EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pamatnostādnes attiecībā uz koncepciju par ietekmi uz tirdzniecību

Pamatnostādnes attiecībā uz koncepciju par ietekmi uz tirdzniecību

 

KOPSAVILKUMS:

Pamatnostādnes attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 101. un 102. pantos ietverto koncepciju par ietekmi uz tirdzniecību

KĀDS IR ŠO PAMATNOSTĀDŅU MĒRĶIS?

 • Saskaņā ar LESD 101. pantu (bijušais Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (EKL) 81. pants) tiek aizliegti karteļi* un rīcība, kas novērš, ierobežo vai kropļo konkurenci (vertikālie* un horizontālie nolīgumi*) ar dažiem izņēmumiem (precizēti 101. panta 3. punktā).
 • Saskaņā ar LESD 102. pantu (bijušais Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (EKL) 82. pants) netiek pieļauta dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.
 • Šos divus pantus piemēro tikai tad, ja var konstatēt, ka nolīgumi un darbības var būtiski ietekmēt tirdzniecību Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu starpā.
 • Šo Eiropas Komisijas pamatnostādņu mērķis ir izskaidrot un ieviest metodiku kā piemērot jēdzienu par ietekmi uz tirdzniecību ES dalībvalstu starpā attiecībā uz konkurences lietām, tādējādi atspoguļojot Eiropas Savienības Tiesas praksi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • LESD 101. pantā ir noteikts: ja nolīgums kopumā var ietekmēt tirdzniecību ES dalībvalstu starpā, ES tiesību aktu prasības ir attiecināmas uz visu nolīgumu, tostarp visām nolīguma daļām, kas atsevišķi neietekmē tirdzniecību ES dalībvalstu starpā. Ja līgumattiecības starp vienām un tām pašām pusēm attiecas uz vairākām darbībām, lai attiecīgās darbības būtu viena līguma sastāvdaļa, tām ir jābūt tieši saistītām un jābūt viena vispārējā darījuma neatņemamai sastāvdaļai. Citādi katrai darbībai jāparedz atsevišķs nolīgums.
 • LESD 102. pantā ir noteikts, ka ļaunprātīga izmantošana ietekmē tirdzniecību ES dalībvalstu starpā. Rīcība, kas ir daļa no dominējošā uzņēmuma vispārējās stratēģijas, jānovērtē, ņemot vērā tā vispārējo ietekmi. Ja dominējošais uzņēmums izmanto dažādas darbības viena mērķa sasniegšanai (piemēram, cenšoties likvidēt vai ierobežot konkurentus), lai LESD 102. pants būtu piemērojams visām darbībām, kas ir daļa no šīs vispārējās stratēģijas, ir pietiekami, ka vismaz viena no šīm darbībām var ietekmēt tirdzniecību ES dalībvalstu starpā.
 • Pamatnostādnēs īpaša uzmanība tiek pievērsta trim galvenajiem aspektiem, un tiek precizēts:
  • jēdziens “tirdzniecība ES dalībvalstu starpā” attiecas ne tikai uz tradicionālo preču un pakalpojumu apmaiņu pārrobežu mērogā. Tas ir plašāks jēdziens, kas aptver visu pārrobežu saimniecisko darbību, tostarp tiesības veikt uzņēmējdarbību*. Jēdziens nozīmē, ka ir jābūt ietekmei uz pārrobežu saimniecisko darbību, kurā iesaistītas vismaz (daļas) divas ES dalībvalstis;
  • jēdziens “var ietekmēt”, ar ko tiek noteikts nepieciešamās ietekmes raksturs attiecībā uz tirdzniecību ES dalībvalstu starpā. Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas izstrādāto standarta pārbaudi, pamatojoties uz objektīvu tiesību un faktisko apstākļu kopumu, jābūt iespējai ar pietiekamu ticamību paredzēt, ka nolīgums vai darbība var tieši vai netieši, faktiski vai iespējami ietekmēt tirdzniecības modeli ES dalībvalstu starpā. gadījumiem, kad nolīgums vai prakse var ietekmēt ES konkurences struktūru, tiek izveidota ES tiesību jurisdikcija;
  • jēdziens “nozīmīgums”: ietekme uz tirdzniecības kritērijiem ietver kvantitatīvu elementu, kas ierobežo ES tiesību aktu jurisdikciju, attiecinot to tikai uz nolīgumiem un darbībām, kuras var zināmā mērā radīt ietekmi. Nozīmīgumu jo īpaši var novērtēt, ņemot vērā konkrēto uzņēmumu stāvokli un nozīmi attiecīgo produktu tirgū. Šo novērtējumu ietekmē katra konkrētā gadījuma apstākļi, jo īpaši nolīguma un darbības veids, attiecīgo produktu veids un attiecīgo uzņēmumu tirgus stāvoklis.
 • Komisija uzskata, ka nolīgumi principā nevar būtiski ietekmēt tirdzniecību ES dalībvalstu starpā, ja vienlaikus tiek izpildīti divi nosacījumi:
  • pušu kopējā tirgus daļa attiecīgajā ES tirgū nepārsniedz 5 %; un
  • horizontālo nolīgumu gadījumā attiecīgo produktu uzņēmumu kopējais gada apgrozījums nepārsniedz 40 miljonus euro. Vertikālo nolīgumu gadījumā attiecīgo produktu piegādātāja kopējais apgrozījums nepārsniedz 40 miljonus euro.
 • Pamatnostādnēs ir iekļauta dažādu nolīgumu un darbību veidu analīze, kurā ir sniegta norāde par to, kā jēdziens “tirdzniecības ietekme” būtu jāpiemēro praksē.
 • Tirdzniecības ietekmes kritērijs ir neatkarīgs ES tiesību jurisdikcijas kritērijs. Katrā gadījumā tas ir jānovērtē atsevišķi un atšķirīgi no konkurences ierobežošanas novērtējuma.

KOPŠ KURA LAIKA PAMATNOSTĀDNES IR PIEMĒROJAMAS?

Tās ir piemērojamas kopš 2004. gada 27. aprīļa.

KONTEKSTS

Skatīt arī:

GALVENIE TERMINI

Kartelis: līdzīgu, bet neatkarīgu uzņēmumu grupa, kas vienojas par cenu noteikšanu, ražošanas ierobežošanu vai tirgu un klientu sadali savā starpā.
Vertikālie nolīgumi: nolīgumi starp uzņēmumiem, kas darbojas dažādos piegādes ķēdes līmeņos, piemēram, kad viens uzņēmums piegādā otram uzņēmumam ražošanas materiālus.
Horizontālie nolīgumi: nolīgumi starp konkurējošiem uzņēmumiem.
Uzņēmējdarbība: brīvība veikt uzņēmējdarbību (gan pašnodarbinātām personām, gan profesionāļiem, gan juridiskām personām, piemēram, uzņēmumiem), likumīgi darbojoties vienā ES dalībvalstī, lai stabili un nepārtraukti veiktu saimniecisko darbību citā ES dalībvalstī.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums — Pamatnostādnes attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. un 82. pantos ietverto jēdzienu “ietekme uz tirdzniecību” (OV L 101, 27.4.2004., 81.–96. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Trešā daļa — Savienības iekšpolitika un rīcība, VII sadaļa — Kopīgi noteikumi par konkurenci, nodokļiem un tiesību aktu tuvināšanu, 1. Nodaļa — Konkurences noteikumi, 1. iedaļa — Noteikumi, kas attiecas uz uzņēmumiem, 101. pants (bijušais EKL 81. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 88.–89. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Trešā daļa — Savienības iekšpolitika un rīcība, VII sadaļa — Kopīgi noteikumi par konkurenci, nodokļiem un tiesību aktu tuvināšanu, 1. nodaļa — Konkurences noteikumi, 1. iedaļa — Noteikumi, kas attiecas uz uzņēmumiem, 102. pants (bijušais EKL 82. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 89. lpp.)

Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1.–25. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1/2003 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 29.05.2020

Top