EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0054

Dzimumu līdztiesība darba tirgū

Dzimumu līdztiesība darba tirgū

Šīs direktīvas mērķis ir konsolidēt vairākas dzimumu līdztiesībai veltītas direktīvas, vienkāršojot, modernizējot un uzlabojot ES tiesību aktus attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības jomā.

KOPSAVILKUMS

Vīriešu un sieviešu līdztiesība ir ES tiesību pamatprincips, kas ir piemērojams visiem sabiedrības dzīves aspektiem, ieskaitot nodarbinātību.

Līdztiesība saistībā ar nodarbinātību un darba apstākļiem

Ar šo direktīvu aizliedz vīriešu un sieviešu tiešu* vai netiešu diskrimināciju* saistībā ar nosacījumiem, kas nosaka:

 • darbā pieņemšanu, darba un pašnodarbinātības iegūšanas iespējas;
 • atlaišanu no darba;
 • profesionālo sagatavošanu un paaugstināšanu amatā;
 • dalību darba ņēmēju vai darba devēju organizācijās.

Papildus tam Līguma par Eiropas Savienības darbību 157. pants aizliedz dzimumu diskrimināciju saistībā ar darba samaksu par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu. Šis princips ir piemērojams arī darba samaksas noteikšanai izmantotajām profesiju klasifikācijas sistēmām.

Tomēr dažāda attieksme pret vīriešiem un sievietēm var būt pamatota attiecīgo profesionālo darbību rakstura dēļ, ja īstenotie pasākumi ir likumīgi un samērīgi.

ES valstīm ir jāmudina darba devēji un profesionālās sagatavošanas pakalpojumu sniedzēji vērsties pret tiešu un netiešu dzimumu diskrimināciju un jo īpaši pret uzmākšanos* un seksuālu uzmākšanos*.

Līdztiesība sociālās aizsardzības jomā

Pret vīriešiem un sievietēm izturas vienlīdzīgi nodarbinātības sociālā nodrošinājuma sistēmās, it īpaši saistībā ar:

 • šādu sistēmu darbības apjomu un pieejas nosacījumiem;
 • iemaksām;
 • pabalstu aprēķināšanu, ietverot piemaksas, un nosacījumiem, kas reglamentē termiņus, kuros ir tiesības uz pabalstiem, un to saglabāšanu.

Šis princips ir piemērojams visiem nodarbinātajiem iedzīvotājiem, t. sk.:

 • pašnodarbinātām personām, tomēr attiecībā uz šo kategoriju ES valstis var paredzēt atšķirīgu izturēšanos, jo īpaši saistībā ar pensionēšanās vecumu;
 • personām, kas pārtraukušas darbu slimības, maternitātes, nelaimes gadījuma vai piespiedu bezdarba dēļ;
 • darba meklētājiem un tiem darba ņēmējiem, kuri ir pensionējušies un kļuvuši darbnespējīgi, kā arī personām, kas pretendē uz šādu statusu.

Dzemdību atvaļinājums, atvaļinājums bērna tēvam un adopcijas atvaļinājums

Pēc dzemdību atvaļinājuma, atvaļinājuma bērna tēvam vai adopcijas atvaļinājuma beigām darba ņēmējiem ir tiesības:

 • atgriezties savā darbā vai līdzvērtīgā amatā ar nosacījumiem, kas nav viņiem mazāk labvēlīgi;
 • gūt labumu no visiem darba apstākļu uzlabojumiem, uz kuriem viņiem būtu bijušas tiesības prombūtnes laikā.

Tiesību aizsardzība

ES valstīm ir jāizveido tiesiskās aizsardzības līdzekļi, piemēram, samierināšanas procedūras un tiesas procedūras, darba ņēmējiem, kuri ir cietuši no diskriminācijas. Papildus tam ES valstīm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu darba ņēmējus un viņu pārstāvjus no negatīvas attieksmes, kas ir reakcija uz sūdzību uzņēmumā vai uz jebkuru tiesvedību.

Visbeidzot, ES valstīm ir jānosaka sodi un reparācijas vai kompensācijas iespējas saistībā ar nodarīto kaitējumu.

Tiesvedības gadījumā pienākums pierādīt, ka nav noticis vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums, ir pusei, kuru apsūdz diskriminācijā.

Vienlīdzīgas attieksmes veicināšana

ES valstis izraugās iestādes, kuru uzdevums ir veicināt, analizēt un uzraudzīt vienlīdzīgu attieksmi, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti tiesību akti, un sniegtu neatkarīgu palīdzību diskriminācijas upuriem.

Papildus tam uzņēmumiem ir pienākums veicināt dzimumu līdztiesības principa piemērošanu un stiprināt sociālo partneru un nevalstisko organizāciju lomu.

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

* Tieša diskriminācija: ja attieksme pret vienu personu ir mazāk labvēlīga dzimuma dēļ, nekā attieksme pret kādu citu ir, ir bijusi vai būtu bijusi līdzīgā situācijā.

* Netieša diskriminācija: ja šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai prakse nostāda viena dzimuma personas īpaši nelabvēlīgā situācijā salīdzinājumā ar otra dzimuma personām, ja vien minētais noteikums, kritērijs vai prakse nav objektīvi attaisnojams ar tiesisku mērķi un ja vien tas nav atbilstīgs un vajadzīgs līdzeklis šāda mērķa sasniegšanai.

* Uzmākšanās: ja saistībā ar kādas personas dzimumu notiek nevēlama rīcība, kuras mērķis vai sekas ir kādas personas cieņas aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, degradējošas, pazemojošas vai aizskarošas vides radīšana.

* Seksuāla uzmākšanās: ja notiek jebkāda veida nevēlama vārdiska, nevārdiska vai fiziska seksuāla rakstura rīcība, kuras mērķis vai sekas ir kādas personas cieņas aizskaršana, jo īpaši, ja tā rada iebiedējošu, naidīgu, degradējošu, pazemojošu vai aizskarošu vidi.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija) (OV L 204, 26.7.2006., 23.–36. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.10.2015

Augša