Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1724

Vienotā digitālā vārteja

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2018/1724 ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Vienotā digitālā vārteja atvieglos tiešsaistes piekļuvi informācijai, administratīvajām procedūrām un palīdzības pakalpojumiem, kas pilsoņiem un uzņēmumiem vajadzīgi, lai dzīvotu vai nodarbotos ar uzņēmējdarbību citā ES valstī.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Vienots piekļuves punkts informācijai, procedūrām un palīdzības pakalpojumiem tiešsaistē

Vienotā digitālā vārteja pilsoņus un uzņēmumus novirzīs uz informāciju par valstu un ES noteikumiem, tiesībām un procedūrām, kā arī tīmekļa vietnēm, kur tie šīs procedūras varēs veikt tiešsaistē, savukārt lietotāji, kuri meklē palīdzību, tiks novirzīti uz problēmu risināšanas pakalpojumiem.

Praksē tas nozīmē, ka, izmantojot meklēšanas funkciju portālā “Tava Eiropa”, varēs piekļūt šādiem resursiem:

  • informācija — iedzīvotāji varēs viegli atrast uzticamu un kvalitatīvu informāciju par ES un valstu noteikumiem, kas uz tiem attiecas, ja viņi vēlas izmantot savas tiesības iekšējā tirgū;
  • procedūras — iedzīvotāji varēs uzzināt, kā tieši veikt administratīvās procedūras un kādas darbības viņiem jāveic;
  • palīdzības pakalpojumi — ja lietotāji joprojām nebūs pārliecināti par to, kuri noteikumi tiek piemēroti, vai viņiem radīsies problēmas saistībā ar attiecīgas procedūras veikšanu, viņus novirzīs uz piemērotāko ES vai valsts palīdzības pakalpojumu, lai atrisinātu radušos problēmu.

Eiropas Komisijas un ES valstu iestāžu sniegtās informācijas kvalitāti, lietotājdraudzīgumu un atbilstību uzraudzīs, izmantojot lietotāju atsauksmes.

Digitalizēta pārvalde

Regulā, ar kuru izveido digitālo vārteju, ir arī prasīts, lai gan lietotājiem savā valstī, gan pārrobežu lietotājiem tiešsaistē tiktu darīts pieejams lielāks skaits administratīvo procedūru, nekā tas ir pašlaik.

Vēlākais, līdz 2023. gada decembrim visās ES valstīs pilnībā tiešsaistē būs pieejama 21 svarīga administratīvā procedūra. Šīs procedūras attiecas uz situācijām, kas ir svarīgas uzņēmējdarbībai, darbam vai mācībām, vai arī pārceļoties no vienas vietas uz citu. Piemēram:

  • uzturēšanās apliecinājuma pieprasīšana;
  • pieteikšanās uz studiju stipendijām;
  • akadēmisko titulu atzīšanas pieprasīšana;
  • transportlīdzekļa reģistrācija;
  • Eiropas veselības apdrošināšanas kartes saņemšana;
  • pensijas pabalstu pieprasīšana;
  • darbinieku reģistrēšana pensiju un apdrošināšanas shēmās.

Visām valstu tiešsaistes procedūrām būs jābūt pilnīgi pieejamām pārrobežu lietotājiem.

Attiecībā uz apliecinājumu pārrobežu apmaiņu vairākām procedūrām tiks piemērots vienreizējas iesniegšanas princips (t. i., lietotājiem nebūs iestādēm jāiesniedz dokumenti vai dati, kas jau ir citu iestāžu rīcībā). Veicot šīs procedūras, lietotājiem tiks dota iespēja pieprasīt apliecinājumu tiešas apmaiņas veikšanu starp dažādu ES valstu iestādēm.

Turklāt, sākot ar 2020. gada decembri, lietotāji varēs sniegt atsauksmes par problēmām, ar kurām tiem nākas saskarties vienotajā tirgū, lai uzlabotu politikas veidošanu.

Īstenošana

Vārtejas darbība tiks atbalstīta ar tehniskiem rīkiem, ko Komisija izstrādā ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm. Vārtejas koordinācijas grupa, kurā darbojas ES valstu pārstāvji, atbalstīs regulas īstenošanu, un šis tiesību akts tiks pārskatīts reizi divos gados.

Konteksts

Šī regula ir daļa no atbilstības paketes, kas tika izveidota 2017. gadā un kas arī ietvēra priekšlikumu regulai par vienotā tirgus informācijas instrumenta izveidi un SOLVIT — bezmaksas palīdzības pakalpojuma iekšējā tirgus jautājumos — uzlabojumiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2018. gada 11. decembra.

KONTEKSTS

Skatīt arī:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1724 (2018. gada 2. oktobris) ar ko izveido vienotu digitālo vārteju, lai sniegtu piekļuvi informācijai, procedūrām un palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumiem, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012 (OV L 295, 21.11.2018., 1.–38. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Ieteikums 2013/461/ES (2013. gada 17. septembris) par principiem, kas reglamentē SOLVIT (OV L 249, 19.9.2013., 10.–15. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2012 (2012. gada 25. oktobris) par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK (“IMI regula”) (OV L 316, 14.11.2012., 1.–11. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1024/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) par pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 376, 27.12.2006., 36.–68. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 02.04.2019

Augša