EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TJ0651

Vispārējās tiesas spriedums (astotā palāta), 2022. gada 7. septembris.
Hans-Wilhelm Saure pret Eiropas Komisiju.
Piekļuve dokumentiem – Regula (EK) Nr. 1049/2001 – Komisijas korespondence saistībā ar BioNTech COVID‑19 vakcīnu daudzumiem un piegādes termiņiem – Atcelšanas prasība – Tieši lēmumu, kas pieņemti pēc netieši izteikta piekļuves atteikuma – Lis pendens neesamība citas prasības nepieņemamības dēļ – Pilnīgs vai daļējs piekļuves atteikums – Izņēmums saistībā ar privātās dzīves un personas neaizskaramības aizsardzību, juridisko atzinumu aizsardzību, lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzību un trešo personu komerciālo interešu aizsardzību.
Lieta T-651/21.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:526

 Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2022. gada 7. septembra spriedums – Saure/Komisija

(lieta T‑651/21) ( 1 )

Piekļuve dokumentiem – Regula (EK) Nr. 1049/2001 – Komisijas korespondence saistībā ar BioNTech COVID‑19 vakcīnu daudzumiem un piegādes termiņiem – Atcelšanas prasība – Tieši lēmumu, kas pieņemti pēc netieši izteikta piekļuves atteikuma – Lis pendens neesamība citas prasības nepieņemamības dēļ – Pilnīgs vai daļējs piekļuves atteikums – Izņēmums saistībā ar privātās dzīves un personas neaizskaramības aizsardzību, juridisko atzinumu aizsardzību, lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzību un trešo personu komerciālo interešu aizsardzību

1. 

Tiesvedība – Prasību pieņemamība – Lis pendens iebilde – Lietas dalībnieku, priekšmeta un pamatu identiskums divās lietās – Prasījumi, kas ir identiski prasības, kas atzīta par nepieņemamu, prasījumiem – “Lis pendens” zudums – Pieņemamība

(Vispārējās tiesas Reglamenta 86. pants)

(skat. 20.–23. punktu)

2. 

Eiropas Savienības iestādes – Sabiedrības tiesības piekļūt dokumentiem – Regula Nr. 1049/2001 – Izņēmumi no tiesībām piekļūt dokumentiem – Privātās dzīves un personas neaizskaramības aizsardzība – Regulas 2018/1725 normu pilnīga piemērojamība – Pieteicēja pienākums pierādīt attiecīgo personas datu nodošanas nepieciešamību – Iestādes pienākums pēc savas ierosmes pārbaudīt attiecīgās personas leģitīmo interešu aizskāruma esamību

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts un Nr. 2018/1725 3. panta 1. un 5. punkts un 9. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts)

(skat. 31.–37. punktu)

3. 

Eiropas Savienības iestādes – Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi – Regula 2018/1725 – Pieteikums piekļūt personas datiem – Pienākums pierādīt nepieciešamību nosūtīt minētos datus – Apjoms – Sabiedrības intereses, kas pamato datu publiskošanu – Attaisnojumu, kas saistīti ar valsts drošības nodrošināšanu un sabiedrības drošību, izvirzīšana – Atsaukšanās uz pārskatāmības principu – Nepieciešamība izvirzīt ar lietu saistītus īpašus apsvērumus

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1049/2001 2. apsvērums un 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts un Regulas 2018/1725 28. apsvērums un 9. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 41., 42., 45.–51. punktu)

4. 

Eiropas Savienības iestādes – Sabiedrības tiesības piekļūt dokumentiem – Regula Nr. 1049/2001 – Izņēmumi no tiesībām piekļūt dokumentiem – Juridisko atzinumu aizsardzība – Apjoms – Atteikums publiskot Komisijas juridiskā dienesta atzinumu, kurā ietverti līguma noteikumu projekti, kuri attiecas uz sarunām ar COVID‑19 vakcīnu ražotājiem – Publiskošana sevišķu sabiedrības interešu dēļ – Neesamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1049/2001 2. un 6. apsvērums un 4. panta 2. punkta 2. ievilkums un 7. punkts)

(skat. 58.–60., 62.–69. punktu)

5. 

Eiropas Savienības iestādes – Sabiedrības tiesības piekļūt dokumentiem – Regula Nr. 1049/2001 – Izņēmumi no tiesībām piekļūt dokumentiem – Lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzība – Piemērošanas joma – Dokumenti, kas attiecas uz notiekošām sarunām, lai noslēgtu COVID‑19 vakcīnu pirkuma priekšlīgumu – Sevišķas sabiedrības intereses, kas pamato dokumentu publiskošanu – Neesamība – Izņēmuma, kas ir ierobežots laikā, piemērošana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 3. punkta 1. daļa un 7. punkts)

(skat. 76.–77., 84.–93. punktu)

6. 

Eiropas Savienības iestādes – Sabiedrības tiesības piekļūt dokumentiem – Regula Nr. 1049/2001 – Izņēmumi no tiesībām piekļūt dokumentiem – Trešo personu komerciālo interešu aizsardzība – Piekļuves atteikums – Pienākums norādīt pamatojumu – Apjoms – Iespēja pamatoties uz vispārēju prezumpciju par noteiktu kategoriju dokumentiem

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta 1. ievilkums)

(skat. 100.–104., 107., 110.–112. punktu)

Rezolutīvā daļa

1) 

Prasību noraidīt.

2) 

Hans‑Wilhelm Saure atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


( 1 ) OV C 481, 29.11.2021.

Top