EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E208

ES ārējā darbība

ES ārējā darbība

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21.–46. pants — ES ārējā darbība un kopējā ārpolitika un drošības politika

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 205.–222. pants — ES ārējā darbība

KĀDS IR ŠO LĪGUMU PANTU MĒRĶIS?

To mērķis ir izveidot ES nepieciešamos instrumentus, lai tā varētu sniegt palīdzību, sadarboties un veidot attiecības un partnerību ar ārpussavienības valstīm, tostarp ar starptautisku nolīgumu palīdzību, kā arī ar starptautiskām, reģionālām vai pasaules organizācijām, tiecoties sasniegt ES ārējās darbības mērķus, kas noteikti LES 21. pantā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

LES 21. pantā noteikti ES ārējās darbības pamatā esošie principi un tās mērķi, kas iekļauj:

 • ES vērtību, pamatinterešu, drošības, neatkarības un integritātes sargāšanu;
 • demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un starptautisko tiesību principu konsolidēšanu un atbalstīšanu;
 • miera saglabāšanu, konfliktu novēršanu un starptautiskās drošības stiprināšanu.

Ar 21. pantu ES noteikts arī pienākums nodrošināt konsekvenci starp savu ārējo darbību un citām politikas jomām. ES ārējā darbība aptver 6 jomas:

1. Kopējo ārpolitiku un drošības politiku (ieskaitot kopējo drošības un aizsardzības politiku) — LES 23.–46. pants

2. Sadarbība attīstības jomā — LESD 208.–211. pants

 • ES sadarbības attīstības jomā galvenais ilgtermiņa mērķis ir izskaust nabadzību pasaulē, veicinot ilgtspējīgu ekonomikas, sociālo un vides attīstību jaunattīstības valstīs.

3. Humānā palīdzība — LESD 214. pants

 • ES humānās palīdzības darbību nolūks ir nodrošināt ad hoc palīdzību un atvieglojumus dabas vai cilvēku izraisītu katastrofu upuriem ārpussavienības valstīs.

4. Palīdzība — LESD 212.–213. pants

 • ES var sniegt palīdzību, tostarp finansiālu palīdzību, ārpussavienības valstīm, kas nav jaunattīstības valstis. Šādai rīcībai jābūt saskanīgai ar ES attīstības politiku.

5. Tirdzniecība — LESD 205.–207. pants

 • ES kopējā tirdzniecības politika ir ekskluzīvā ES kompetencē.
 • Tirdzniecības jautājumos Eiropas Parlaments un Padome pieņem lēmumus kopīgi.
 • ES muitas savienībai jāveicina:
  • pasaules tirdzniecības harmoniska attīstība;
  • starptautiskās tirdzniecības un tiešo ārvalstu ieguldījumu ierobežojumu pakāpeniska atcelšana; un
  • muitas un citu šķēršļu mazināšana.

6. Solidaritātes klauzula — LESD 222. pants

Solidaritātes klauzula nodrošina pamatojumu ES un ES valstu kopīgai darbībai un to rīcībā esošo līdzekļu lietošanai:

 • lai novērstu terorisma draudus ES valsts teritorijā;
 • lai aizsargātu ES valsti no teroristu uzbrukuma un teroristu uzbrukuma gadījumā tai palīdzētu;
 • lai palīdzētu ES valstij dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas gadījumā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. nodaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību — 21. pants (OV C 202, 7.6.2016., 28.–29. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. nodaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību — 22. pants (OV C 202, 7.6.2016., 29.–30. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 23. pants (OV C 202, 7.6.2016., 30. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 24. pants (bijušais LES 11. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 30.–31. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 25. pants (bijušais LES 12. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 31. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 26. pants (bijušais LES 13. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 31. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 27. pants (OV C 202, 7.6.2016., 32. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 28. pants (bijušais LES 14. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 32. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 29. pants (bijušais LES 15. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 33. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 30. pants (bijušais LES 22. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 33. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 31. pants (bijušais LES 23. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 33.–34. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 32. pants (bijušais LES 16. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 34. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 33. pants (bijušais LES 18. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 34. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 34. pants (bijušais LES 19. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 35. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 35. pants (bijušais LES 20. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 35. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 36. pants (bijušais LES 21. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 35.–36. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 37. pants (bijušais LES 24. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 36. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 38. pants (bijušais LES 25. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 36. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 39. pants (OV C 202, 7.6.2016., 36. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 40. pants (bijušais LES 47. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 37. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 1. iedaļa: Kopīgi noteikumi — 41. pants (bijušais LES 28. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 37.–38. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. iedaļa: Noteikumi attiecībā uz kopējo drošības un aizsardzības politiku — 42. pants (bijušais LES 17. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 38.–39. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. iedaļa: Noteikumi attiecībā uz kopējo drošības un aizsardzības politiku — 43. pants (OV C 202, 7.6.2016., 39. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. iedaļa: Noteikumi attiecībā uz kopējo drošības un aizsardzības politiku — 44. pants (OV C 202, 7.6.2016., 39.–40. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. iedaļa: Noteikumi attiecībā uz kopējo drošības un aizsardzības politiku — 45. pants (OV C 202, 7.6.2016., 40. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija — V sadaļa: Vispārīgi noteikumi par Savienības ārējo darbību un īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. nodaļa: Īpaši noteikumi par kopējo ārpolitiku un drošības politiku — 2. iedaļa: Noteikumi attiecībā uz kopējo drošības un aizsardzības politiku — 46. pants (OV C 202, 7.6.2016., 40.–41. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — I sadaļa: Vispārīgi noteikumi attiecībā uz Savienības ārējo darbību — 205. pants (OV C 202, 7.6.2016., 139. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — II sadaļa: Kopējā tirdzniecības politika — 206. pants (bijušais EKL 131. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 139. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — II sadaļa: Kopējā tirdzniecības politika — 207. pants (bijušais EKL 133. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 140.–141. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — III sadaļa: Sadarbība ar trešām valstīm un humānā palīdzība — 1. nodaļa: Sadarbība attīstības jomā — 208. pants (bijušais EKL 177. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 141. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — III sadaļa: Sadarbība ar trešām valstīm un humānā palīdzība — 1. nodaļa: Sadarbība attīstības jomā — 209. pants (bijušais EKL 179. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 141. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — III sadaļa: Sadarbība ar trešām valstīm un humānā palīdzība — 1. nodaļa: Sadarbība attīstības jomā — 210. pants (bijušais EKL 180. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 142. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — III sadaļa: Sadarbība ar trešām valstīm un humānā palīdzība — 1. nodaļa: Sadarbība attīstības jomā — 211. pants (bijušais EKL 181. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 142. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — III sadaļa: Sadarbība ar trešām valstīm un humānā palīdzība — 2. nodaļa: Sadarbība ar trešām valstīm ekonomikas, finanšu un tehnikas jomā — 212. pants (bijušais EKL 181.a pants) (OV C 202, 7.6.2016., 142. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — III sadaļa: Sadarbība ar trešām valstīm un humānā palīdzība — 2. nodaļa: Sadarbība ar trešām valstīm ekonomikas, finanšu un tehnikas jomā — 213. pants (OV C 202, 7.6.2016., 143. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — III sadaļa: Sadarbība ar trešām valstīm un humānā palīdzība — 3. nodaļa: Humānā palīdzība — 214. pants (OV C 202, 7.6.2016., 143. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — IV sadaļa: Ierobežojoši pasākumi — 215. pants (bijušais EKL 301. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 144. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — V sadaļa: Starptautiski nolīgumi — 216. pants (OV C 202, 7.6.2016., 144. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — V sadaļa: Starptautiski nolīgumi — 217. pants (bijušais EKL 310. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 144. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — V sadaļa: Starptautiski nolīgumi — 218. pants (bijušais EKL 300. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 144.–146. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — V sadaļa: Starptautiski nolīgumi — 219. pants (bijušais EKL 111. pants, 1.–3. un 5. punkts) (OV C 202, 7.6.2016., 146.–147. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — VI sadaļa: Savienības attiecības ar starptautiskām organizācijām, trešām valstīm un Savienības delegācijām — 220. pants (bijušais EKL 302.–304. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 147. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — VI sadaļa: Savienības attiecības ar starptautiskām organizācijām, trešām valstīm un Savienības delegācijām — 221. pants (OV C 202, 7.6.2016., 147. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Piektā daļa: Savienības ārējā darbība — VII sadaļa: Solidaritātes klauzula — 222. pants (OV C 202, 7.6.2016., 148. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas (OV C 202, 7.6.2016., 1.–388. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 06.07.2018

Augša