Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0603

Eurodac: Eiropas patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēma

Eurodac: Eiropas patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēma

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 603/2013, ar ko izveido patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmu Eurodac

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to tiek paplašināta sistēma Eurodac — ES mēroga biometrisko datu bāze, kas satur patvēruma meklētāju un ārpussavienības/EEZ valstu valstspiederīgo pirkstu nospiedumus to salīdzināšanai starp ES valstīm.
 • Mērķis ir:
  • ļaut ES valstīm vieglāk noteikt patvēruma pieteikuma izskatīšanas pienākumu, salīdzinot patvēruma meklētāju un ārpussavienības/EEZ valstu valstspiederīgo pirkstu nospiedumus ar nospiedumiem no centrālās datu bāzes;
  • ļaut tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar stingriem nosacījumiem skatīt Eurodac datubāzi, lai izmeklētu, aizturētu un novērstu teroristiskus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Katrai ES valstij ir jāņem visu vismaz 14 gadus vecu patvēruma meklētāju un to personu pirkstu nospiedumi, kuras ir aizturētas, cenšoties nelikumīgi šķērsot robežu (piemēram, ārpussavienības/EEZ valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki, kas ieceļo bez derīgiem dokumentiem), un 72 stundu laikā šie dati jāpārsūta Eurodac.
 • Ja ir konstatēts, ka patvēruma meklētājs vai ārpussavienības/EEZ valsts valstspiederīgais nelikumīgi atrodas kādas ES valsts teritorijā, šī ES valsts var skatīt Eurodac datubāzi, lai noteiktu, vai attiecīgā persona ir iepriekš pieteikusies patvēruma saņemšanai kādā ES valstī vai ir iepriekš aizturēta, mēģinot nelegāli iekļūt ES,
 • Daktiloskopiskie dati būtu jādzēš, tiklīdz patvēruma meklētāji, ārpussavienības/EEZ valsts valstspiederīgie vai bezvalstnieki iegūst kādas ES valsts pilsonību.
 • Šī regula palīdz piemērot Dublinas III regulu (Regula (ES) Nr. 604/2013), ar ko nosaka, kura ES valsts ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu.
 • Sākotnējā Eurodac tiesību aktā (Padomes Regulā (EK) Nr. 2725/2000) nav noteikta iespēja tiesībaizsardzības iestādēm pieprasīt datu salīdzināšanu. Tomēr šajā regulā valsts policijai un Eiropolam ir atļauts salīdzināt ar kriminālizmeklēšanu saistītus pirkstu nospiedumus ar nospiedumiem, kas iekļauti Eurodac. Taču, lai tiktu ievērotas pamattiesības uz privātumu, tiesībaizsardzības iestādes Eurodac var izmantot salīdzināšanas nolūkos vienīgi tad:
  • ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka salīdzināšana būtiski palīdzēs novērst, atklāt vai izmeklēt teroristiskus nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus;
  • ja tā ir pēdējā atlikusī iespēja un iepriekš ir veiktas vairākas citas pārbaudes.
 • Eurodac datus nedrīkst atklāt ārpussavienības valstīm.
 • Daži patvēruma meklētāji un ārpussavienības/EEZ valstu valstspiederīgie vai bezvalstnieki ir atteikušies sadarboties ar ES valstīm un nav ļāvuši noņemt savus pirkstu nospiedumus iekļaušanai Eurodac datubāzē. Tādēļ Eiropas Komisija izdeva dokumentu par iespējamo labāko praksi attiecībā uz pirkstu nospiedumu ņemšanu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Eurodac regula ir piemērojama no 2015. gada 20. jūlija.

KONTEKSTS

Eurodac sistēma tika izveidota 2000. gadā (Padomes Regula (EK) Nr. 2725/2000) un darbojas kopš 2003. gada. Eiropas Komisija to uzskata par ļoti veiksmīgu informācijas tehnoloģiju (IT) rīku.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 603/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 180, 29.6.2013., 1.–30. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas dienestu darba dokuments par Eurodac regulas īstenošanu attiecībā uz pienākumu noņemt pirkstu nospiedumus (SWD(2015) 150 final, 27.5.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.01.2016

Augša