EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_325_R_0083_01

2007/810/EK: Padomes Lēmums ( 2007. gada 19. novembris ) par to, lai Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Nolīgumam par sadarbību un muitas savienību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sanmarīno Republiku saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai
Protokols Nolīgumam par sadarbību un muitas savienību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sanmarīno Republiku saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

OJ L 325, 11.12.2007, p. 83–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/83


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 19. novembris)

par to, lai Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Nolīgumam par sadarbību un muitas savienību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sanmarīno Republiku saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

(2007/810/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. un 308. pantu saistībā ar tā 300. panta 2. punkta otro teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Aktu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Pēc tam, kad 2006. gada 25. aprīlī Komisija saņēma pilnvarojumu, sarunas ar Sanmarīno Republiku par protokola noslēgšanu Nolīgumam par sadarbību un muitas savienību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sanmarīno Republiku saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai ir pabeigtas.

(2)

Saskaņā ar 6. panta 2. punktu Aktā par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, Komisija ir iesniegusi Padomei noslēdzamā protokola projektu.

(3)

Protokols būtu jānoslēdz,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā tiek noslēgts protokols Nolīgumam par sadarbību un muitas savienību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sanmarīno Republiku saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai (“protokols”).

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas parakstīt protokolu Kopienas un tās dalībvalstu vārdā.

3. pants

Padomes priekšsēdētājs Kopienas un tās dalībvalstu vārdā nodod protokola 4. pantā paredzētos apstiprināšanas dokumentus.

Briselē, 2007. gada 19. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

L. AMADO


PROTOKOLS

Nolīgumam par sadarbību un muitas savienību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sanmarīno Republiku saistībā ar Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību līgumslēdzēju pušu statusā pēc to pievienošanās Eiropas Savienībai

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS REPUBLIKA UN

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE

(“DALĪBVALSTIS”),

ko pārstāv Eiropas Savienības Padome,

un

EIROPAS KOPIENA,

ko arī pārstāv Eiropas Savienības Padome,

no vienas puses,

un

SANMARĪNO REPUBLIKA,

no otras puses,

ŅEMOT VĒRĀ 1991. gada 16. decembra Nolīgumu par sadarbību un muitas savienību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Sanmarīno Republiku (“nolīgums”), kas stājās spēkā 2002. gada 1. aprīlī,

ŅEMOT VĒRĀ Bulgārijas Republikas un Rumānijas (“jaunās dalībvalstis”) pievienošanos Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvārī,

TĀ KĀ jaunajām dalībvalstīm ir jākļūst par nolīguma līgumslēdzējām pusēm,

TĀ KĀ Pievienošanās līgums pilnvaro Eiropas Savienības Padomi esošo dalībvalstu un jauno dalībvalstu vārdā noslēgt protokolu par jauno dalībvalstu pievienošanos nolīgumam,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Jaunās dalībvalstis ar šo kļūst par nolīguma līgumslēdzējām pusēm.

2. pants

Nolīguma nosaukumu aizstāj ar šādu:

3. pants

Šis protokols ir nolīguma sastāvdaļa.

4. pants

1.   Šo protokolu saskaņā ar savām procedūrām dalībvalstu un Eiropas Kopienas vārdā apstiprina Eiropas Savienības Padome un Sanmarīno Republika.

2.   Puses viena otru informē par minēto procedūru pabeigšanu. Apstiprināšanas dokumentus deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

5. pants

Šis protokols stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc pēdējā apstiprināšanas dokumenta iesniegšanas.

6. pants

Nolīguma un tam pievienoto deklarāciju tekstus sagatavo bulgāru un rumāņu valodā (1).

Tos pievieno protokolam, un tie ir vienlīdz autentiski tekstiem citās valodās, kurās ir sagatavots nolīgums un tam pievienotās deklarācijas.

7. pants

Šis protokols ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e sete.

Încheiat la Bruxelles, douăzeci noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Сан Маρино

Por la República de San Marino

Za Republiku San Marino

For Republikken San Marino

Im Namen der Republik San Marino

San Marino Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αγίου Mαρίνου

For the Republic of San Marino

Pour la République de Saint-Marin

Per la Repubblica di San Marino

Sanmarīno Republikas vārdā

San Marino Respublikos vardu

A San Marino Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' San Marino

Voor de Republiek San Marino

W imieniu Republiki San Marino

Pela República de São Marino

Pentru Republica San Marino

Za Sanmarínsku republiku

Za Republiko San Marino

San Marinon tasavallan puolesta

På Republiken San Marinos vägnar

Image


(1)  Bulgāru un rumāņu valodas redakciju publicēs vēlāk Oficiālā Vēstneša īpašajā izdevumā.


Top