EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0412-20100713

Consolidated text: Padomes Lēmums (2010. gada 13. jūlijs) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (2010/412/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/412/2010-07-13

2010D0412 — LV — 13.07.2010 — 000.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES LĒMUMS

(2010. gada 13. jūlijs)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu

(2010/412/ES)

(OV L 195, 27.7.2010, p.3)


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 202, 4.8.2010, lpp 16  (412/2010)
▼B

PADOMES LĒMUMS

(2010. gada 13. jūlijs)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu

(2010/412/ES)EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 88. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Padome ar 2010. gada 11. maija lēmumu pilnvaroja Komisiju Eiropas Savienības vārdā sākt sarunas starp Savienību un ASV, lai ASV Valsts kases departamentam darītu pieejamus finanšu ziņojumapmaiņas datus nolūkā novērst un apkarot terorismu un terorisma finansēšanu.

(2)

Saskaņā ar Padomes 2010. gada 28. jūnija Lēmumu 2010/411/ES ( 1 ) Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (“nolīgums”), tika parakstīts 2010. gada 28. jūnijā, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk.

(3)

Nolīgums būtu jānoslēdz.

(4)

Nolīgumā tiek ievērotas pamattiesības un ņemti vērā principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, kas atzītas hartas 7. pantā, tiesības uz personas datu aizsardzību, kas atzītas hartas 8. pantā, un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, kas atzītas hartas 47. pantā. Nolīgums būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un principiem.

(5)

Saskaņā ar 3. pantu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Apvienotā Karaliste ir paziņojusi savu vēlmi piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(7)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus ASV, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (“nolīgums”) ( 2 ).

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Komisija tiek aicināta vēlākais gadu pēc nolīguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei juridisku un tehnisku sistēmu datu iegūšanai ES teritorijā.

Komisija tiek aicināta trīs gados pēc nolīguma spēkā stāšanās dienas iesniegt progresa ziņojumu par līdzvērtīgas ES sistēmas izstrādi saistībā ar nolīguma 11. pantu.

Ja piecus gadus pēc nolīguma spēkā stāšanās dienas nav izveidota līdzvērtīga ES sistēma, Savienība apsver, vai pagarināt nolīgumu saskaņā ar tā 21. panta 2. punktu.

3. pants

Padomes priekšsēdētājs norīko personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā veikt nolīguma 23. pantā paredzēto apstiprināšanas instrumentu apmaiņu, lai paustu Savienības piekrišanu uzņemties saistības.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.( 1 ►C1  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp. ◄

( 2 ) Nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Top