EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3037

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EEK) Nr. 3037/90 – saimniecisko darbību saskaņotas klasifikācijas nodrošināšana Eiropas Savienībā

Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to izveido saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, ko paredzēts izmantot visā ES, lai nodrošinātu vāktās statistikas salīdzināmību.
 • Regula ir vairākkārt grozīta. Tās galvenais grozījums bija Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. klasifikāciju, kuru piemēro pašlaik.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Ar šo regulu nosaka saimniecisko darbību četru zīmju klasifikāciju, kas pazīstama kā NACE*. Regula tās sākotnējā formā attiecas uz NACE 1. redakciju. Tomēr kopš 2008. gada spēkā ir NACE 2. redakcija.
 • NACE, kas pirmoreiz tika ieviesta 1970. gadā, atbilst ANO saimniecisko darbību klasifikācijai NACE (Starptautiskā standartizētā visu ekonomiskās darbības veidu klasifikācija). Tas ļauj salīdzināt statistikas datus starp valstīm un dažādām nozarēm.
 • NACE burtciparu struktūra ir hierarhiska, un tai ir četru līmeņi, kuri sīkāk aprakstīti regulas pielikumā. Šie līmeņi ir šādi:
  • pozīcijas, kuras identificētas ar alfabēta kodu (sadaļas), piemēram, A sadaļa: “Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība”;
  • pozīcijas, kuras identificētas ar divu zīmju ciparu kodu (nodaļas), piemēram, 01. nodaļa: “Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības” un 02. nodaļa: “Mežsaimniecība un mežizstrāde”;
  • pozīcijas, kuras identificētas ar trīs zīmju ciparu kodu (grupas), piemēram, 01.2 grupa: “Daudzgadīgo kultūru audzēšana”;
  • pozīcijas, kuras identificētas ar četru zīmju ciparu kodu (klases), piemēram, 01.21 klase: “Vīnogu audzēšana”.
 • Statistikas programmu komiteju 2009. gadā aizstāja Eiropas Statistikas sistēmas komiteja. Tā ir atbildīga par NACE īstenošanu un pārvaldību un par tās vienādu piemērošanu visā ES. Tās sastāvā ir ES valstu pārstāvji, un tās priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regulu (EEK) Nr. 3037/90 piemēro kopš 1990. gada 13. novembra.

Pēc Regulas (EK) Nr. 1893/2006, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 3037/90, pieņemšanas kopš 2008. gada 1. janvāra visās jomās ir spēkā NACE 2. redakcija, izņemot īstermiņa statistiku un darbaspēka izmaksu indeksu, kam to piemēro kopš 2009. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

NACE: Eiropas Kopienas saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas saīsinājums no franču valodas – “Nomenclature statistique des activités économiques”.

PAMATDOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1.–39. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1893/2006 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Regula (EEK) Nr. 3037/90 (1990. gada 9. oktobris) par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā (OV L 293, 24.10.1990., 1.–26. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 13.11.2017

Augša