EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maksājumu kavējumu novēršana komercdarījumos

Maksājumu kavējumu novēršana komercdarījumos

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2011/7/ES — maksājumu kavējumu novēršana komercdarījumos

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tās mērķis ir aizsargāt uzņēmumus, it īpaši mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), pret maksājumu kavējumiem* komercdarījumos*, nodrošinot rēķinu laicīgu apmaksu.
 • Tajā ir noteikti termiņi, kuros ir jānokārto rēķini, un paredzētas finanšu sankcijas termiņu neievērošanas gadījumā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Uzņēmumiem ir jāapmaksā rēķini ne ilgāk kā 60 dienās, ja vien līgumā nav skaidri noteikts citādi, un ar nosacījumu, ka šie nosacījumi nav redzami netaisni attiecībā pret kreditoru.
 • Publiskajām iestādēm ir jāsamaksā par to pirktajām precēm un pakalpojumiem 30 dienu laikā. Izņēmuma gadījumos šo termiņu var pagarināt līdz 60 dienām, piemēram, veselības aprūpes nozarē vai saistībā ar īpašu rūpnieciska vai tirdznieciska rakstura saimniecisko darbību.
 • Ja kreditors ir izpildījis savus juridiskos un līgumā noteiktos pienākumus, bet nav saņēmis samaksu noteiktajā termiņā, tam ir tiesības saņemt nokavējuma procentus un kompensāciju.
 • Maksājamā procentu likme ir par vismaz astoņiem procentpunktiem augstāka par pamatlikmi, ko piemēro Eiropas Centrālā banka. Eiropas Komisija publicē piemērojamās likmes tiešsaistē. Praksē likmes lielākajā daļā ES valstu sasniedz 8–10 %.
 • Kreditoram ir tiesības saņemt no parādnieka vismaz fiksētu summu EUR 40 apjomā. Papildus tam kreditoram ir tiesības saņemt no parādnieka saprātīgu kompensāciju par jebkādām parāda atgūšanas izmaksām, piemēram, saistībā ar jurista vai parādu piedziņas aģentūras pakalpojumu izmantošanu.
 • Kreditoram ir tiesības pieprasīt nokavējuma procentus no nākamās dienas pēc noteiktās maksājuma dienas.
 • Ja maksājuma diena līgumā nav noteikta, kreditoram ir tiesības pieprasīt nokavējuma procentus 30 dienas pēc tam, kad parādnieks saņēmis rēķinu, vai, ja rēķina saņemšanas diena nav skaidri noteikta — 30 dienas pēc preču vai pakalpojumu saņemšanas dienas.
 • Valsts iestādēm ir pienākums īstenot pasākumus, lai sabiedrību informētu par līdzekļiem maksājumu kavējumu novēršanai.
 • Komisija līdz 2016. gada 16. martam iesniegs ziņojumu par direktīvas īstenošanu.

No 2012. gada oktobra līdz 2014. gada novembrim Komisija organizēja informācijas kampaņu par maksājumu kavējumiem visā ES, lai informētu iesaistītās puses par to tiesībām un pienākumiem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2011. gada 15. martā. ES valstīm tā bija jāiekļauj valsts tiesību aktos līdz 2013. gada 16. martam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta direktīvai par maksājumu kavējumiem.

GALVENIE TERMINI

* Maksājuma kavējums ir maksājuma neveikšana līgumā vai tiesību aktos noteiktajā termiņā pēc preču vai pakalpojumu piegādes.

* Komercdarījumi ir darījumi starp uzņēmumiem vai starp uzņēmumiem un publiskām iestādēm, kas ietver samaksu par precēm vai pakalpojumiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1.–10. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.02.2016

Top