EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Savienības preču zīme

Eiropas Savienības preču zīme

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 2017/1001 par Eiropas Savienības preču zīmi

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido ES noteikumus par ES preču zīmes piešķiršanu.

Ar to kodificē un aizstāj Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 un tās daudzos turpmākos grozījumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES preču zīme

ES preču zīmi ar reģistrāciju var iegūt jebkura fiziska vai juridiska persona, tostarp iestādes, kas izveidotas saskaņā ar publiskajām tiesībām.

ES preču zīme var sastāvēt no jebkuriem apzīmējumiem, jo īpaši no vārdiem, tostarp personvārdiem, zīmējumiem, burtiem, cipariem, preču vai to iepakojuma formas, ar nosacījumu, ka šādi apzīmējumi:

 • ir atšķirami starp dažādu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem;
 • ir pārstāvēti preču zīmju reģistrā tādā veidā, ka sabiedrība un iestādes skaidri zina, kas tieši tiek aizsargāts.

Īpašnieka tiesības

ES preču zīmes īpašniekam ir izņēmuma tiesības aizliegt visām trešām personām izmantot komercdarbībā jebkādu apzīmējumu, ja:

 • tas ir identisks ar ES preču zīmi un tiek lietots saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kas ir identiski tiem, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta ES preču zīme;
 • pastāv iespēja, ka to var sajaukt ar citu preču zīmi;
 • tas ir identisks vai līdzīgs ES preču zīmei un tiek lietots saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi tiem, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta ES preču zīme, ja ar minētā apzīmējuma lietošanu tiek gūts labums no ES preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas.

Tomēr ES preču zīmes īpašnieks nevar aizliegt trešām personām izmantot komercdarbībā:

 • trešās personas vārdu vai adresi;
 • norādes uz preču vai pakalpojumu īpašībām, piemēram, veidu, kvalitāti vai daudzumu;
 • preču zīmi nolūkā norādīt preces vai pakalpojuma paredzēto nolūku, jo īpaši par piederumiem vai rezerves daļām.

Pieteikuma iesniegšana

Pieteikuma iesniedzējs ES preču zīmes pieteikumu iesniedz Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO).

Pieteikumā iekļauj šādas ziņas:

 • lūgumu ES preču zīmes reģistrācijai;
 • informāciju, kas identificē pieteikuma iesniedzēju;
 • preču vai pakalpojumu sarakstu, attiecībā uz kuriem reģistrāciju pieprasa;
 • preču zīmes atveidojumu.

Pieteikuma iesniedzējs tāpat maksā pieteikuma nodevu. Pieteikuma nodeva ir jāsamaksā viena mēneša laikā no minēto dokumentu iesniegšanas EUIPO.

Reģistrācija

 • Pēc pieteikuma iesniegšanas EUIPO izvērtē, vai tas atbilst visiem ES preču zīmes piešķiršanas nosacījumiem.
 • Pieteikuma publicēšana dod iespēju trešām personām iebilst pret preču zīmes piešķiršanu iebildumu procesā, pamatojoties uz agrākām tiesībām.
 • Ja pieteikums atbilst visiem nepieciešamajiem kritērijiem un nav iesniegti vai pieņemti iebildumi, publicē preču zīmes reģistrāciju.

Reģistrācijas ilgums un atjaunošana

 • ES preču zīmes reģistrē uz 10 gadiem no pieteikuma iesniegšanas dienas.
 • Reģistrāciju var pagarināt uz nākamajiem laikposmiem, kas ilgst 10 gadus. Pagarināšanas pieprasījumu iesniedz sešu mēnešu laikā pirms reģistrācijas termiņa beigām.

Atteikšanās, atcelšana un spēkā neesamība

No ES preču zīmes var atteikties attiecībā uz dažām vai visām precēm vai pakalpojumiem, uz kuriem tā ir reģistrēta. Īpašnieka tiesības var arī atcelt, ja:

 • preču zīme nav patiesi izmantota* Eiropas Savienībā piecu gadu laikā;
 • preču zīme ir kļuvusi par preces vai pakalpojuma vispārēju nosaukumu;
 • preču zīme varētu maldināt sabiedrību attiecībā uz preču vai pakalpojumu raksturu, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi.

Ar regulu arī nosaka preču zīmes spēkā neesamības pamatu. Šāds pamats ietver, piemēram, gadījumus, kad pieteikuma iesniedzējs, iesniedzot pieteikumu par preču zīmi, ir rīkojies ļaunprātīgi.

ES kolektīvās preču zīmes

Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, ir iespējams norādīt, ka ES preču zīme ir kolektīva. Uz ES kolektīvām preču zīmēm var pieteikties šādas apvienības:

 • izgatavotāju apvienības;
 • ražotāju apvienības;
 • pakalpojumu sniedzēju apvienības;
 • tirgotāju apvienības;
 • tādu juridisku personu apvienības, uz kurām attiecas publiskās tiesības.

ES sertifikācijas zīmes

ES preču zīmi var arī noteikt kā sertifikācijas zīmi. Šādas zīmes īpašnieks apliecina sertificēto preču vai pakalpojumu materiālu, preču izgatavošanas veidu vai pakalpojumu sniegšanas veidu, kvalitāti, precizitāti vai citas īpašības (izņemot ģeogrāfisko izcelsmi).

Tiesvedība

Regula (ES) Nr. 1215/2012 ir piemērojama tiesvedībai saistībā ar ES preču zīmēm un ES preču zīmju pieteikumiem, kā arī vienlaicīgām un secīgām prasībām saistībā ar ES un valsts preču zīmēm.

ES valstīm ir jānosaka “ES preču zīmju tiesas”. Šīm tiesām ir izņēmuma piekritība visos strīdos par ES preču zīmju pārkāpumiem un spēkā esamību.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2017. gada 1. oktobra.

KONTEKSTS

EUIPO no 2016. gada 23. marta aizstāj Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2424, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 207/2009. Abas šīs regulas tika aizstātas ar Regulu (ES) 2017/1001.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Patiesa izmantošana: ja uzņēmums reģistrē ES preču zīmi, izmanto to kādu laikposmu, bet pēc tam to pārtrauc izmantot nepārtrauktā piecu gadu ilgā laikā, tad tiesības uz preču zīmi var atcelt. Tas ir tādēļ, ka nav vērts noteikt preču zīmju aizsardzību, ja tās netiek lietotas un nav intereses neļaut to izmantot citam uzņēmumam, kas varētu likumīgi vēlēties izmantot attiecīgo preču zīmi.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV L 154, 16.6.2017., 1.–99. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.02.2018

Top