EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vērtspapīru emitenti — pārredzamāka informācija

Vērtspapīru emitenti — pārredzamāka informācija

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2004/109/EK — atklātības prasības attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot ieguldītājiem sniegto informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū un kuri atrodas vai darbojas kādā ES valstī. Direktīva uzliek ES valstīm pienākumu publicēt periodisku finanšu informāciju par to ieņēmumiem visā finanšu gada garumā papildus nepārtrauktai informācijai par būtiska balsstiesību procentuālā īpatsvara piederību.

Atklātības prasību direktīvu grozīja 2013. gadā ar Direktīvu 2013/50/ES. Šo grozījumu mērķis ir:

  • samazināt administratīvo slogu maziem un vidējiem emitentiem, lai uzlabotu to piekļuvi kapitālam;
  • uzlabot atklātības sistēmas efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz korporatīvo īpašumtiesību struktūras atklāšanu.

ES valstu tiesību aktos Direktīva 2013/50/ES bija jāiekļauj līdz 2015. gada 26. novembrim.

Periodiska finanšu informācija

Periodiskā informācija ir saistīta ar vērtspapīru emitenta un tā kontrolēto uzņēmumu finanšu stāvokli. Vērtspapīru emitentiem ir jādara pieejami gada finanšu pārskati, kā arī starpposma finanšu pārskati (“starpposma vadības ziņojumi”), ja tie jau nepublicē ceturkšņa finanšu pārskatus.

Tomēr ar Direktīvu 2013/50/ES ir atcelts pienākums publicēt starpposma ziņojumus vai ceturkšņa finanšu pārskatus. Tomēr finanšu pārskatam ir jābūt pieejamam sabiedrībai vismaz desmit mēnešus, nevis piecus mēnešus kā iepriekš.

Paziņojums par būtisku balsstiesību piederību

Kad akcionārs iegūst vai nodod tāda emitenta akcijas, kura akcijas atļauts tirgot regulētā tirgū un kam ir balsstiesības, viņam ir pienākums paziņot emitentam par viņam piederošo balsstiesību procentuālo īpatsvaru pēc darījuma. Šis noteikums ir piemērojams, ja akcionāram piederošais procentuālais īpatsvars sasniedz noteiktus sliekšņus (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 un 75 %), pārsniedz šos sliekšņus vai kļūst mazāks par tiem. Tas attiecas arī uz citiem gadījumiem, kad fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības iegūt, nodot vai izmantot balsstiesības.

Direktīva 2013/50/ES pienākumu paziņot par sliekšņu pārsniegšanu attiecina arī uz finanšu instrumentiem, kas dod tiesības vai spēju iegādāties akcijas un kam ir līdzīga ekonomiskā ietekme. Lai novērtētu sliekšņu pārsniegšanu, turētājam ir jāapstiprina akcijas ar citiem finanšu instrumentiem.

Paziņojumā, kas jāsniedz pēc iespējas ātrāk, norāda balsstiesību jauno sadalījumu, akcionāra identifikatoru, izmaiņu datumu un sasniegto akciju slieksni.

Pārskats par pārvaldes struktūrām veiktiem maksājumiem

Šis ir jauns pasākums, kas ieviests ar Direktīvu 2013/50/ES. Šī direktīva uzliek biržas sarakstā iekļautām sabiedrībām, kas darbojas naftas, gāzes un derīgo izrakteņu ieguves rūpniecībā un pirmatnējo mežu izstrādes jomā, deklarēt maksājumus pārvaldes struktūrām valstīs, kurās tās darbojas, reizi gadā sagatavojot atsevišķu ziņojumu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2005. gada 20. janvāra. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 2007. gada 20. janvārim.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris) par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 38.–57. lpp.)

Direktīvas 2004/109/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 1569/2007 (2007. gada 21. decembris), ar ko izveido mehānismu, kā nosaka līdzvērtību grāmatvedības standartiem, kurus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/71/EK un 2004/109/EK piemēro trešo valstu vērtspapīru emitenti (OV L 340, 22.12.2007., 66.–68. lpp.). Sk. konsolidēto versiju.

Komisijas Ieteikums 2007/657/EK (2007. gada 11. oktobris) par oficiāli noteikto sistēmu elektronisko tīklu regulētās informācijas centralizētai glabāšanai, kas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/109/EK (OV L 267, 12.10.2007., 16.–22. lpp.)

Komisijas Direktīva 2007/14/EK (2007. gada 8. marts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvas 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, atsevišķu noteikumu īstenošanai (OV L 69, 9.3.2007., 27.–36. lpp.). Sk. konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 30.11.2015

Top