EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Starptautiskā tirdzniecība ar bīstamām ķīmiskām vielām (Roterdamas konvencija)

Starptautiskā tirdzniecība ar bīstamām ķīmiskām vielām (Roterdamas konvencija)

 

KOPSAVILKUMS:

Roterdamas konvencija

Lēmums 2003/106/EK, ar ko apstiprina Roterdamas konvenciju

Lēmums 2006/730/EK, ar ko noslēdz Roterdamas konvenciju

KĀDS IR ŠĪS KONVENCIJAS UN LĒMUMU MĒRĶIS?

 • Konvencija paredz iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažu bīstamo ķīmisko vielu un pesticīdu starptautisko tirdzniecību.
 • Ar lēmumiem nodrošina, ka ES apstiprina un noslēdz Roterdamas konvenciju un piedalās tajā pēc tam, kad Tiesa anulēja sākotnējo lēmumu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Konvencija:

 • reglamentē 52 bīstamo ķīmisko vielu un pesticīdu importu un eksportu;
 • uzliek par pienākumu pirms katras konvencijā iekļautās ķīmiskās vielas eksporta saņemt importētāja iepriekšēju piekrišanu;
 • nosaka kārtību, kādā notiek informācijas apmaiņa par importētājvalstu pieņemtajiem lēmumiem;
 • prasa katrai konvencijas dalībvalstij nozīmēt valsts iestādi, kas atbildīga par konvencijas pilnīgu ieviešanu;
 • aicina katru konvencijas dalībvalsti sniegt informāciju, vai tā ir gatava akceptēt konvencijā uzskaitīto ķīmisko vielu un pesticīdu importu;
 • uzliek eksportētājiem pienākumu nodrošināt, lai sarakstā iekļautās ķīmiskās vielas neeksportētu, ja importētāja valsts nav sniegusi oficiālu piekrišanu;
 • uzliek pienākumu pusēm, kuras aizliegušas vai būtiski ierobežojušas kādu ķīmisko vielu, paziņot par to konvencijas sekretariātam;
 • paredz zinātniskās, tehniskās, ekonomiskās un tiesiskās informācijas apmaiņu par konvencijā ietvertajām ķīmiskajām vielām un paredz iespēju sniegt tehnisko palīdzību jaunattīstības valstīm saistībā ar ķīmisko vielu tiesisko regulējumu;
 • ļauj konvencijas dalībvalstij izstāties no konvencijas vienu gadu pēc dienas, kad tiek saņemts paziņojums par izstāšanos;
 • neattiecas uz narkotiskām vielām, radioaktīvām vielām, atkritumiem, ķīmiskajiem ieročiem, pārtiku un pārtikas piedevām, ģenētiski modificētiem organismiem, kā arī ķīmiskām vielām, kuras eksportē pētniecībai.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Konvencija stājās spēkā 2004. gada 24. februārī.

KONTEKSTS

 • 2006. gada 10. janvārī Eiropas Savienības Tiesa pasludināja spriedumu lietā C-94/03. Eiropas Komisija bija ierosinājusi lietu pret Padomi, lūdzot Tiesu anulēt Padomes Lēmumu 2003/106/EK, ar ko ES vārdā apstiprina Roterdamas konvenciju.
 • Komisija uzskatīja, ka lēmuma pamatā būtu bijis jābūt vienīgi Līguma pantam, kas attiecas uz kopējo tirdzniecības politiku (tobrīd — Amsterdamas līguma 133. pants), nevis faktiski izmantotajam pantam, kas attiecas uz vides politiku (tā paša līguma 175. pants).
 • Tiesa nolēma, ka tiesiskajam pamatam ir nepieciešami abi minētie panti, un anulēja sākotnējo Padomes lēmumu. Jaunais lēmums, kurš stājās spēkā iepriekšējā lēmuma pieņemšanas datumā, nodrošina nepieciešamo tiesisko pamatojumu.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Roterdamas konvencija par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem (OV L 63, 6.3.2003., 29.–47. lpp.)

Padomes Lēmums 2003/106/EK (2002. gada 19. decembris), ar ko Eiropas Kopienas vārdā apstiprina Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā (OV L 63, 6.3.2003., 27.–28. lpp.)

Padomes Lēmums 2006/730/EK (2006. gada 25. septembris), lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Roterdamas Konvenciju par iepriekš norunātas piekrišanas procedūru attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem starptautiskajā tirdzniecībā (OV L 299, 28.10.2006., 23.–25. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 649/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (OV L 201, 27.7.2012., 60.–106. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 649/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 06.08.2020

Top