Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:230:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 230, 2015. gada 14. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 230

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 14. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 503. plenārsesija 2014. gada 10. un 11. decembrī

2015/C 230/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sabiedrības virzīta vietējā attīstība: 2014.–2020. gada kohēzijas politikas instruments vietējai, lauku, pilsētu un piepilsētu attīstībai” (izpētes atzinums pēc ES Padomes prezidentvalsts Grieķijas pieprasījuma)

1

2015/C 230/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES stratēģija Alpu reģionam” (izpētes atzinums)

9

2015/C 230/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES lidostu jauda” (izpētes atzinums pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma)

17

2015/C 230/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “EMS izveides pabeigšana – nodokļu politikas nozīme” (pašiniciatīvas atzinums)

24

2015/C 230/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Rūpniecības pārmaiņas iepakojuma nozarē Eiropā” (pašiniciatīvas atzinums)

33

2015/C 230/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kokapstrādes nozares ieguldījums oglekļa bilancē” (pašiniciatīvas atzinums)

39

2015/C 230/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas kino digitālajā laikmetā” (pašiniciatīvas atzinums)

47

2015/C 230/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskā sabiedrība Krievijā” (pašiniciatīvas atzinums)

52


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 503. plenārsesija 2014. gada 10. un 11. decembrī

2015/C 230/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Pētniecība un inovācija kā jaunas izaugsmes avoti””(COM(2014) 339 final – SWD(2014) 181 final)

59

2015/C 230/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Normatīvās atbilstības un izpildes programma (REFIT) – pašreizējā situācija un perspektīvas””COM(2014) 368 final

66

2015/C 230/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Ceļā uz atjaunotu vienprātību par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu: ES rīcības plāns””(COM(2014) 392 final)

72

2015/C 230/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Baltā grāmata “Virzība uz iedarbīgāku ES uzņēmumu apvienošanās kontroles sistēmu””(COM(2014) 449 final)

77

2015/C 230/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam”(COM(2014) 332 final)

82

2015/C 230/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Resursu efektivitātes iespējas celtniecības nozarē””(COM(2014) 445 final) un “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ceļā uz aprites ekonomiku: bezatkritumu saimniekošanas programma Eiropai””(COM(2014) 398 final) un “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem, 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, 1999/31/EK par atkritumu poligoniem, 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem, un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem”(COM(2014) 397 final – 2014/0201 (COD))

91

2015/C 230/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Zaļās rīcības plāns MVU. Atbalsts MVU, kas ļauj vides problēmas pārvērst par darījumdarbības iespējām””(COM(2014) 440 final) un par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Videi nekaitīgas nodarbinātības iniciatīva. Darbvietu izveides potenciāla izmantošana zaļajā ekonomikā””(COM(2014) 446 final)

99

2015/C 230/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Labāka situācijas apzināšanās ar uzlabotu sadarbību starp jūras uzraudzības iestādēm: turpmākie pasākumi vienotajā informācijas apmaiņas vidē ES jūrlietu jomā”” (COM(2014) 451 final)

107

2015/C 230/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Stratēģija intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un īstenošanai trešās valstīs” (paziņojums) (COM(2014) 389 final)

112

2015/C 230/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu Savienībā (kodificēta redakcija)”(COM(2014) 586 final – 2014/0272 (COD))

117

2015/C 230/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko tiek atceltas dažas koncesijas attiecībā uz Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu Savienībā (kodificēta redakcija)”(COM(2014) 593 final – 2014/0275 (COD))

118

2015/C 230/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atver dažas Savienības tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem un paredz to pārvaldi (kodificēta redakcija)”(COM(2014) 594 final – 2014/0276 (COD))

119

2015/C 230/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/2007”(COM(2014) 614 final – 2014/0285 (COD))

120

2015/C 230/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Islandes Republikas nolīgumā (kodificēta redakcija)”COM(2014) 308 final – 2014/0160 (COD)

121

2015/C 230/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem eksporta noteikumiem (kodifikācija)”COM(2014) 322 final – 2014/0167 (COD)

122

2015/C 230/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem importa noteikumiem (kodificēta redakcija)”COM(2014) 321 final – 2014/0166 (COD)

123

2015/C 230/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem importam no dažām trešām valstīm (pārstrādāta redakcija)”COM(2014) 323 final – 2014/0168 (COD)

124

2015/C 230/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā (pārstrādāta)”COM(2014) 345 final – 2014/0177 (COD)

125

2015/C 230/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (kodificēta redakcija)”COM(2014) 341 final – 2014/0174 (COD)

126

2015/C 230/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt aizsardzībai pret dempingu un subsidētu importu pēc ziņojuma, ko pieņēmusi PTO Strīdu izšķiršanas organizācija (kodificēta redakcija)”(COM(2014) 317 final – 2014/0163 (COD))

127

2015/C 230/29

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses (kodificēta redakcija)”COM(2014) 374 final – 2014/0190 (COD)

128

2015/C 230/30

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodifikācija)”(COM(2014) 660 final – 2014/0305 (COD))

129


LV

 

Top