EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016M014

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlaments

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 14. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 223.–234. pants — Eiropas Parlamenta loma, sastāvs un darbība

KĀDS IR ŠO PANTU MĒRĶIS?

Šajos pantos ir noteikta Eiropas Parlamenta (turpmāk tekstā “Parlaments”) loma, kompetences, sastāvs, mandāts un vēlēšanu procedūra.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Eiropas Parlaments ir Eiropas Savienības iestāde, ko tieši ievēl ES pilsoņi un kas darbojas ES pilsoņu labā. Tādējādi tas pārstāv vairāk nekā 500 miljonus ES iedzīvotāju un šajā ziņā ir demokrātiskās varas izpausme. Parlamenta mītnes vietne ir Strasbūra (Francija). Eiropas Parlamenta deputātus uz 5 gadu termiņu ievēl tiešās vēlēšanās brīvā un aizklātā balsojumā (kopš 1979. gada) ar noteiktu deputātu skaitu katrai ES valstij. Parlaments, kā to pazīst mūsdienās, patiesībā ir radies, apvienojoties trīs iepriekšēju kopienu asamblejām — Eiropas Ogļu un tērauda kopienai (EOTK), Eiropas Ekonomikas kopienai (EEK) un Eiropas Atomenerģijas kopienai (Euratom) (1965. gada Apvienošanās līgums).

Pilnvaras

Parlamenta pilnvaras ir paplašinātas, vairākkārt pārskatot Eiropas līgumus. Parlamentam ir šādas pilnvaras:

 • lēmumu pieņemšanas pilnvaras (apspriešanas pilnvaras):
  • likumdošanas pilnvaras kopā ar Padomi lielākajā daļā ES kompetences jomu;
  • tiesības lūgt Eiropas Komisijai sagatavot tiesību aktu priekšlikumu (LESD 225. pants);
  • pilnvaras kopā ar Padomi lemt par ES budžetu;
  • ES ārējās darbības pasākumiem (ES lēmumiem par ārēju nolīgumu noslēgšanu) nepieciešama Parlamenta piekrišana vai apspriešanās ar to;
 • ES izpildvaras iestāžu (Komisijas un Padomes) kontroles pilnvaras, galvenokārt, veicot Komisijas politisko kontroli (ar priekšlikumu izteikt neuzticību) vai uzdodot Padomei mutiskus vai rakstiskus jautājumus; Parlaments var arī veikt citu ES iestāžu darbības kontroli, piemēram, attiecībā uz Eiropas Centrālo banku (LESD 284. pants);
 • iecelšanas pilnvaras, piedaloties komisāru, Ombuda un Revīzijas palātas locekļu iecelšanā.

Kompetences

Likumdošana

 • Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (LESD 294. pants) Parlamentam ir vienāds statuss ar Padomi. Šo procedūru izmanto attiecībā uz lielāko daļu politikas jomu, tostarp:
  • transports;
  • vide;
  • lauksaimniecība;
  • energoapgādes drošība;
  • imigrācija;
  • tiesiskums;
  • sabiedrības veselība.
 • Parlaments arī iesaistās likumdošanas procesā attiecībā uz tiesību aktiem, kas pieņemti ar īpašajām likumdošanas procedūrām, sniedzot atzinumu (konsultāciju procedūra) vai piekrišanu (piekrišanas procedūra).
 • Parlamentam jāapstiprina dažādu veidu līgumi ar ārpussavienības valstīm vai starptautiskām organizācijām, piemēram, asociācijas līgumi vai nolīgumi jomās, uz kurām attiecas parastā likumdošanas procedūra (piemēram, tirdzniecības līgumi). Ar Parlamentu arī jāapspriežas saistībā ar visu citu veidu starptautiskajiem nolīgumiem (LESD 218. pants).

Budžets

Parlaments ir vienlīdzīgs ar Padomi visā ES gada budžeta pieņemšanas procedūrā. Budžeta pieņemšanas procedūru veido viens Parlamenta un viens Padomes lasījums; nepieciešamības gadījumā, lai panāktu vienošanos par kopīgu dokumentu, iestādes var vērsties Samierināšanas komitejā (LESD 314. pants).

Izpildvaras pārraudzība

Parlaments var veikt dažādus kontroles pasākumus attiecībā uz ES izpildvaras struktūru — Eiropas Komisiju:

 • Komisijas priekšsēdētāju ievēl pēc Eiropadomes ierosinājuma, taču ir jāņem vērā Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti.
 • Komisijas apstiprināšanai ir vajadzīga Parlamenta piekrišana. Šī piekrišana ir vajadzīga arī, lai izvirzītu Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, kurš vienlaikus ir arī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
 • Parlaments pēc neuzticības balsojuma var atlaist Komisiju.

Līgumu pārskatīšana

 • Parlamentam ir iniciatīvas tiesības, un tas var ierosināt pārskatīt līgumus.
 • Parlaments ir iekļauts Konvencijā, kas izskata līgumu projektus saskaņā ar parasto procedūru līgumu grozījumiem.
 • Savukārt vienkāršotajā grozījumu procedūrā līgumu grozīšanai ir nepieciešama konsultēšanās ar Parlamentu.

Sastāvs

EP deputātu skaitu no katras ES valsts nosaka, ņemot vērā vairākus faktorus:

 • apmierinošas proporcionalitātes nodrošināšana starp ES valstīm piešķirto deputātu vietu skaitu un šo valstu iedzīvotāju skaitu;
 • iespējas Parlamentam aplūkot būtiskus politiskus jautājumus pat ES valstīm ar mazāku iedzīvotāju skaitu;
 • EP deputātu kopskaits nevar pārsniegt noteiktu slieksni, lai netraucētu Parlamenta darba efektivitāti.

Eiropadome pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas un ar tā piekrišanu vienprātīgi pieņem lēmumu, ar kuru nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu (LES 14. panta 2. punkts). ES līgumos ir izklāstīti tā sastāva noteikšanas pamatnoteikumi:

 • Parlaments sastāv no ES pilsoņu pārstāvjiem;
 • maksimālais EP deputātu skaits, ieskaitot Parlamenta priekšsēdētāju, ir 751 deputāts;
 • minimālais vietu skaits vienai ES valstij ir 6 deputāti;
 • maksimālais vietu skaits vienai ES valstij ir 96 deputāti;
 • vietu sadalījumam jābalstās uz “degresīvās proporcionalitātes” principu. Citiem vārdiem sakot, jo vairāk iedzīvotāju ir valstī, jo vairāk tai ir EP deputātu; tomēr tas arī nozīmē to, ka katrs EP deputāts no lielākas valsts pārstāv proporcionāli lielāku iedzīvotāju skaitu, nekā tas būtu mazākas valsts gadījumā.

APKOPOJOŠĀ TABULA

Līgums

Panti

Priekšmets

Līgums par Eiropas Savienību (LES)

14.

Parlamenta loma un sastāvs

Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD)

223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., 232., 233., 234.

Eiropas Parlamenta darbība

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija, III sadaļa — Noteikumi attiecībā uz savienības iestādēm — 14. pants (OV C 202, 7.6.2016., 22.–23. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija (OV C 202, 7.6.2016, 1.–388. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Protokols (Nr. 6) par Savienības iestāžu, dažu struktūru, organizāciju un struktūrvienību atrašanās vietu (Vienīgais pants (a)) (OV C 202, 7.6.2016., 265. lpp.)

Eiropadomes Lēmums 2013/312/ES (2013. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu (OV L 181, 29.6.2013., 57.–58. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 15.12.2017

Augša