Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0560

Publiskā un privātā sektora partnerība biorūpniecības jomā

Publiskā un privātā sektora partnerība biorūpniecības jomā

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido publiskā un privātā sektora partnerību (PPP), kuras nosaukums ir Biorūpniecības kopuzņēmums, lai īstenotu kopīgo tehnoloģiju ierosmi biorūpniecības jomā nolūkā stiprināt rūpniecisko pētniecību un inovāciju ES.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Biorūpniecības kopuzņēmuma mērķis ir mazināt Eiropas atkarību no fosilajiem produktiem, sasniedzot klimata pārmaiņu mērķus un radot videi nekaitīgāku izaugsmi. Tas ir veidots, lai finansētu pētniecības un inovācijas projektus, kā arī sekmētu tādu jaunu starpnozaru partnerību izveidi, kas izmanto biomasu un bioloģiskos atkritumus, lai ražotu jaunas un modernas, videi nekaitīgākas un nefosilas degvielas, ķīmiskās vielas un pārtikas sastāvdaļas.

Biorūpniecības kopuzņēmumā ir iesaistīti pārstāvji no tādām nozarēm kā lauksaimniecība, pārtikas rūpniecība, tehnoloģiju ražošana, mežsaimniecība/papīra rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība un enerģētika. ES stratēģijā “Eiropa 2020” ir noteikts, ka šīm nozarēm ir būtiska nozīme, lai sekmētu ilgtspējīgu izaugsmi un konkurētspēju, reindustrializējot un atdzīvinot lauku apvidus, kā arī nodrošinot augsti kvalificētas darbvietas pētniecības, izstrādes un ražošanas jomās.

Darbības joma

Lai paātrinātu ES pāreju uz bioekonomiku, Biorūpniecības kopuzņēmums pievērš uzmanību šādiem uzdevumiem:

  • jaunu vērtību ķēžu veidošana, balstoties uz efektīvām un ilgtspējīgām biomasas savākšanas un piegādes sistēmām un uzlabotu biomasas izejvielu izmantošanu, vienlaikus meklējot jaunus lietojuma veidus atkritumu un augu (lignocelulozes) biomasai;
  • esošo vērtību ķēžu pilnīgošana, optimizējot izejvielu un rūpnieciskās sekundārās plūsmas (blakusproduktu otrreizējā pārstrāde), laižot tirgū novatoriskus produktus ar pievienoto vērtību un tādējādi stiprinot ES lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru konkurētspēju;
  • tehnoloģiju attīstīšana ar pētniecības un inovācijas palīdzību, kā arī būvējot biorafinēšanas paraugiekārtas, lai biomasu pārstrādātu dažādos novatoriskos produktos.

Vadība

Biorūpniecības kopuzņēmums ir juridiska persona, kas izveidota saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantu (kurā ļauts rūpniecības pētniecības jomā veidot publiskā un privātā sektora partnerības ES mērogā). Kopuzņēmums nosaka pats savu stratēģisko pētniecības darba kārtību un finansē projektus, kas tiek atlasīti pēc uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kurus publicē Biorūpniecības kopuzņēmuma tīmekļa vietnē. Parasti kopuzņēmums piemēro programmas “Apvārsnis 2020” dalības noteikumus.

ES Finanšu regulas 209. pantā ir noteikti jauni un vieglāki noteikumi, kas pielāgoti ES PPP struktūrvienībām.

Biorūpniecības kopuzņēmumu vada izpilddirektors, kuru atbalsta programmu biroja personāls. Kopuzņēmumam ir valde, kuru veido nozares un Eiropas Komisijas pārstāvji. Tās vispārējos pienākumos ietilpst kopuzņēmuma darbības nodrošināšana. Zinātnisko prioritāšu jautājumos kopuzņēmumu konsultē zinātniskā komiteja. Darbojas arī biorūpniecības kopuzņēmuma valstu pārstāvju grupa, kas pārstāv iesaistītās valstis. Lēmumus pieņem saskaņā ar kopuzņēmuma pieņemtiem balsošanas noteikumiem.

Budžets

ES sākotnējais finansiālais ieguldījums (tostarp EBTA apropriācijas) Biorūpniecības kopuzņēmumā ir 975 miljoni EUR. To paredzēts papildināt ar privātā sektora ieguldījumiem aptuveni 2,7 miljardu EUR apmērā. Kopuzņēmuma mērķis ir arī veidot sinerģijas ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem.

Ar Regulu (ES) 2018/121 groza Regulu (EK) Nr. 560/2014. Ar to apstiprina biorūpniecības konsorcija un tā sastāvā esošo vienību pienākumu nodrošināt finanšu ieguldījumu pilnā apjomā, kā noteikts regulā, tomēr ļaujot šos ieguldījumus veikt ne tikai kā maksājumus Biorūpniecības kopuzņēmumam, bet arī kā finanšu ieguldījumus, jo īpaši Biorūpniecības kopuzņēmuma finansētās dotācijās atbalsta saņēmējiem.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 27. jūnija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (ES) Nr. 560/2014 (2014. gada 6. maijs), ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu (OV L 169, 7.6.2014., 130.–151. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Regula (ES) 2018/121 (2018. gada 23. janvāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 560/2014, ar ko izveido biorūpniecības kopuzņēmumu (OV L 22, 26.1.2018., 1.–2. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104.–173. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1291/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 16.05.2018

Augša