Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1224

ES zivsaimniecības kontroles sistēma

ES zivsaimniecības kontroles sistēma

 

KOPSAVILKUMS

Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido kontroles, inspekcijas un valstu iestāžu veiktas izpildes sistēmu, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) noteikumu ievērošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šīs kontroles sistēmas galvenie mērķi ir:

 • nodrošināt, lai tiktu nozvejots tikai atļautais zivju daudzums;
 • vākt nepieciešamos datus zvejas iespēju pārvaldīšanai;
 • precizēt ES valstu un Eiropas Komisijas uzdevumus;
 • nodrošināt, lai noteikumi visām zivsaimniecībām tiktu piemēroti vienādi un ar saskaņotām sankcijām visā ES;
 • nodrošināt, lai zivsaimniecības un akvakultūras produktus varētu izsekot un pārbaudīt visā piegādes ķēdē — no nozvejas brīža līdz nonākšanai uz galda.

Tā attiecas uz:

 • visām zvejas darbībām ES ūdeņos;
 • ES kuģu un ES iedzīvotāju zvejas darbībām ES un ārpussavienības valstu ūdeņos;
 • zivsaimniecības produktu apstrādi un tirdzniecību;
 • tādu zivju sugu atpūtas zveju, uz kurām attiecas resursu atjaunošanas plāni.

Kontrole un uzraudzība

ES valstīm ir jāveic inspekcijas visā ražošanas ķēdē, jo īpaši:

 • zvejas,
 • izkraušanas,
 • apstrādes,
 • transportēšanas,
 • tirdzniecības laikā.

Datu uzraudzības un vākšanas pamatā ir dažādi avoti un jaunas tehnoloģijas, piemēram:

 • kuģu satelītnovērošanas sistēma (VMS);
 • elektroniski zvejas žurnāli;
 • sistemātiska nozvejas svēršanas sistēma;
 • sistēma zivsaimniecības produktu izsekošanai no kuģa līdz mazumtirgotājam.

Inspicēšanas pilnvaras

Par KZP kontroli un izpildi atbild ES valstis. Tomēr Komisija var veikt neatkarīgas inspekcijas, tostarp piedalīties valstu inspekcijās, lai pārbaudītu, vai valstu iestādes noteikumus īsteno pareizi.

Sankcijas

ES valstīm ir jāveic attiecīgi administratīvi pasākumi, piemēram, sankcijas vai krimināllietas, par noteikumu pārkāpumiem. Smagu pārkāpumu gadījumā ES valstīm ir arī jāpiemēro soda punktu sistēma zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem. Ja tiek sasniegts noteikts punktu skaits, zvejas licenci aptur, bet vairāku smagu pārkāpumu gadījumā licenci anulē.

Sankcijas var noteikt arī ES valstīm, ja tās KZP noteikumus neievieš pareizi, tai skaitā:

Ja ES valsts atbilstīgi nerīkojas, lai atrisinātu attiecīgo problēmu, Komisija to var iesūdzēt Eiropas Savienības Tiesā.

Datu vākšana

ES valstīm ir jābūt izveidotai drošai datubāzei, kurā tiek glabāta visa informācija, kas apkopota, veicot šajā regulā noteiktos pienākumus. Komisijai jābūt iespējai tiešā veidā piekļūt šai datubāzei no jebkuras vietas. ES valstīm ir arī jāizveido oficiāla tīmekļa vietne ar savāktajiem datiem, kuru veido aizsargātas daļas un publiski pieejamas daļas.

Ar šo regulu arī izveido savstarpējas palīdzības un informācijas apmaiņas sistēmu starp ES valstīm.

Koordinācija

Lai veicinātu ciešāku sadarbību un paraugprakses piemēru apmaiņu, Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra organizē kopīgas kampaņas, kurās piedalās inspektori no dažādām ES valstīm.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula ir piemērojama kopš 2010. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343, 22.12.2009., 1.–50. lpp.)

Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/812 (2015. gada 20. maijs), ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 attiecībā uz izkraušanas pienākumu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1434/98 (OV L 133, 29.5.2015., 1.–20. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 508/2014 (2014. gada 15. maijs) par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (OV L 149, 20.5.2014., 1.–66. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Regula (ES) Nr. 1385/2013 (2013. gada 17. decembris), ar kuru groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98 un (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1069/2009, (ES) Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 pēc Majotas statusa maiņas attiecībā uz Eiropas Savienību (OV L 354, 28.12.2013., 86.–89. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 12.07.2018

Augša