EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001CJ0465

Sprieduma kopsavilkums

Keywords
Summary

Keywords

1. Personu brīva pārvietošanās – Darba ņēmēji – Vienlīdzīga attieksme – Tiesību uz dalību arodbiedrībās īstenošana – Valsts tiesību akti, kas darba ņēmējiem no citām Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm liedz tiesības tikt ievēlētiem darba kamerās – Nepieļaujamība – Attaisnojums, kas balstīts uz iespējamu piedalīšanos publiskās varas īstenošanā – Trūkums

(EKL 39. pants; EEZ līguma 28. pants; Padomes Regulas Nr. 1612/68 8. pants)

2. Starptautiskie nolīgumi – Kopienas asociācijas vai sadarbības līgumi – Personu brīva pārvietošanās – Darba ņēmēji – Vienlīdzīga attieksme – Tiesību uz dalību arodbiedrībās īstenošana – Valsts tiesību akti, kas darba ņēmējiem no trešās valsts, kura ar Kopienu ir noslēgusi līgumu, liedz tiesības tikt ievēlētiem darba kamerās un uzņēmumu komitejās – Nepieļaujamība

Summary

1. Dalībvalsts neizpilda pienākumus, ko tai uzliek EKL 39. pants, Regulas Nr. 1612/68 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā, ko groza Regula Nr. 2434/92, 8. pants, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas līguma 28. pants, ja tā liedz darba ņēmējiem no citām Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm tiesības tikt ievēlētiem organizācijās, kas pārstāv un aizsargā darba ņēmēju intereses, kā, piemēram, darba kamerās.

Šāds tiesiskais regulējums ir pretrunā pamatprincipam, ar ko ir pamatoti iepriekš minētie Kopienu tiesību noteikumi par jebkāda veida diskriminācijas pilsonības dēļ aizliegumu.

Nedz attiecīgo organizāciju juridiskais raksturs, ko nosaka valsts tiesības, nedz arī apstāklis, ka noteiktas šīs organizācijas funkcijas varētu ietvert piedalīšanos publiskās varas īstenošanā, neattaisno šādu regulējumu.

(sal. ar 30., 33., 40., un 56. punktu un rezolutīvo daļu)

2. Dalībvalsts neizpilda pienākumus, ko tai uzliek starp Kopienu un trešajām valstīm noslēgto līgumu noteikumi, kas paredz diskriminācijas aizliegumu darba nosacījumu jomā par labu darba ņēmējiem, kuri likumīgi strādā kādā no dalībvalstīm, ja tā minētajiem darba ņēmējiem liedz tiesības tikt ievēlētiem darba ņēmēju intereses pārstāvošās un aizsargājošās organizācijās, kā, piemēram, darba kamerās un uzņēmumu komitejās.

Diskriminācijas pilsonības dēļ aizlieguma princips, kas paredzēts attiecīgajos līgumos, nosaka, ka visi darba ņēmēji, kuri ir kādas attiecīgās trešās valsts pilsoņi vai iedzīvotāji, bauda tiesības uz tādiem pašiem darba nosacījumiem un, jo īpaši, tādā pašā veidā var piedalīties darba ņēmēju interešu aizsargājošu un pārstāvošu organizāciju vēlēšanās. Atšķirīga attieksme pilsonības dēļ ir pretrunā šim pamatprincipam.

(sal. ar 48.-49., 56. punktu un rezolutīvo daļu)

Top