Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_350_R_0089_01

2012/804/ES: Eiropas Parlamenta Lēmums ( 2012. gada 23. oktobris ) par Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Eiropas Parlamenta Rezolūcija ( 2012. gada 23. oktobris ) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

OJ L 350, 20.12.2012, p. 89–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/89


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS

(2012. gada 23. oktobris)

par Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2012/804/ES)

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada galīgajiem pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (1),

ņemot vērā Padomes 2012. gada 21. februāra ieteikumu (06083/2012 – C7-0051/2012),

ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 10. maija lēmumu (2), ar kuru tiek atlikts lēmums par 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, tam pievienoto rezolūciju, kā arī Eiropas Vides aģentūras izpilddirektores atbildes,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (3), un jo īpaši tās 185. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 7. maija Regulu (EEK) Nr. 1210/90, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (4), un jo īpaši tās 13. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (5) un jo īpaši tās 13. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (6), un jo īpaši tās 94. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2012. gada jūnijā pieņemto kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām un tam pievietoto vienoto pieeju, kas izriet no iestāžu darba grupas, kas izveidota 2009. gada martā, par decentralizētām aģentūrām paveiktā, un jo īpaši ņemot vērā sadaļas par vienotās pieejas pārvaldību, darbībām, plānošanu, pārskatatbildību un pārredzamību,

ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0300/2012),

1.

sniedz Eiropas Vides aģentūras izpilddirektorei apstiprinājumu par aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildi;

2.

izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektorei, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV C 366, 15.12.2011., 57. lpp.

(2)  OV L 286, 17.10.2012., 356. lpp.

(3)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 120, 11.5.1990., 1. lpp.

(5)  OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

(6)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.


EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJA

(2012. gada 23. oktobris)

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vides aģentūras 2010. finanšu gada galīgajiem pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (1),

ņemot vērā Padomes 2012. gada 21. februāra ieteikumu (06083/2012 – C7-0051/2012),

ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 10. maija lēmumu (2), ar kuru tiek atlikts lēmums par 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, tam pievienoto rezolūciju, kā arī Eiropas Vides aģentūras izpilddirektores atbildes,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (3), un jo īpaši tās 185. pantu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 7. maija Regulu (EEK) Nr. 1210/90, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (4), un jo īpaši tās 13. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (5), un jo īpaši tās 13. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (6), un jo īpaši tās 94. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2012. gada jūnijā pieņemto kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām un tam pievietoto vienoto pieeju, kas izriet no iestāžu darba grupas, kas izveidota 2009. gada martā, par decentralizētām aģentūrām paveiktā, un jo īpaši ņemot vērā sadaļas par vienotās pieejas pārvaldību, darbībām, plānošanu, pārskatatbildību un pārredzamību,

ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0300/2012),

A.

tā kā 2012. gada 10. maijā Eiropas Parlaments atlika lēmuma pieņemšanu par Eiropas Vides aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu un kontu slēgšanu;

B.

tā kā Aģentūra 2012. gada 24. maija, 15. jūnija un 3. jūlija vēstulē sniedza atbildes budžeta izpildes apstiprinātājiestādei; tā kā Aģentūras valde 2012. gada 6. jūnija vēstulē sniedza budžeta izpildes apstiprinātājiestādei informāciju par pasākumiem, kas veikti pēc budžeta izpildes apstiprināšanas atlikšanas;

C.

tā kā budžeta izpildes apstiprināšana ir likumīgs Eiropas Parlamenta rīcībā esošs instruments, lai, balstoties uz faktiem un objektīviem argumentiem, novērtētu, vai Savienības subsīdijas ir izmantotas pareizi; atgādinot šajā sakarā par spēkā esošajiem noteikumiem, proti, Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumiem un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, regulu, ar ko izveidota Aģentūra, un Aģentūras izstrādātajām konkrētajām politiskajām nostādnēm un procedūrām;

D.

tā kā Aģentūras 2010. gada budžets bija EUR 50 600 000, kas ir par 26 % lielāks nekā 2009. gadā; tā kā Savienības iemaksa Aģentūras 2010. gada budžetā bija EUR 35 258 000 salīdzinājumā ar EUR 34 560 000 2009. gadā, kas ir par 2 % vairāk,

1.

vienmēr ir atzinīgi vērtējis to, ka Aģentūra ir sniegusi profesionālu, uzticamu un neatkarīgu informāciju visām iestādēm, dalībvalstīm un Savienības politikas izstrādes struktūrām, un sagaida šādu profesionalitāti arī turpmāk;

2.

norāda, ka Aģentūras budžeta izpildes līmeņi attiecībā uz saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām bija attiecīgi 100 % un 90,75 %;

3.

norāda uz 16. punktu vienotajā pieejā, kas pievienota Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajam paziņojumam par decentralizētām aģentūrām; neskarot Aģentūru neatkarību, sagaida, ka 2013. gada jūnijā, izraugoties jauno izpilddirektoru, tiks īstenota atklāta un pārredzama kandidātu atlases procedūra, kas nodrošina kandidātu rūpīgu izvērtēšanu un augsta līmeņa neatkarību; tādēļ ierosina amata kandidātu uzklausīšanu kompetentajās Parlamenta komitejās padarīt par daļu no izpilddirektora iecelšanas procedūras;

Budžeta un finanšu pārvaldība

4.

atgādina, ka piecus mēnešus no 2010. gada 22. maija līdz oktobrim Aģentūra savu ēku bija aizklājusi ar zaļo augu fasādi, kas izmaksāja EUR 294 641, un šo darbu veikšanai netika izsludināts atklāts konkurss;

5.

atgādina, ka izmaksu segšanai saistībā ar zaļo augu fasādi 2010. gada 9. aprīlī budžeta pozīcija “2140 – Telpu aprīkojums” tika papildināta, veicot budžeta pārvietojumu EUR 180 872 apmērā no budžeta pozīcijas “2010 – Īre”;

6.

tādēļ aicina Aģentūru izveidot skaidrus iekšējos noteikumus Finanšu regulas īstenošanas noteikumu 126. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasību piemērošanai; norāda, ka Aģentūras valde ir nolēmusi veikt ex ante pārbaudes attiecībā uz ārkārtas izdevumiem;

7.

pauž ciešu pārliecību, ka spēkā esošo noteikumu neievērošanas gadījumā ir jāsper nepieciešamie soļi; uzskata, ka šādos gadījumos Aģentūrai ir jāizveido rīcības plāns ar precīzu laika ietvaru nepilnību novēršanai, ka Eiropas Parlamentam ir jāuzrauga šī plāna īstenošana un ka šīs problēmas būtu jārisina, mainot spēkā esošos noteikumus un regulējumu, lai novērstu iespējamos trūkumus;

Cilvēkresursi

8.

ņem vērā to, ka Aģentūrā ir strādājuši 12 vieszinātnieki, taču Aģentūra nav publicējusi 11 šo vieszinātnieku dzīves aprakstu, iekļaujot tajā vismaz izglītību un darba pieredzi; norāda uz Aģentūras valdes paziņojumu, ka noteikumi par vieszinātnieku izraudzīšanos un darbu tiks pilnveidoti, lai nodrošinātu lielāku skaidrību un pārredzamību, un ka Aģentūras pašreizējā vieszinātnieku uzņemšanas politika tiek pārskatīta;

9.

atgādina, ka no 2010. gada jūnija līdz 2011. gada aprīlim Aģentūras izpilddirektore bija nevalstiskās organizācijas (NVO) “Earthwatch“, kas darbojas starptautiskā vides labdarības jomā, Starptautiskās konsultatīvās padomes pilnvarotā un locekle un ka bija saņemta kļūdaina informācija par to, ka viņa bijusi Worldwatch Europe Eiropas konsultatīvās padomes locekle; konstatē, ka viņa atkāpās no amatiem Earthwatch pēc tam, kad Revīzijas palātas priekšsēdētājs sniedza šādu ieteikumu, norādot uz iespējamu interešu konfliktu;

10.

norāda, ka 2010. gada februārī, pirms izpilddirektore bija tieši saistīta ar Earthwatch, tika noslēgts līgums par 29 Aģentūras darbinieku, tostarp izpilddirektores, apmācību un viņi piedalījās Earthwatch vadītos dažādu bioloģiskās daudzveidības projektu pētījumos Karību vai Vidusjūras reģionā, kas ilga līdz pat 10 dienām, un ka Aģentūra maksāja šai NVO kopumā EUR 33 791,28, kā to norādījusi Aģentūras izpilddirektore; turklāt norāda, ka Revīzijas palātas galīgajā ziņojumā par 2010. gadu nebija konstatējumu par interešu konfliktu šajā sakarā;

11.

norāda uz Aģentūras valdes lēmumu ieviest ex ante pārbaudes attiecībā uz izpilddirektora dalību ārējās padomēs un Aģentūras apmācību politiku;

12.

pieņem zināšanai Aģentūras apliecinājumu, ka Worldwatch Institute Europe 2010. gada novembrī kā savu adresi reģistrēja Aģentūras kontaktadresi bez Aģentūras piekrišanas; turklāt norāda, ka Worldwatch Institute Europe izpilddirektors bija Aģentūras vieszinātnieks; aicina Aģentūru nodrošināt absolūtu skaidrību attiecībā uz turpmāku vieszinātnieku uzņemšanu un norāda, ka:

Aģentūras izpilddirektore 2012. gada 11. aprīļa vēstulē norādīja – kad Aģentūra ir uzzinājusi, ka World Watch Institute Europe savā tīmekļa vietnē ir publicējis informāciju, ka tā Eiropas birojs ir izveidots Aģentūras telpās, ir nekavējoties veikti atbilstoši pasākumi,

World Watch Institute Europe dibināšanas akts apliecina, ka tas ir izveidots 2010. gada 5. novembrī Aģentūras telpās,

turklāt World Watch Institute Europe darbība Aģentūras telpās sākās 2011. gada 25. februārī, kad izpilddirektore uzstājās ar runu atklāšanas pasākumā, kā liecina World Watch Institute Europe tīmekļa vietne;

13.

ņem vērā, ka Aģentūra ir sagatavojusi atjauninātu interešu konflikta novēršanas politiku un rīcības plānu saskaņā ar Eiropas Ombuda ieteikumiem; aicina Aģentūru publiskot to projektu un pirms iesniegšanas valdei sekmēt diskusiju par minēto politiku un rīcības plānu;

14.

norāda, ka vadošo darbinieku un zinātniskās komitejas locekļu dzīves apraksti ir publicēti Aģentūras tīmekļa vietnē; turklāt norāda, ka zinātniskās komitejas locekļu finansiālo interešu deklarācijas arī ir publiskotas; uzsver, ka pretēji Aģentūras 2012. gada 15. jūnija vēstulē paustajam patlaban tās tīmekļa vietnē nav pieejams neviena valdes locekļa dzīves apraksts, un konstatē, ka ir norādīta tikai saite uz viņu piederības organizācijām; aicina Aģentūru nolūkā sekmēt lielāku pārredzamību attiecībā uz interešu konflikta novēršanu un izskaušanu publicēt tās tīmekļa vietnē ekspertu, turpmāko vieszinātnieku un valdes locekļu finansiālo interešu deklarācijas un dzīves aprakstus; uzskata, ka šādi pasākumi ļautu budžeta izpildes apstiprinātājiestādei un sabiedrībai novērtēt šo darbinieku kvalifikāciju un novērst iespējamo interešu konfliktu;

15.

cer saņemt informāciju par patlaban veikto administratīvo izmeklēšanu saistībā ar Aģentūru;

16.

norāda, ka atbildīgajai komitejai ir ciešs kontakts ar Aģentūru, proti, tā ir uzaicinājusi izpilddirektori vismaz reizi gadā apmainīties viedokļiem, iecēlusi kontaktpersonu no sava vidus un regulāri apmeklē Aģentūru; norāda, ka pēdējais Aģentūras apmeklējums notika 2011. gada septembrī;

17.

uzsver, ka Aģentūrai tiek prasīts izveidot atbilstošus kontaktus ar ieinteresētajām pusēm un sadarboties ar tādām ieinteresētajām personām kā ārējās organizācijas; norāda, ka šo darbību sakarā nav veikti attiecīgi pasākumi un noteikumi, lai izvairītos no iespējama apdraudējuma reputācijai; tādēļ atzinīgi vērtē valdes un izpilddirektores apņemšanos veikt vajadzīgos pasākumus, lai nekavējoties izslēgtu šāda apdraudējuma risku;

18.

kopumā atzinīgi vērtē panākto vienošanos par kopīgo paziņojumu un iepriekš minēto vienoto pieeju attiecībā uz decentralizētām aģentūrām, kas aktualizē dažus elementus, kas ir svarīgi, lai varētu apstiprināt budžeta izpildi, kā arī uzskata, ka rīcības plānā vienotās pieejas, ar ko Komisija nāks klajā 2012. gada beigās, īstenošanai šie jautājumi tiks pienācīgi ņemti vērā;

Darbības rezultāti

19.

zina, ka par Aģentūras darbu patlaban veic periodisku ārēju novērtējumu, kura rezultāti jāiesniedz budžeta izpildes apstiprinātājiestādei 2013. gadā; ņem vērā valdes paziņojumu, ka šajā novērtējumā tiks iekļauti Aģentūras iekšējās darbības aspekti;

20.

attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāli konstatējumi, atsaucas uz 2012. gada 10. maija rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli (7).


(1)  OV C 366, 15.12.2011., 57. lpp.

(2)  OV L 286, 17.10.2012., 356. lpp.

(3)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 120, 11.5.1990., 1. lpp.

(5)  OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

(6)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(7)  OV L 286, 17.10.2012., 388. lpp.


Top