EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētais pasaules mēroga testa cikls (WLTP) un emisijas reālos braukšanas apstākļos (RDE)

Vieglajiem transportlīdzekļiem paredzētais pasaules mēroga testa cikls (WLTP) un emisijas reālos braukšanas apstākļos (RDE)

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2017/1151, ar ko papildina Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Regula:
 • Regula tika grozīta ar Komisijas Regulu (ES) 2023/443, lai to pielāgotu izmaiņām ANO/EEK noteikumos (galvenokārt saistībā ar ANO Noteikumu Nr. 154 pieņemšanu) un citiem saistītajiem ES noteikumiem, tostarp Regulai (EK) Nr. 715/2007.
 • Tā kā Regulā (ES) Nr. 715/2007 izklāstītie noteikumi par piekļuvi transportlīdzekļa iebūvētas diagnostikas (OBD) informācijai un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai tika iekļauti Regulā (ES) 2018/858 (skatīt kopsavilkumu), kura ir piemērojama kopš 2020. gada 1. septembra, ar grozījumu Regulu (ES) 2023/443 no Regulas (ES) 2017/1151 teksta tiek svītrotas visas atsauces uz šo informāciju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Prasības attiecībā uz ES tipa apstiprinājumu

 • Lai saņemtu ES tipa apstiprinājumu* attiecībā uz emisijām, ražotājam jāpierāda, ka transportlīdzeklis atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, kad to testē, veicot noteiktās procedūras.
 • RDE un WLTP testos visiem transportlīdzekļiem ir jāatbilst izpūtēja emisiju robežvērtībām, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 715/2007, kā arī tiem jāiztur vairāki citi testi, kuros pārbauda iztvaikošanas emisijas (t. i., emisijas no degvielas tvertnes sistēmas) vai emisijas zemā apkārtējā temperatūrā.
 • Visos transportlīdzekļos ir jābūt uzstādītām OBD sistēmām, lai varētu noteikt jebkāda veida pasliktināšanos vai nepareizu darbību visā transportlīdzekļa kalpošanas laikā – regulā ir noteiktas prasības OBD sistēmām parastas ekspluatācijas apstākļos.
 • Ražotājiem ir jāuzstāda ierīces, lai nepārtraukti mērītu transportlīdzekļa darbināšanai izlietotās degvielas/enerģijas apjomu (iebūvēta degvielas un/vai enerģijas patēriņa pārraudzības ierīce – OBFCM ierīce).

Pieteikšanās ES tipa apstiprinājuma saņemšanai

 • Ražotājiem ir jāiesniedz pieteikumi apstiprinātājai iestādei, lai saņemtu ES tipa apstiprinājumu par transportlīdzekļa emisijām, kas ietver šādus datus:
  • reglamentēto emisiju testu rezultāti;
  • sīka rakstiska informācija, pilnībā aprakstot OBD sistēmas darbības raksturlielumus;
  • to pasākumu apraksts, kas ieviesti, lai nepieļautu nesankcionētas manipulācijas ar emisiju kontroles datoru un odometru un to modificēšanu, tostarp attiecībā uz nobraukuma reģistrēšanu;
  • paplašināta dokumentācijas pakete, kas iestādei ļauj izvērtēt, vai ir ievērots aizliegums izmantot “pārveidošanas ierīces*, kas samazina emisiju kontroles līmeni.
 • Ja attiecīgās prasības ir izpildītas, apstiprinātāja iestāde piešķir “Euro 6” emisiju tipa apstiprinājumu un izdod tipa apstiprinājuma sertifikātu.

Ražošanas atbilstība

Ražotājam ir jāveic pārbaudes, lai nodrošinātu, ka visi ražotāja izgatavotie transportlīdzekļi atbilst tipa apstiprinājuma prasībām un emisiju robežvērtībām.

Ekspluatācijas atbilstība

Ir jāveic pārbaudes, lai nodrošinātu, ka pienācīgi uzturēti un izmantoti transportlīdzekļi to lietderīgās izmantošanas laikā atbilst noteiktajām emisiju robežvērtībām, kurām jābūt robežās:

 • no 15 000 km nobraukuma vai no 6 mēnešiem atkarībā no tā, kurš no šiem lielumiem tiek sasniegts vēlāk,
 • līdz 100 000 km nobraukumam vai līdz 5 gadiem atkarībā no tā, kurš no šiem lielumiem tiek sasniegts agrāk.

Piesārņojuma kontroles iekārtas

 • Par piesārņojuma kontroles iekārtām, piemēram, katalītiskajiem neitralizatoriem un cietdaļiņu filtriem, ir jāsaņem tipa apstiprinājums kā par atsevišķām tehniskām vienībām.
 • Attiecīgās prasības uzskata par ievērotām, ja piesārņojuma kontroles aizstājējiekārtas ir apstiprinātas atbilstoši ANO/EEK Noteikumiem Nr. 103.

Uzlādējamu hibrīdu transportlīdzekļu emisijas

Tā kā jaunākie pētījumi norāda uz ievērojamu atšķirību starp uzlādējamu hibrīdu elektrotransportlīdzekļu vidējām reālajām oglekļa dioksīda (CO2) emisijām un to CO2 emisijām, kas noteiktas ar WLTP, lai nodrošinātu, ka šādiem transportlīdzekļiem noteiktās CO2 emisijas atspoguļo reālu autovadītāja uzvedību, lietderības koeficienti, ko piemēro CO2 emisiju noteikšanai tipa apstiprināšanā, tiek pārskatīti ar grozījumu Regulu (ES) 2023/443.

Regulā ir noteikti jauni lietderības koeficienti*, kas balstīti uz pieejamajiem datiem un kas ir piemērojami kopš 2023. gada septembra. Šos koeficientus pārskatīs 2025. gadā un pēc tam vēlreiz 2027. gadā, lai labāk atspoguļotu reālos apstākļus, ņemot vērā datus, kas iegūti no šādos transportlīdzekļos iebūvētām degvielas patēriņa uzraudzības ierīcēm un savākti saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2021/392.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2017. gada 27. jūlija.

KONTEKSTS

Vispārēju pārskatu skatiet šeit:

GALVENIE TERMINI

Tipa apstiprinājums. Procedūra, ar kuru sertificē, ka noteikts izstrādājums atbilst minimālam regulatīvo un tehnisko prasību kopumam.
Pārveidošanas ierīces. Apzināti veikti emisiju kontroles sistēmas pārveidojumi nolūkā mākslīgi samazināt tās efektivitāti transportlīdzekļa parastas ekspluatācijas apstākļos.
Lietderības koeficienti. Koeficienti, kas balstās uz braukšanas statistiku atkarībā no pilnuzlādes nobraukuma, kurš sasniegts akumulēto enerģiju patērējošā stāvoklī, un šos koeficientus izmanto, lai novērtētu akumulēto enerģiju patērējošu un uzlādi noturošu atgāzu emisiju savienojumu, CO2 emisiju un degvielas patēriņa svērtās vērtības ārēji uzlādējamiem hibrīda elektrotransportlīdzekļiem.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Regula (ES) 2017/1151 (2017. gada 1. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 1.–643. lpp.).

Regulas (ES) 2017/1151 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (ES) 2023/443 (2023. gada 8. februāris), ar ko Regulu (ES) 2017/1151 groza attiecībā uz emisiju tipa apstiprināšanas procedūrām vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (OV L 66, 2.3.2023., 1.–237. lpp.).

ANO Noteikumi Nr. 154 – Vienoti noteikumi par mazas noslodzes pasažieru un komerciālo transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz kritēriju emisijām, oglekļa dioksīda emisijām un degvielas patēriņu un/vai elektroenerģijas patēriņa un pilnuzlādes nobraukuma mērīšanu (WLTP) (OV L 290, 10.11.2022., 1.–625. lpp.).

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/392 (2021. gada 4. marts) par vieglo pasažieru automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisiju datu monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/631 un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1014/2010, (ES) Nr. 293/2012, (ES) 2017/1152 un (ES) 2017/1153 (OV L 77, 5.3.2021., 8.–25. lpp.).

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 103 – Vienoti noteikumi par mehānisko transportlīdzekļu piesārņojuma kontroles aizstājējiekārtu apstiprināšanu (OV L 207, 10.8.2017., 30.–42. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2007 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 171, 29.6.2007., 1.–16. lpp.).

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 23.02.2024

Top