Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0802

2014/802/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 14. novembris ), ar kuru groza Lēmumu 2010/470/ES un 2010/472/ES attiecībā uz tām dzīvnieku veselības prasībām saistībā ar skrepi slimību, kas noteiktas attiecībā uz aitu un kazu embriju tirdzniecību un importu Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 8339) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 331, 18.11.2014, p. 28–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/802/oj

18.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 331/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 14. novembris),

ar kuru groza Lēmumu 2010/470/ES un 2010/472/ES attiecībā uz tām dzīvnieku veselības prasībām saistībā ar skrepi slimību, kas noteiktas attiecībā uz aitu un kazu embriju tirdzniecību un importu Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 8339)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/802/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK (1) A(I) pielikumā, un jo īpaši tās 11. panta 3. punkta trešo ievilkumu, 17. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 18. panta 1. punkta pirmo ievilkumu un 19. panta ievadteikumu un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmuma 2010/470/ES (2) IV pielikuma A daļā iekļauts veselības sertifikāta paraugs Savienības iekšējai tirdzniecībai ar aitu un kazu tādu olšūnu un embriju sūtījumiem, kuri iegūti vai sagatavoti pēc 2010. gada 31. augusta.

(2)

Komisijas Lēmuma 2010/472/ES (3) IV pielikuma 2. daļā iekļauts veselības sertifikāta paraugs aitu un kazu olšūnu un embriju sūtījumu importam Savienībā.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 999/2001 (4) ir paredzēti noteikumi transmisīvo sūkļveida encefalopātiju (TSE) profilaksei, kontrolei un apkarošanai liellopiem, aitām un kazām. Minētās regulas VIII pielikuma A nodaļā paredzēti nosacījumi attiecībā uz Savienības iekšējo tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem, spermu un embrijiem. Turklāt minētās regulas IX pielikumā paredzēti nosacījumi dzīvu dzīvnieku, embriju, olšūnu un dzīvnieku izcelsmes produktu importēšanai Savienībā no trešām valstīm.

(4)

Ņemot vērā jaunākos zinātniskos pierādījumus, Regula (EK) Nr. 999/2001 tika grozīta ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 630/2013 (5). Minētie grozījumi attiecībā uz skrepi slimību tika ņemti vērā Komisijas Īstenošanas lēmuma 2013/470/ES (6) veselības sertifikāta paraugā Savienības iekšējai tirdzniecībai ar aitu un kazu olšūnu un embriju sūtījumiem, kas iekļauts Lēmuma 2010/470/ES IV pielikuma A daļā, un veselības sertifikāta paraugā aitu un kazu olšūnu un embriju sūtījumu importam Savienībā, kas iekļauts Lēmuma 2010/472/ES IV pielikuma 2. daļā, piemērojot pārejas periodu līdz 2014. gada 31. decembrim.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 2013. gada 24. janvārī pieņēma atzinumu par klasiskā skrepi pārnešanas risku, transplantējot in vivo iegūtus embrijus aitām, kurā tā secināja, ka klasiskā skrepi pārnešanas risks, transplantējot aitu homozigotiskos vai heterozogotiskos ARR embrijus, ir uzskatāms par nenozīmīgu, ja tiek ievēroti OIE ieteikumi un procedūras saistībā ar embriju transplantāciju; ņemot vērā šo atzinumu, attiecīgie Regulas (EK) Nr. 999/2001 noteikumi tika grozīti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1148/2014 (7).

(6)

Tādēļ, lai atspoguļotu prasības, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 999/2001, kura grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1148/2014, būtu jāgroza veselības sertifikāta paraugs Lēmuma 2010/470/ES IV pielikuma A daļā, kas paredzēts Savienības iekšējai tirdzniecībai ar aitu un kazu olšūnām un embrijiem, un veselības sertifikāta paraugs Lēmuma 2010/472/ES IV pielikuma 2. daļā, kas paredzēts aitu un kazu olšūnu un embriju sūtījumu importēšanai Savienībā.

(7)

Turklāt, lai novērstu jebkādu divdomību, Lēmuma 2010/470/ES IV pielikuma A daļā iekļautajā veselības sertifikāta paraugā Savienības iekšējai tirdzniecībai ar aitu un kazu olšūnu un embriju sūtījumiem ir jāgroza dažas atsauces uz Regulu (EK) Nr. 999/2001.

(8)

Papildus iepriekšminētajam, ir vajadzīgs precīzāks formulējums Lēmuma 2010/472/ES IV pielikuma 2. daļā iekļautajā veselības sertifikāta paraugā aitu un kazu olšūnu un embriju sūtījumu importam Savienībā, lai tādējādi nodrošinātu skaidru izpratni par to, ka testēšanas režīmi, kas attiecas uz epizootisko hemorāģisko slimību (EHD), ir attiecināmi uz donoraitām un donorkazām.

(9)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2010/470/ES un 2010/472/ES.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2010/470/ES IV pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma I pielikumu.

2. pants

Lēmuma 2010/472/ES IV pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma II pielikumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 14. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 26. augusta Lēmums 2010/470/ES, ar ko nosaka veselības sertifikātu paraugus zirgu dzimtas dzīvnieku, aitu un kazu spermas, olšūnu un embriju un cūku dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju tirdzniecībai Eiropas Savienībā (OV L 228, 31.8.2010., 15. lpp.).

(3)  Komisijas 2010. gada 26. augusta Lēmums 2010/472/ES par aitu un kazu spermas, olšūnu un embriju importu Eiropas Savienībā (OV L 228, 31.8.2010., 74. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2013. gada 28. jūnija Regula (ES) Nr. 630/2013, ar kuru groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (OV L 179, 29.6.2013., 60. lpp.).

(6)  Komisijas 2013. gada 20. septembra Īstenošanas lēmums 2013/470/ES, ar kuru groza Lēmumu 2010/470/ES un 2010/472/ES attiecībā uz tām dzīvnieku veselības prasībām saistībā ar skrepi slimību, kas noteiktas attiecībā uz aitu un kazu spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Savienībā (OV L 252, 24.9.2013., 32. lpp.).

(7)  Komisijas 2014. gada 28. oktobra Regula (ES) Nr. 1148/2014, ar kuru groza II, VII, VIII, IX un X pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (OV L 308, 29.10.2014., 66. lpp.).


I PIELIKUMS

Lēmuma 2010/470/ES IV pielikuma A daļu aizstāj ar šādu:

“A DAĻA

Veselības sertifikāta IVA paraugs Savienības iekšējai tirdzniecībai ar aitu un kazu tādu olšūnu un embriju sūtījumiem, kuri iegūti vai sagatavoti saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010. gada 31. augusta un nosūtīti no apstiprinātas embriju ieguves brigādes vai sagatavošanas grupas, kas ir olšūnu vai embriju izcelsmes vieta

Image

Image

Image


II PIELIKUMS

Lēmuma 2010/472/ES IV pielikuma 2. daļu aizstāj ar šādu:

“2. DAĻA

Veselības sertifikāta paraugs aitu un kazu olšūnu un embriju sūtījumu importam

Image

Image

Image

Image

Image


Top