Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0065

ES ieguldījumu fondu globālās konkurētspējas stiprināšana

Kopsavilkumu satura rādītājs

ES ieguldījumu fondu globālās konkurētspējas stiprināšana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/65/EK — noteikumi attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir izklāstīti vienoti noteikumi attiecībā uz ieguldījumu fondiem, atļaujot ES līmenī regulētu ieguldījumu fondu pārrobežu piedāvājumu.
 • Tajā ir izklāstīti ES galvenie tiesību akti, kas reglamentē PVKIU* darbību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīvas galvenie mērķi ir šādi:

 • piedāvāt ieguldītājiem plašāku produktu izvēlipar zemāku cenu ar:
  • efektīvāku PVKIU tirgu Eiropas Savienībā;
  • labāku ieguldītājiem paredzēto informāciju;
  • efektīvāku fondu uzraudzību;
 • nodrošināt ES ieguldījumu nozares konkurētspēju, pielāgojot noteikumus tirgus attīstībai.

Direktīvā ir izklāstīti noteikumi īpaši attiecībā uz:

 • ieguldītājiem paredzēto informāciju, kas sniedzama standartizētā informācijas kopsavilkuma dokumentā, lai patērētājiem būtu vieglāk izprast produkta būtību;
 • īstu Eiropas pasi PVKIU pārvaldības sabiedrībām, kas ļaus vienā ES valstī esošai pārvaldības sabiedrībai pārvaldīt fondus citās ES valstīs;
 • PVKIU tirdzniecību citās valstīs, piemēram, vienkāršojot administratīvās procedūras;
 • PVKIU apvienošanu citās valstīs;
 • stingrāku PVKIU un tos pārvaldošo sabiedrību uzraudzību, piemēram, nodrošinot uzlabotu sadarbību starp valstu finanšu pakalpojumu nozares uzraudzības iestādēm.

Direktīva 2009/65/EK ir PVKIU tiesību aktu ceturtā versija, kas aizstāj PVKIU Direktīvu 85/611/EEK.

Direktīva 2009/65/EK tika grozīta ar Direktīvu 2014/91/ES (PVKIU tiesību aktu V versija), ar kuru ieviesa jaunus noteikumus attiecībā uz PVKIU depozitārijiem (aktīvu turētāja struktūra), piemēram, nosakot struktūras, kuras ir tiesīgas darboties kā depozitāriji, to uzdevumus, pienākumu deleģēšanas noteikumus un atbildību.

Tā tika arī papildināta ar Regulu (ES) Nr. 2016/438, kurā ir izklāstīti ar tirgu nesaistīti riski, kas saistīti ar depozitāriju darbībām. Tā attiecas uz tādiem depozitāriju pienākumu aspektiem kā:

 • PVKIU aktīvu glabāšana;
 • uzraudzības pienākumi (piemēram, jāveic PVKIU ieguldījumu atbilstības pārbaude tā ieguldījumu stratēģijai, kas izklāstīta PVKIU noteikumos un piedāvājuma dokumentos, vai jānodrošina, ka PVKIU nepārkāpj tiem noteiktos ieguldījumu aizliegumus);
 • atbildība par aktīviem.

Regulā (ES) 2016/438 ir noteiktas arī īpašas uzticamības pārbaudes prasības PVKIU aktīvu aizsardzībai maksātnespējas gadījumā, kā arī detalizētas neatkarības prasības, kas jāievēro PVKIU vadītājiem un vērtspapīru turētājiem.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 7. decembra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2011. gada 30. jūnijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENAIS TERMINS

Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU): Ieguldījumu instrumenti, kas apkopo ieguldītāju kapitālu un kopīgi investē šo kapitālu ar finanšu instrumentu, piemēram, akciju, obligāciju un citu vērtspapīru, portfeļa palīdzību.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32.–96. lpp.)

Direktīvas 2009/65/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Labojums

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 583/2010 (2010. gada 1. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju un nosacījumiem, kuri jāievēro, nodrošinot ieguldītājiem pamatinformāciju vai prospektu pastāvīgā informācijas nesējā, kas nav papīrs, vai tīmekļa vietnē (OV L 176, 10.7.2010., 1.–15. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 584/2010 (2010. gada 1. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz tipveida paziņojuma vēstules un apliecinājuma par PVKIU formu un saturu, elektroniskās saziņas izmantošanu starp kompetentajām iestādēm paziņošanas nolūkos un kārtību, kādā veicamas pārbaudes uz vietas un izmeklēšana, kā arī informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm (OV L 176, 10.7.2010., 16.–27. lpp.)

Komisijas Direktīva 2010/43/ES (2010. gada 1. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz organizatoriskajām prasībām, interešu konfliktiem, profesionālo ētiku, riska pārvaldību un starp depozitāriju un pārvaldības sabiedrību noslēdzamās vienošanās saturu (OV L 176, 10.7.2010., 42.–61. lpp.)

Komisijas Direktīva 2010/42/ES (2010. gada 1. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz dažiem noteikumiem par fondu apvienošanu, galvenajām-pakārtotajām struktūrām un paziņošanas procedūru (OV L 176, 10.7.2010., 28.–41. lpp.)

Labojums

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/438 (2015. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK attiecībā uz depozitāriju pienākumiem C/2015/9160 (OV L 78, 24.3.2016., 11.–30. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 02.08.2016

Augša