Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0032

Veselības aprūpes darbinieku ievainojumu novēršana: ES sociālo partneru nolīgums

Veselības aprūpes darbinieku ievainojumu novēršana: ES sociālo partneru nolīgums

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2010/32/ES — HOSPEEM un EPSU noslēgtā Pamatnolīguma par asu instrumentu radītu ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē īstenošana

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir aizsargāt veselības aprūpes darbiniekus pret savainošanos ar adatām un citiem asiem medicīniskiem instrumentiem, īstenojot pamatnolīgumu, ko noslēguši Eiropas sociālie partneri:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Nolīguma mērķis ir:

 • izveidot pēc iespējas drošāku darba vidi;
 • novērst darba ņēmēju savainošanos ar asiem medicīniskiem instrumentiem (tostarp injekciju adatām);
 • aizsargāt darba ņēmējus, kuri ir riska grupā;
 • izveidot integrētu politisko pieeju;
 • ieviest reaģēšanas un turpmākas rīcības procedūras.

Darbības joma

 • Šis nolīgums attiecas uz visiem darba ņēmējiem, kas strādā slimnīcu un veselības aprūpes nozarē, un uz visiem tiem, kuri ir darba devēju pakļautībā un pārraudzībā.
 • Darba devējiem būtu jācenšas nodrošināt, lai apakšuzņēmēji ievērotu šā nolīguma nosacījumus.
 • Darba vietas, uz kurām attiecas pamatnolīgums, ir publiskā un privātā sektora veselības aprūpes organizācijas/dienesti un visas citas vietas, kur darba devēja pakļautībā un pārraudzībā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi un/vai veiktas ar veselības aprūpi saistītas darbības.

Integrēta pieeja

Nolīgumā ir noteikti 11 principi, kas ir integrētas politikas pieejas pamatā. Tie aptver šādus aspektus:

 • riska novērtējums — aptver visas situācijas, kas saistītas ar ievainojumiem, asinīm un citu potenciāli inficētu materiālu;
 • riska izslēgšana, novēršana un aizsardzība:
  • riska izslēgšana — drošu procedūru noteikšana attiecībā uz asu medicīnisko instrumentu un kontaminētu atkritumu izmantošanu un to iznīcināšanu;
  • riska novēršana — saskaņotas profilakses politikas izstrāde, kas aptver tehnoloģiju, darba organizāciju, darba apstākļus utt.;
  • aizsardzība pret risku — vakcināciju un revakcināciju bezmaksas nodrošināšana;
 • apmācība — apmācība par to, kā pareizi lietot medicīniskas ierīces ar asu detaļu aizsargiem, kā arī ievadkursi no jauna pieņemtiem un īslaicīgā darbā pieņemtiem darbiniekiem;
 • informācija un izpratnes veidošana — tai skaitā norādīšana uz riska veidiem un labas prakses veicināšana;
 • pārraudzības un ziņošanas procedūras — esošo procedūru pārskatīšana un darba ņēmēju pienākums nekavējoties ziņot par nelaimes gadījumu vai starpgadījumu;
 • reaģēšana un turpmākā rīcība — tai skaitā tūlītēji pasākumi, rūpējoties par cietušo darba ņēmēju, un darba devēju pienākums veikt cēloņu un apstākļu izpēti.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī direktīva ir piemērojama kopš 2010. gada 21. jūnija. ES valstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2013. gada 11. maijam.

KONTEKSTS

ES ir ieviesusi vairākus pasākumus darba ņēmēju aizsardzībai, tostarp:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2010/32/ES (2010. gada 10. maijs), ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radītu ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē (OV L 134, 1.6.2010., 66.–72. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Trešā daļa — Savienības iekšpolitika un rīcība — X sadaļa — Sociālā politika — 153. pants (bijušais EKL 137. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 114.–116. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Trešā daļa — Savienības iekšpolitika un rīcība — X sadaļa — Sociālā politika — 154. pants (bijušais EKL 138. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 116. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Trešā daļa — Savienības iekšpolitika un rīcība — X sadaļa — Sociālā politika — 155. pants (bijušais EKL 139. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 116. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/104/EK (2009. gada 16.Septembris)) par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, darba ņēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā (otrā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 260, 3.10.2009., 5.–19. lpp.)

Eiropas Parlamenta Un Padomes Direktīva 2000/54/EK (2000. gada 18. septembris), par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar bioloģisku aģentu iedarbību darba vietā (septītā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu) (OV L 262, 17.10.2000., 21–45. lpp.)

Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1.–8. lpp.)

Direktīvas 89/391/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 12.03.2019

Augša