pants attiecas ne tikai uz praksi, kas var tūlītēji kaitēt patērētājiem, bet arī uz to, kas tiem kaitē, apdraudot efektīvas konkurences struktūru, kas minēta EKL 3. panta 1. punkta g) apakšpunktā. Līdz ar to, lai spriestu par dominējošā stāvoklī esoša uzņēmuma rīcības iespējamo ļaunprātīgo raksturu, nav jāizvērtē, vai tā kaitēja patērētājiem EKL 82. panta otrās daļas b) apakšpunkta izpratnē, bet pietiek pārbaudīt, vai tai bija konkurenci ierobežojošas sekas.

(sal. ar 106. un 107. punktu)

3. Tāda mērķa atlaižu un prēmiju sistēma, ko piešķir dominējošā stāvoklī esošais uzņēmums, kas, ja partneri sasniedz mērķus, iekļauj minēto atlaižu vai prēmiju likmju pieaugumu ne tikai dominējošā stāvoklī esošā uzņēmuma preču pēdējiem pirkumiem vai pārdevumiem, kas pārsniedz tā mērķus, bet arī attiecīgajā periodā veiktajiem pirkumiem vai pārdevumiem kopumā, atlīdzina dažādos līmeņos līdzvērtīgu sniegumu EKL 82. panta otrās daļas c) apakšpunkta izpratnē, proti, vienāda daudzuma dominējošā stāvoklī esošā uzņēmuma preču pirkumu vai pārdevumu, atkarībā no tā, vai partneri ir vai nav sasnieguši savus mērķus, salīdzinot ar atskaites periodu.

(sal. ar 138. un 139. punktu)

4. Īpašais diskriminācijas aizliegums, kas paredzēts EKL 82. panta otrās daļas c) apakšpunktā, ir daļa no sistēmas, kas atbilstoši EKL 3. panta 1. punkta g) apakšpunktam nodrošina, ka netiek traucēta konkurence iekšējā tirgū. Dominējošā stāvoklī esošā uzņēmuma tirdzniecības rīcība nedrīkst traucēt konkurenci tirgū nedz uz augšu, nedz uz leju, proti, konkurenci starp šā uzņēmuma piegādātājiem vai starp klientiem. Minētā uzņēmuma partneriem nedrīkst radīt labvēlīgākus vai nelabvēlīgākus apstākļus to savstarpējā konkurencē. Līdz ar to, lai EKL 82. panta otrās daļas c) apakšpunkta piemērošanas nosacījumi tiktu izpildīti, ir svarīgi konstatēt ne tikai, ka dominējošā stāvoklī esošā uzņēmuma rīcība tirgū ir diskriminējoša, bet arī, ka tās tendence ir traucēt šīs konkurences attiecības, proti, pasliktināt viena no šā uzņēmuma tirdzniecības partneriem konkurences stāvokli salīdzinājumā ar citiem.

Šajā ziņā nekas neliedz konkurences attiecībās esošo tirdzniecības partneru diskrimināciju uzskatīt par ļaunprātīgu izmantošanu ar brīdi, kad dominējošā stāvoklī esošā uzņēmuma rīcība, ņemot vērā visus attiecīgā gadījuma apstākļus, var radīt konkurences traucējumus starp šiem tirdzniecības partneriem. Šādā situācijā nevar pieprasīt, lai turklāt tiktu iesniegti pierādījumi par aprēķināmu faktisku kaitējumu, kas nodarīts katra tirdzniecības partnera konkurences stāvoklim.

(sal. ar 143.–145. punktu)

Top