Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tādu teļu aizsardzība, kuri paredzēti nokaušanai

Tādu teļu aizsardzība, kuri paredzēti nokaušanai

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2008/119/EK — obligātie standarti teļu aizsardzībai

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to nosaka obligātos standartus cilvēku uzturā izmantojamo teļu aizsardzībai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Ar šo direktīvu pieņem obligātos standartus tādu teļu (t. i., liellopu vecumā līdz sešiem mēnešiem) aizsardzībai, kuri novietnēs tiek audzēti nokaušanai. Šos standartus, kuri ir obligāti kopš 2007. gada 1. janvāra, nepiemēro teļiem, kurus tur kopā ar mātēm zīdīšanai, vai saimniecībām, kurās ir mazāk nekā seši teļi.
 • Tomēr šī direktīva neattiecas uz teļu pārvadāšanu, ko reglamentē ar Regulu (EK) Nr. 1/2005.

Audzēšana grupā un atsevišķi aizgaldi

 • Aizgaldiem jābūt veidotiem tā, lai katrs teļš bez grūtībām varētu apgulties, atpūsties, piecelties un apkopt sevi.
 • Teļus pēc astoņu nedēļu vecuma nedrīkst turēt atsevišķos aizgaldos, izņemot slimību gadījumos. Tas ir tādēļ, ka liellopi ir ganāmpulkā dzīvojoši dzīvnieki.
 • Vecumā līdz astoņām nedēļām atsevišķus aizgaldus izmantot ir atļauts. Aizgaldu sienām ir jābūt ar spraugām, lai teļiem būtu tiešs vizuālais kontakts un tie varētu pieskarties cits citam. Vienlaidu sienas atļauts izmantot vienīgi gadījumos, kad saslimuši dzīvnieki jāizolē no pārējā bara.
 • Turot teļus aizgaldos grupās, jāievēro tālāk norādītie standarti attiecībā uz brīvo telpu (sk. nākamo tabulu).

Dzīvnieka svars (kg)

Platība (m2)

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

 • Teļus nedrīkst piesiet (vienīgais izņēmums ir brīži, kad tos baro ar pienu, bet ne ilgāk par vienu stundu), un tiem nedrīkst likt uzpurņus.
 • Novietnes, aizgaldi, inventārs un piederumi ir jātīra un jādezinficē.
 • Grīdām jābūt gludām, bet ne slidenām, lai novērstu teļu savainošanu. Guļvietai jābūt ērtai, tīrai un ar atbilstošu noteci. Obligāti jānodrošina pakaiši visiem teļiem, kas jaunāki par divām nedēļām.

Veselība

 • Katram teļam pēc iespējas ātrāk pēc piedzimšanas (pirmo sešu dzīves stundu laikā) jāsaņem govs jaunpiens.
 • Teļiem ar slimības pazīmēm vai ievainojumiem nekavējoties jāsniedz pienācīga palīdzība. Pēc iespējas ātrāk jākonsultējas ar veterinārārstu par katru teļu, kuram nepalīdz lopkopja sniegtā aprūpe.

Uzturs

 • Teļi jābaro vismaz divas reizes dienā. Katram teļam jātiek pie barības vienā laikā ar pārējiem bara dzīvniekiem.
 • Teļu barībai jāsatur pietiekami daudz dzelzs, lai nodrošinātu vidējo hemoglobīna koncentrāciju asinīs vismaz 4,5 mmol/litrā, un obligātā šķiedrvielu barības deva katram teļam, kura vecums pārsniedz divas nedēļas.
 • Uzturs jāpielāgo dzīvnieka vecumam un svaram. Tas arī jāpielāgo dzīvnieka uzvedībai un fizioloģiskajām vajadzībām.
 • Visiem teļiem, kas ir vecāki par divām nedēļām, jātiek pie svaiga ūdens.

Dzīvnieku uzraudzība

Iekštelpās turēti teļi jāapskata vismaz divreiz dienā, savukārt mehāniskais inventārs jāpārbauda vismaz reizi dienā. Ja lieto mākslīgas ventilācijas sistēmu, jāuzstāda (un regulāri jāpārbauda) trauksmes sistēma un ventilācijas rezerves sistēma.

Apgaismojuma līmeņi

Teļi jātur dabīga vai mākslīga apgaismojuma apstākļos (mākslīgā apgaismojuma lietošanas periodam jāatbilst dabīgā apgaismojuma periodam — parasti no pulksten 9.00 līdz 17.00).

Pārbaudes

 • ES valstīm katru gadu jāveic pārbaudes, izmantojot statistiski reprezentatīvus paraugus.
 • Eiropas Komisija var nosūtīt veterināros ekspertus, lai tie sadarbībā ar attiecīgo valstu inspektoriem veiktu pārbaudes uz vietas.

Imports

Lai dzīvniekus importētu no valstīm ārpus ES, pie tiem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka tie ir turēti vismaz tādos apstākļos, kādi noteikti ES izcelsmes dzīvniekiem.

Īpaši noteikumi

ES valstis savā teritorijā var piemērot stingrākus noteikumus nekā šajā direktīvā paredzētie. Šādā gadījumā tām iepriekš jāinformē Komisija par šiem pasākumiem.

Regula par oficiālajām kontrolēm

Ar Regulu (ES) 2017/625 — ES jauno tiesību aktu par pārtikas un dzīvnieku barības oficiālajām kontrolēm — groza nelielas tehniskas nianses minētajā direktīvā. Šīs izmaiņas stāsies spēkā no 2019. gada 14. decembra.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 4. februāra. Ar šo direktīvu kodificē un atceļ iepriekšēju tiesību aktu (Direktīvu 91/629/EEK), kas ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1994. gada 1. janvārim.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

 • Teļi (Eiropas Komisija).

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2008/119/EK (2008. gada 18. decembris), ar ko nosaka obligātos standartus teļu aizsardzībai (Kodificēta versija) (OV L 10, 15.1.2009., 7.–13. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1.–142. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Regula (EK) Nr. 1/2005 (2004. gada 22. decembris) par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 (OV L 3, 5.1.2005., 1.–44. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 27.09.2017

Top