EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0126

Ceļu satiksmes drošība: vadītāju apliecības

Ceļu satiksmes drošība: vadītāju apliecības

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2006/126/EK par vadītāju apliecībām

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīvai ir tālāk norādītie uzdevumi.

 • palīdz uzlabot ceļu satiksmes drošību: ar to ievieš jaunas kategorijas apliecības mopēdiem, iepriekšēju obligātu teorētisko zināšanu pārbaudi un diferencētu pieeju smagāku motociklu vadīšanai. Tajā ir noteiktas arī eksāmena prasības. Profesionāliem autovadītājiem ik pēc pieciem gadiem ir jāiziet veselības pārbaudes. Ir noteiktas prasības braukšanas eksaminētāju kvalifikācijai un apmācībai.
 • atvieglina personu brīvu pārvietošanos: ar to ievieš Eiropas vadītāja apliecības paraugu un izveido tīklu informācijas apmaiņai par vadītāja apliecībām starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, vienkāršojot administratīvās procedūras vadītāja apliecību savstarpējai atzīšanai;
 • samazina viltošanas iespējas: jaunajā apliecībā ir mikroshēma, kurā ietverta uz kartes norādītā informācija. Ar direktīvu ievieš automašīnu un motociklu vadītāju apliecības derīguma termiņu, kas ir 10–15 gadi, ļaujot regulāri atjaunot informāciju par aizsardzības līdzekļiem un apliecības turētājiem. Ar to izveido jaunu elektronisko tīklu, lai atvieglotu saziņu starp valsts iestādēm apliecību pārbaudes nolūkā.

Apliecību savstarpēja atzīšana

Dalībvalstu izsniegtās apliecības ir savstarpēji jāatzīst. Ir šādas vadītāja apliecību kategorijas:

 • AM kategorija — divriteņu un trīsriteņu transportlīdzekļi, kuru konstruktīvi paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 km/h, kā arī vieglie kvadricikli;
 • A1 kategorija — vieglie motocikli, kuru cilindra tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus un jauda nepārsniedz 11 kW;
 • A2 kategorija — motocikli, kuru jauda nepārsniedz 35 kW;
 • A kategorija — smagie motocikli bez jaudas ierobežojumiem;
 • B kategorija — pasažieru transportlīdzekļi, kuru masa nepārsniedz 3500 kg un pasažieru sēdvietu skaits nepārsniedz astoņas;
 • BE kategorija — B kategorijas transportlīdzekļi ar smagu piekabi, kuras masa nepārsniedz 3500 kg;
 • B1 kategorija (neobligāta) — kvadricikli;
 • C1 kategorija — preču pārvadāšanas transportlīdzekļi, kuru masa ir 3500–7500 kg, un pasažieru pārvadāšanas transportlīdzekļi, kuru sēdvietu skaits pārsniedz astoņas;
 • C1E kategorija — C1 vai B kategorijas transportlīdzekļi ar smagu piekabi, kuru kopējā masa nepārsniedz 12 000 kg;
 • C kategorija — preču pārvadāšanas transportlīdzekļi, kuru masa pārsniedz 3500 kg, un pasažieru pārvadāšanas transportlīdzekļi, kuru sēdvietu skaits pārsniedz astoņas;
 • CE kategorija — C kategorijas transportlīdzekļi ar smagu piekabi;
 • D1 kategorija — pasažieru pārvadāšanas transportlīdzekļi, kuru sēdvietu skaits nepārsniedz 16 un kuru garums nepārsniedz 8 metrus;
 • D1E kategorija — D1 kategorijas transportlīdzekļi ar smagu piekabi;
 • D kategorija — pasažieru pārvadāšanas transportlīdzekļi, kuru sēdvietu skaits pārsniedz astoņas;
 • DE kategorija — D kategorijas transportlīdzekļi ar smagu piekabi;
 • vieglās piekabes, kuru masa nepārsniedz 750 kg, var vilkt B, C1, C, D1 un D kategorijas transportlīdzekļi.

Tabula, kurā parādīta šo kategoriju atbilstība tām kategorijām, kas norādītas apliecībās, kuras dalībvalstīs izsniegtas pirms šīs direktīvas pieņemšanas, ir ietverta Lēmumā (ES) 2016/1945.

Nosacījumi vadītāja apliecības izsniegšanai

 • Apliecībās ir jānorāda nosacījumi, saskaņā ar kuriem vadītājam ir atļauts vadīt transportlīdzekli. Ja ir atļauta tikai noteiktu veidu transportlīdzekļu vai pielāgotu transportlīdzekļu vadīšana, tad tas apliecībā būtu jānorāda ar kodu.
 • Vadītāju apliecības izsniedz saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
  • C1, C, D1 un D kategorijas apliecības izsniedz tikai tādiem vadītājiem, kam jau ir tiesības vadīt B kategorijas transportlīdzekļus;
  • BE, C1E, CE, D1E un DE kategorijas apliecības izsniedz tikai tādiem vadītājiem, kam jau ir tiesības vadīt attiecīgi B, C1, C, D1 un D kategorijas transportlīdzekļus.
 • Minimālais vecums vadītāja apliecības iegūšanai ir:
  • 16 gadi AM, A1 (vieglie motocikli) un B1 (motorizēti tricikli un kvadricikli) kategorijai;
  • 18 gadi A2, B, BE un C1 kategorijai;
  • 21 gads C, CE, D1 un D1E kategorijai;
  • 24 gadi D un DE kategorijai.
 • Dalībvalstis noteiktām kategorijām var paaugstināt vai pazemināt minimālo vecumu noteiktās robežās.
 • Dalībvalstis nodrošina, lai vadītāju apliecību pretendentiem būtu motorizēta transportlīdzekļa vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes un braukšanas stils. Parasti šajā saistībā veiktajās pārbaudēs ietver:
  • teorētisko zināšanu pārbaudi;
  • braukšanas prasmju un stila pārbaudi.

Vadītāja apliecības izsniegšanas eksaminētāji

 • Eksaminētājiem, kas pārbauda braukšanas prasmes un stilu, ir jābūt minimālajām kompetencēm.
 • Viņiem tiek piemērots kvalitātes nodrošināšanas režīms, un viņi iziet periodisku apmācību.

Grozījumi pēc Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma

 • Ņemot vērā grūtības saistībā ar vadītāja apliecību atjaunošanu ārkārtas apstākļu dēļ, ko izraisīja Covid-19 uzliesmojums, kas dažās dalībvalstīs sākās līdz 2020. gada 1. februārim, ar Regulu (ES) Nr. 2020/698 dažu vadītāja apliecību derīguma termiņu pagarina uz septiņiem mēnešiem no to derīguma termiņa beigām, lai nodrošinātu pārvietošanās nepārtrauktību pa autoceļiem.
 • Ja kāda dalībvalsts uzskata, ka vadītāja apliecību atjaunošana pēc 2020. gada 31. augusta to pasākumu dēļ, kas saistīti ar Covid-19, var kļūt neiespējama, tai līdz 2020. gada 1. augustam jāiesniedz Eiropas Komisijai pamatots lūgums atļaut pagarināt attiecīgos laikposmus.
 • Ņemot vērā Covid-19 krīzes noturību, ar Regulu (ES) 2021/267 nosaka īpašus un pagaidu pasākumus attiecībā uz dažu apliecību un atļauju atjaunošanu vai pagarināšanu un dažu Regulā (ES) 2020/698 minēto laikposmu pagarināšanu. Šie pasākumi ir aprakstīti tālāk tekstā.
  • Vadītāja apliecību, kuru derīguma termiņš beidzas laikā starp 2020. gada 1. septembri un 2021. gada 30. jūniju, derīguma termiņu uzskata par pagarinātu par 10 mēnešu laikposmu no to derīguma termiņa beigām.
  • Vadītāja apliecību derīguma termiņu, kas, piemērojot Regulu (ES) 2020/698, citādi beigtos laikā starp 2020. gada 1. septembri un 2021. gada 30. jūniju, uzskata par pagarinātu vai bijušu pagarinātu par sešiem mēnešiem vai līdz 2021. gada 1. jūlijam atkarībā no tā, kas ir vēlāk.
  • Ja kāda dalībvalsts uzskata, ka sakarā ar tās veiktajiem pasākumiem, kas paredzēti, lai novērstu vai ierobežotu Covid-19 izplatīšanos, vadītāja apliecību atjaunošana arī pēc 2021. gada 30. jūnija joprojām varētu nebūt praktiski iespējama, tā var iesniegt pamatotu pieprasījumu atļaut pagarināt iepriekš minētos termiņus. Minētais pieprasījums var attiekties uz laika posmu no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 30. jūnijam vai 10 mēnešu laikposmu, vai uz abiem. Pieprasījums jāiesniedz Komisijai līdz 2021. gada 31. maijam.
  • Ja prasības ir izpildītas un prasītais pagarinājums nerada nesamērīgus riskus no transporta drošuma vai drošības viedokļa, Komisija var atļaut attiecīgajai dalībvalstij piemērot pagarinājumu. Pagarinājumu ierobežo, lai atspoguļotu laikposmu, kurā vadītāja apliecību atjaunošana joprojām varētu nebūt praktiski iespējama, un pagarinājums jebkurā gadījumā nepārsniedz sešus mēnešus. Šajā saistībā pieņemto Komisijas lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
  • Ja dalībvalstij nav vajadzības piemērot pasākumus, kas paredzēti Regulā (ES) 2021/267, dalībvalsts līdz 2021. gada 3. martam par to informē Komisiju. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis un publicē paziņojumu Oficiālajā Vēstnesī. Dalībvalsts, kas atrodas šādā situācijā, nedrīkst nekādi kavēt tāda ekonomikas dalībnieka vai indivīda pārrobežu aktivitātes, kurš citā dalībvalstī ir izmantojis šīs atkāpes.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

 • Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 19. janvāra, un dalībvalstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2011. gada 19. janvārim.
 • Dalībvalstīm direktīvas noteikumi ir jāpiemēro no 2013. gada 19. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/126/EK (2006. gada 20. decembris) par vadītāju apliecībām (Pārstrādāta versija) (OV L 403, 30.12.2006., 18.–60. lpp.).

Direktīvas 2006/126/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/267 (2021. gada 16. februāris), ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 krīzes noturību attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju atjaunošanu vai pagarināšanu, dažu periodisku pārbaužu un periodisku mācību atlikšanu dažās transporta tiesību aktu jomās un dažu Regulā (ES) 2020/698 minēto laikposmu pagarināšanu (OV L 60, 22.2.2021., 1.–20. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/698 (2020. gada 25. maijs), ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju atjaunošanu vai pagarināšanu un dažu periodisku pārbaužu un periodisku mācību atlikšanu dažās transporta tiesību aktu jomās (OV L 165, 27.5.2020., 10.–24. lpp.).

Komisijas Lēmums (ES) 2016/1945 (2016. gada 14. oktobris) par vadītāja apliecību kategoriju savstarpējo atbilstību (OV L 302, 9.11.2016., 62.–162. lpp.).

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (ES) Nr. 575/2014 (2014. gada 27. maijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 383/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās iestrādāts datu glabāšanas līdzeklis (mikroshēma) (OV L 159, 28.5.2014., 47.–49. lpp.).

Komisijas Regula (ES) Nr. 383/2012 (2012. gada 4. maijs), ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās iestrādāts datu glābšanas līdzeklis (mikroshēma) (OV L 120, 5.5.2012., 1.–11. lpp.).

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 07.07.2021

Augša