EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētais pasaules mēroga testa cikls (WLTP) un emisijas reālos braukšanas apstākļos (RDE)

Vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētais pasaules mēroga testa cikls (WLTP) un emisijas reālos braukšanas apstākļos (RDE)

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2017/1151, ar ko papildina Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Prasības attiecībā uz tipa apstiprinājumu

 • Lai saņemtu ES tipa apstiprinājumu* emisijām, ražotājam ar transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju jāpierāda, ka transportlīdzeklis atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, kad to testē, veicot noteiktās procedūras.
 • RDE un WLTP testos visiem transportlīdzekļiem ir jāatbilst izpūtēja emisiju robežvērtībām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 715/2007, kā arī tiem jāiztur vairāki citi testi, kuros pārbauda iztvaikošanas emisijas (t. i., emisijas no degvielas tvertnes) vai emisijas zemā apkārtējā temperatūrā.
 • Visos transportlīdzekļos ir jābūt uzstādītām iebūvētas diagnostikas (OBD) sistēmām, lai varētu noteikt jebkāda veida pasliktināšanos vai nepareizu darbību visā transportlīdzekļa kalpošanas laikā – regulā ir noteiktas prasības OBD sistēmām parastas ekspluatācijas apstākļos.
 • Ražotājiem ir jāuzstāda ierīces, ar kurām nepārtraukti mēra transportlīdzekļa darbināšanai izlietotās degvielas/enerģijas daudzumu.

Pieteikšanās ES tipa apstiprinājuma saņemšanai

 • Ražotājam ir jāiesniedz pieteikumi apstiprinātājai iestādei, lai saņemtu ES tipa apstiprinājumu par transportlīdzekļa emisijām, un jānodrošina piekļuve transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, kas ietver šādus datus:
  • reglamentēto testu rezultāti;
  • detalizēta rakstiska informācija, pilnībā aprakstot OBD sistēmas darbības raksturlielumus;
  • to pasākumu apraksts, kas veikti, lai nepieļautu nesankcionētas manipulācijas ar emisiju kontroles datoru un odometru un to modificēšanu, tostarp attiecībā uz nobraukuma reģistrēšanu;
  • paplašināta dokumentācijas pakete, kas iestādei ļauj izvērtēt, vai ir ievērots aizliegums izmantot “pārveidošanas ierīces”*, kas samazina emisiju kontroles līmeni.
 • Ja attiecīgās prasības ir izpildītas, apstiprinātāja iestāde piešķir ES tipa apstiprinājumu un izdod tipa apstiprinājuma numuru.

Ražošanas atbilstība

Ražotājam ir jāveic pārbaudes, lai nodrošinātu, ka visi ražotāja izgatavotie transportlīdzekļi atbilst emisiju robežvērtībām.

Ekspluatācijas atbilstība

Ir jāveic pārbaudes, lai nodrošinātu, ka pienācīgi uzturēti un izmantoti transportlīdzekļi atbilst noteiktajām robežvērtībām to kalpošanas laikā:

 • no 15 000 km vai 6 mēnešu nobraukuma, atkarībā no tā, kurš no šiem lielumiem tiek sasniegts vēlāk,
 • līdz 100 000 km vai 5 gadu nobraukumam, atkarībā no tā, kurš no šiem lielumiem tiek sasniegts agrāk.

Piesārņojuma kontroles iekārtas

 • Par piesārņojuma kontroles iekārtām, piemēram, katalītiskajiem neitralizatoriem, ir jāsaņem tipa apstiprinājums kā par atsevišķām tehniskām vienībām.
 • Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi un procedūras pieteikumu iesniegšanai, lai saņemtu tipa apstiprinājumu par šādām iekārtām.

Piekļuve transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

 • Ražotājiem ir jāievieš vajadzīgie pasākumi un procedūras, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācija ir viegli pieejama.
 • Apstiprinātājas iestādes piešķir tipa apstiprinājumu tikai pēc tam, kad ražotājs ir iesniedzis tām sertifikātu par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.
 • Apstiprinātājas iestādes, pamatojoties uz sūdzību vai tehniskā dienesta novērtējumu, drīkst pārbaudīt, vai šāda piekļuve tiek nodrošināta.
 • Ja tiek konstatēts, ka ražotājs nav izpildījis pienākumu attiecībā uz piekļuvi, var tikt veikti atbilstīgi pasākumi, tostarp tipa apstiprinājuma apturēšanu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2017. gada 27. jūlija.

KONTEKSTS

Vispārēju pārskatu skatiet šeit: Emisijas autobūves nozarē (Eiropas Komisija).

GALVENIE TERMINI

Tipa apstiprinājums: procedūra, ar kuru sertificē, ka noteikts izstrādājums atbilst minimālam regulatīvo un tehnisko prasību kopumam.
Pārveidošanas ierīces: apzināti veikti emisiju kontroles sistēmas pārveidojumi nolūkā mākslīgi samazināt tās efektivitāti transportlīdzekļa parastas ekspluatācijas apstākļos.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Regula (ES) 2017/1151 (2017. gada 1. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 1.–643. lpp.)

Regulas (ES) 2017/1151 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2007 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 171, 29.6.2007., 1.–16. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.10.2019

Top