EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0412-20100713

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par finanšu ziņojumapmaiņas datu nodošanu

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par finanšu ziņojumapmaiņas datu nodošanu

 

KOPSAVILKUMS:

Nolīgums starp ES un ASV par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus ES dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu

Lēmums 2010/412/ES, ar kuru noslēdz Nolīgumu starp ES un ASV par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus ES dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu

KĀDS IR ŠĪ NOLĪGUMA UN LĒMUMA MĒRĶIS?

Starp ES un ASV noslēgtais nolīgums, kura mērķi ir novērst, izmeklēt, atklāt terorismu vai teroristu finansēšanu vai sākt kriminālvajāšanu par to, attiecas uz šādu datu nodošanu:

 • finanšu maksājumu ziņojumi, kas ir izraudzīto pakalpojumu sniedzēju* rīcībā un kas attiecas uz finanšu pārvedumiem, un citi saistīti dati, kuri glabājas Eiropas Savienības teritorijā, ko minētie pakalpojumu sniedzēji dara pieejamus ASV Valsts kases departamentam;
 • nozīmīga, ar ASV Valsts kases departamenta Teroristu finansēšanas izsekošanas programmas (TFTP) palīdzību iegūta informācija, ko dara pieejamu ES valstu tiesībaizsardzības, sabiedrības drošības vai terorisma apkarošanas iestādēm, Eiropolam vai Eurojust.

Ar lēmumu ES vārdā noslēdz nolīgumu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Lai no ES iegūtu nepieciešamos datus, ASV Valsts kases departaments iesniedz lūgumu un nosūta vajadzīgos papildu dokumentus izraudzītam pakalpojumu sniedzējam ASV. Tajā pašā laikā departaments šo dokumentu kopijas nosūta arī Eiropolam, kas pārbauda, vai lūgums atbilst nolīguma prasībām un attiecīgi informē izraudzīto pakalpojumu sniedzēju. Kad ir apstiprināta lūguma atbilstība, tas iegūst saistošu juridisku spēku. Līdz ar to izraudzītajam pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pārsūtīt datus ASV Valsts kases departamentam.
 • ASV Valsts kases departamentam saņemto datu apstrādes laikā jānodrošina noteikti aizsardzības pasākumi, jo īpaši attiecībā uz personas datu aizsardzību. Šos datus apstrādā tikai un vienīgi nolūkā novērst, izmeklēt, atklāt terorismu vai tā finansēšanu vai sākt kriminālvajāšanu par to. Ir jānovērš neatļauta piekļuve datiem, to izpaušana vai pazaudēšana, kā arī jebkādi neatļautas apstrādes veidi. Meklēšanu pārsūtītajos datos drīkst veikt, pamatojoties uz jau esošu informāciju vai pierādījumiem, kuru dēļ ir pamats uzskatīt, ka meklēšanas objekts ir saistīts ar terorismu vai tā finansēšanu. Visi meklēšanas gadījumi un to iemesli ir jāreģistrē.
 • ASV Valsts kases departamentam ir jādzēš neizmantotie dati:
  • kuri saskaņā ar vismaz reizi gadā veiktu novērtēšanu vairs nav nepieciešami terorisma un tā finansēšanas apkarošanai;
  • kurus nav lūgts nosūtīt;
  • līdz 2012. gada 20. jūlijam, ja dati saņemti pirms 2007. gada 20. jūlija;
  • ne vēlāk kā piecus gadus pēc saņemšanas, ja dati saņemti pēc 2007. gada 20. jūlija.
 • Iegūtos datus atļauts glabāt tikai tik ilgi, cik nepieciešams īstenot nolūku, kādā tie lūgti. Nolīgumā ir arī noteikti iegūto datu tālākas pārsūtīšanas drošības pasākumi.
 • ASV Valsts kases departamentam ir jānodrošina, ka informāciju, kas iegūta ar TFTP palīdzību un var būt noderīga ES cīņā pret terorismu, dara pieejamu attiecīgo ES valstu iestādēm un vajadzības gadījumā arī Eiropolam un Eurojust. Tāpat, ja uzskatāms, ka ASV cīņā pret terorismu nepieciešama papildu informācija, to pēc savstarpējības principa nosūta ASV. Lai veicinātu efektīvu informācijas apmaiņu, Eiropols var noteikt sadarbības koordinatoru darbam ar ASV Valsts kases departamentu.
 • Ja attiecīgā ES valsts iestāde, Eiropols vai Eurojust konstatē, ka ir pamats uzskatīt, ka fiziska persona vai juridiska persona ir saistīta ar terorismu vai tā finansēšanu atbilstīgi definīcijām Direktīvā (ES) 2017/541 par cīņu pret terorismu un Direktīvā (ES) 2015/849 par finanšu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai novēršanu, attiecīgā iestāde var iesniegt lūgumu veikt tādas vajadzīgās informācijas meklēšanu, kas iegūta, izmantojot TFTP, un to pārsūtīt.
 • Nolīguma darbības laikā Eiropas Komisijai ir pienākums izskatīt pieejamās iespējas izveidot ES sistēmu, kas būtu līdzvērtīga ASV TFTP. Pēc ES sistēmas izveides būs nepieciešams pārskatīt un, iespējams, grozīt šo nolīgumu un nodrošināt abu sistēmu papildināmību.
 • Neatkarīgi pārraudzītāji uzrauga atbilstību nolīguma ierobežojumiem un aizsardzības pasākumiem. Tiem ir pilnvaras pārskatīt, veikt vaicājumus un bloķēt datos veiktās meklēšanas, kā arī pieprasīt papildu pamatojumu saiknei ar terorismu. Vienu pārraudzītāju ieceļ Komisija.
 • Jebkurai personai ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu tam, ka šīs personas dati ir apstrādāti saskaņā ar datu aizsardzības tiesībām, kas noteiktas Direktīvā (ES) 2016/680 par tādu personas datu aizsardzību, kurus izmanto policija un tiesu iestāde. Šādas informācijas izpaušanu var atteikt vai ierobežot, ja tas nepieciešams cīņai pret terorismu vai lai aizsargātu sabiedrības vai valsts drošību. Šādos gadījumos personai tiks sniegts rakstisks paskaidrojums, kā arī informācija par līdzekļiem, kas pieejami tiesību aizsardzībai administratīvā kārtībā un tiesā ASV. Jebkurai personai ir tiesības prasīt viņas personas datu labošanu, dzēšanu vai piekļuves liegšanu tiem, ja dati ir nepareizi vai tos apstrādā nepareizi. Lai uzturētu saskaņā ar šo nolīgumu saņemtās vai nosūtītās informācijas pareizību, jebkura no pusēm tos var papildināt, dzēst vai labot. ASV Valsts kases departaments sniedz informāciju par TFTP (tostarp par tiesībaizsardzības līdzekļiem) publiskā tīmekļa vietnē.

KOPŠ KURA LAIKA NOLĪGUMS UN LĒMUMS IR PIEMĒROJAMI?

Lēmums ir piemērojams kopš 2010. gada 13. jūlija. Nolīgums stājās spēkā 2010. gada 1. augustā uz piecu gadu sākotnējo periodu. Pēc tam to automātiski pagarina uz vēl vienu gadu, ja vien viena no pusēm nepaziņo otrai pusei par savu nodomu nepagarināt nolīgumu.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Izraudzītie pakalpojumu sniedzēji: starptautisko finanšu maksājumu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēji.

PAMATDOKUMENTI

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (OV L 195, 27.7.2010., 5.–14. lpp.)

Padomes Lēmums 2010/412/ES (2010. gada 13. jūlijs) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (OV L 195, 27.7.2010., 3.–4. lpp.)

Lēmuma 2010/412/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/541 (2017. gada 15. marts) par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6.–21. lpp.)

Komisijas dienestu darba dokuments. Kopīgs pārskata ziņojums par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu, īstenošanu. Pavaddokuments dokumentam “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Kopējā pārskatīšana par to, kā tiek īstenots Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu” (SWD(2017) 17 final)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89.–131. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Informācija par to, kad stāsies spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (OV L 195, 27.7.2010., 15. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.01.2019

Augša