EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vienotais Eiropas akts

Vienotais Eiropas akts

 

KOPSAVILKUMS:

Vienotais Eiropas akts

KĀDS IR ŠĪ AKTA MĒRĶIS?

 • Vienotā Eiropas akta (VEA) mērķis bija pārskatīt Romas līgumus, ar kuriem izveidoja Eiropas Ekonomikas kopienu (EEK) un Eiropas Atomenerģijas kopienu.
 • Tas tika darīts ar mērķi dot jaunu impulsu Eiropas integrācijai un līdz 1993. gada 1. janvārim izveidot iekšējo tirgu (teritoriju bez iekšējām robežām, kur notiek preču, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite un personu brīva pārvietošanās).
 • Ar VEA tika grozīti noteikumi, kas reglamentē Eiropas iestāžu darbību, un tika paplašinātas toreizējās Eiropas Kopienas pilnvaras vairākās politikas jomās.
 • Nosakot jaunas Kopienas kompetences jomas un reformējot iestādes, VEA pavēra ceļu turpmākai politiskajai integrācijai un ekonomiskās un monetārās savienības izveidei, kas tika noteikta Līgumā par Eiropas Savienību (Māstrihtas līgums).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Mērķi

 • Starpvaldību sarunās, kuru noslēgumā tika sagatavots VEA, bija jāizstrādā divi dokumenti:

Struktūra

 • VEA sastāv no preambulas un četrām sadaļām un ietver vairākas deklarācijas, ko pieņēmusi konference.
 • Preambulā ir noteikti līguma pamatmērķi un pausta tā parakstītājvalstu apņemšanās kopumā pārveidot attiecības starp valstīm tā, lai izveidotu Eiropas Savienību. Preambulā ir noteikta arī akta būtība, kas paredz sasaistīt vienotos noteikumus attiecībā uz sadarbību ārpolitikas jomā un Eiropas Kopienām. Visbeidzot, tajā ir minēti divi galvenie līgumu pārskatīšanas mērķi, proti, “uzlabot ekonomisko un sociālo stāvokli, izvēršot kopēju politiku un izvirzot jaunus mērķus” un “nodrošināt Kopienu vienmērīgāku darbību”.
  • I sadaļā ir ietverti noteikumi attiecībā uz politisko sadarbību un Eiropas Kopienu.
  • II sadaļa ir veltīta grozījumiem Eiropas Kopienu dibināšanas līgumos.
  • III sadaļa attiecas uz Eiropas sadarbību ārpolitikas jomā.
  • IV sadaļā ir izklāstīti vispārīgie un nobeiguma noteikumi.

Institucionālas izmaiņas

 • Lai līdz 1993. gadam varētu izveidot vienoto tirgu, VEA tika noteikts lielāks skaits to gadījumu, kad Padome var pieņemt lēmumus ar kvalificētu balsu vairākumu, nevis ar vienprātīgu balsojumu. Tādējādi lēmumu pieņemšana tika vienkāršota, kas nozīmēja iespēju izvairīties no biežās kavēšanās, ko izraisīja nepieciešamība panākt vienprātīgu vienošanos toreizējo 12 dalībvalstu starpā. Lai pieņemtu tiesību aktus, kas paredzēti vienotā tirgus izveidei, vienprātīgs lēmums vairs nebija nepieciešams, izņemot pasākumus, kas attiecas uz nodokļu sistēmu, personu brīvu pārvietošanos un nodarbinātu personu tiesībām un interesēm.
 • Ar VEA izveidoja Eiropadomi, kas piešķīra oficiālu statusu valstu vai valdību vadītāju konferencēm vai augstākā līmeņa sanāksmēm, taču šīs struktūras kompetences jomas tika noteiktas vēlāk ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 15. pantu.
 • Parlamenta pilnvaras tika paplašinātas, iekļaujot prasību saņemt tā piekrišanu paplašināšanās nolīgumu un asociācijas nolīgumu noslēgšanai. Ar VEA tika ieviesta sadarbības procedūra, kas paredzēja Parlamenta pozīciju nostiprināšanu iestāžu dialogā un deva tam iespēju divos lasījumos izskatīt tiesību aktu projektus, kas ierosināti saskaņā ar ierobežotu juridisko pamatu skaitu, tādējādi paverot ceļu Parlamenta kā līdztiesīga likumdevēja turpmākajam darbam kopā ar Padomi.
 • VEA ir precizēti atsevišķi noteikumi attiecībā uz īstenošanas pilnvarām. 10. pantā ir noteikts, ka Padome var pilnvarot Komisiju īstenot Padomes pieņemtos noteikumus. Īpašos gadījumos Padome var arī paturēt tiesības tieši īstenot īstenošanas pilnvaras. Ar VEA tika arī radīts pamats Pirmās instances tiesas (CFI) – tagadējās Vispārējās tiesas – izveidei.

Politikas jomas

 • Saskaņā ar VEA kvalificēts balsu vairākums kļuva par jaunu normu četrās no esošajām jomām, kuras reglamentē līgumi:
 • Ar VEA tika noteiktas vairākas jaunas politikas jomas, kurās lēmumus turpmāk varēs pieņemt ar kvalificētu balsu vairākumu. Tās ir šādas:

KOPŠ KURA LAIKA AKTS IR PIEMĒROJAMS?

VEA ir piemērojams kopš 1987. gada 1. jūlija.

KONTEKSTS

Eiropas Savienības vēsture – 1980.–1989. gads (Europa).

PAMATDOKUMENTS

Vienotais Eiropas akts (OV L 169, 29.6.1987., 1.–28. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT))

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Iekšējā tirgus izveide. Komisijas Baltā grāmata Eiropadomei (Milāna, 1985. gada 28.–29. jūnijs) (COM(85) 310 final, 14.6.1985.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.04.2018

Top