EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tiesas un ārpustiesas dokumentu pārsūtīšana starp ES valstīm

Tiesas un ārpustiesas dokumentu pārsūtīšana starp ES valstīm

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir ieviest ātru, drošu un standartizētu procedūru civillietu un komerclietu tiesas dokumentu* un ārpustiesas dokumentu* pārsūtīšanai starp pusēm, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības (ES) valstīs.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

 • Šo regulu piemēro civillietās vai komerclietās, ja nepieciešama tiesas vai ārpustiesas dokumentu pārsūtīšana no vienas ES valsts uz otru.
 • To nepiemēro attiecībā uz:
  • ieņēmumiem;
  • muitu;
  • administratīvajiem jautājumiem; vai
  • gadījumos, kad valsts ir atbildīga par darbībām un bezdarbību, īstenojot valsts varu.
 • Šo regulu nepiemēro, ja nav zināma tās personas adrese, kurai ir jāizsniedz dokuments.

Tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanas (pārsūtīšanas) turpmāka uzlabošana

Ar šo regulu, kas aizstāj Regulu (EK) Nr. 1348/2000, ievieš:

 • noteikumu, saskaņā ar kuru saņēmēja struktūra veic visus vajadzīgos pasākumus, lai dokumentu izsniegtu pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā — mēneša laikā pēc saņemšanas;
 • veidlapu adresāta informēšanai par to, ka viņš var atteikties pieņemt izsniedzamo dokumentu tā izsniegšanas brīdī vai nedēļas laikā nosūtot šo dokumentu atpakaļ saņēmējai struktūrai;
 • noteikumu, saskaņā ar kuru izmaksas, kas radušās tāpēc, ka ir nodarbināta tiesu varas amatpersona vai persona, kas ir kompetenta saskaņā ar saņēmējas ES valsts tiesību aktiem, atbilst vienreizējai fiksētai samaksai, ko attiecīgā dalībvalsts iepriekš noteikusi, ievērojot proporcionalitātes un nediskriminācijas principu;
 • vienotus nosacījumus attiecībā uz dokumentu izsniegšanu, nosūtot pa pastu (ierakstīta vēstule ar saņemšanas apstiprinājumu vai kaut kas līdzvērtīgs).

ES valstu struktūras, kas nodrošina pārsūtīšanu

 • ES valstis izraugās par dokumentu nosūtīšanu un saņemšanu atbildīgās struktūras. Tās norāda Eiropas Komisijai šo struktūru nosaukumus, adreses un atbilstošos ģeogrāfiskos apgabalus, valodas, kurās var būt dokumenti, un dokumentu saņemšanas līdzekļus.
 • Katrā ES valstī ir arī centrālā struktūra, kas ir atbildīga par informācijas sniegšanu pārsūtītājām struktūrām, risinājumu meklēšanu problēmām un izņēmuma gadījumos par pārsūtītājas struktūras izsniegšanas lūguma pārsūtīšanu atbilstošajai saņēmējai struktūrai.
 • Federālās valstīs, tādās valstīs, kur piemēro vairākas tiesību sistēmas, vai valstīs ar autonomām teritoriālām vienībām var izraudzīties vairāk nekā vienu centrālo struktūru. Šo struktūru izraugās uz 5 gadiem un var atkārtoti izraudzīties ik pēc pieciem gadiem.

Tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanas paātrināšana

 • Pieteikuma iesniedzējs nosūta dokumentus uz pārsūtītāju struktūru un pirms dokumenta pārsūtīšanas uzņemas visas tulkošanas izmaksas. Pārsūtītāja struktūra informē pieteikuma iesniedzēju par to, ka gadījumā, ja dokuments nav saņēmējam saprotamā valodā vai dokumenta izsniegšanas ES valsts oficiālajā valodā, adresāts var atteikties pieņemt izsniedzamo dokumentu.
 • Dokumenti ir jāpārsūta tieši un pēc iespējas ātrāk starp struktūrām, izmantojot jebkurus atbilstošos pārsūtīšanas līdzekļus, ja vien šie pārsūtītie dokumenti ir salasāmi un atbilst oriģināla saturam. Jāpievieno pieprasījums uz regulai pievienotās veidlapas vienā no valodām, ko ES valsts ir norādījusi kā pieņemamas. Šos dokumentus atbrīvo no legalizācijas vai līdzīgām formalitātēm. Saņēmēja struktūra septiņu dienu laikā pēc saņemšanas nosūta saņemšanas paziņojumu. Ja trūkst kādas informācijas, saņēmēja struktūra pēc iespējas ātrāk sazinās ar pārsūtītāju struktūru.

Dokumentu izsniegšana saskaņā ar ES saņēmējas valsts tiesību aktiem viena mēneša laikā

 • Saņēmēja struktūra pati izsniedz vai liek izsniegt dokumentu viena mēneša laikā. Ja tas nav iespējams, saņēmēja struktūra informē pārsūtītāju struktūru un turpina mēģināt izsniegt dokumentu. Izsniegšana notiek saskaņā ar saņēmējas ES valsts tiesību aktiem vai īpašā veidā, ko lūgusi pārsūtītāja struktūra, ja vien šī metode nav pretrunā saņēmējas valsts tiesību aktiem. Pēc dokumenta izsniegšanas aizpilda apliecinājumu par pasākumu izpildi kādā ES izcelsmes valsts pieņemtā valodā un to nosūta pārsūtītājai struktūrai.
 • Izsniegšanas diena ir diena, kad dokumentu izsniedz saskaņā ar saņēmējas dalībvalsts tiesību aktiem, ja vien saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem tas nav jāizsniedz kādā noteiktā termiņā. Par dokumentu izsniegšanu nav jāmaksā vai jāatlīdzina nodokļi saņēmējā ES valstī, ja vien nav izmantota īpaša izsniegšanas metode vai tikusi nodarbināta tiesu varas amatpersona. Šajā gadījumā izmaksas atlīdzina pieteikuma iesniedzējs. ES valstīm ir iepriekš jānosaka un Komisijai jānorāda vienreizējās samaksas summa.
 • Dokumentus drīkst arī izsniegt tieši, izmantojot ierakstītas vēstules ar saņemšanas apstiprinājumu vai ar saņēmējas ES valsts tiesu varas amatpersonu, ierēdņu vai citu kompetento personu starpniecību, ja tas ir atļauts attiecīgajā valstī. Izņēmuma gadījumos dokumentus var pārsūtīt uz citas ES valsts struktūrām, izmantojot konsulāros vai diplomātiskos kanālus.

Adresāta informēšana par tiesībām atteikties no izsniedzamā dokumenta saņemšanas

 • Saņēmēja struktūra informē adresātu, ka viņš var atteikties pieņemt dokumentu, ja dokuments nav adresātam saprotamā valodā vai ES valsts, kurā notiek izsniegšana, oficiālajā valodā. Atteikšanās var notikt izsniegšanas brīdī vai nosūtot dokumentu atpakaļ saņēmējai struktūrai nedēļas laikā.
 • Ja šis dokuments ir tiesas pavēste (oficiāls rīkojums ierasties tiesā) vai līdzīgs dokuments un atbildētājs neierodas, spriedumu nevar pasludināt līdz brīdim, kad ir noskaidrots, ka šis dokuments ir izsniegts atbilstoši ES valsts tiesību aktiem, tas ir piegādāts un atbildētājam ir bijis pietiekami daudz laika aizstāvības argumentu iesniegšanai. Tomēr spriedumu var pasludināt, ja dokuments ir pārsūtīts ar vienu no šajā regulā norādītajiem līdzekļiem un ja pagājuši vairāk nekā 6 mēneši, un nav saņemts nekāda veida apliecinājums par spīti tam, ka saņēmējas ES valsts kompetentās iestādes ir darījušas visu iespējamo. Ja atbildētājs neuzzina par šo dokumentu pietiekami savlaicīgi, lai varētu ierasties tiesā, pēc uzzināšanas par spriedumu saprātīgā laikposmā var iesniegt pieteikumu par atbrīvošanu no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma.
 • Komisija nodrošina un regulāri atjauno rokasgrāmatu, kurā ir visu ES valstu sniegtā informācija. Līdz 2011. gadam un pēc tam reizi piecos gados tā sniedz ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, īpašu uzmanību veltot struktūru efektivitātei.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2008. gada 13. novembra, atskaitot 23. pantu (par ES valstu paziņojumiem un noteiktas informācijas publicēšanu), kas ir piemērojams kopš2008. gada 13. augusta.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Tiesas dokuments: civilprocesa vai kriminālprocesa laikā izsniegts juridisks dokuments (piemēram, pavēste, izpildraksts vai spriedums, kas jāizsniedz kādai pusei).

Ārpustiesas dokuments: juridisks dokuments, kas ir izsniegts, tomēr nav iekļauts lietas materiālos (piemēram, rēķins vai paziņojums par izlikšanu no mājokļa).

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1393/2007 (2007. gada 13. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) un Padomes Regulas (EK) Nr. 1348/2000 atcelšanu (OV L 324, 10.12.2007., 79.–120. lpp.)

Padomes Regulas (EK) Nr. 1393/2007 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 16.08.2016

Top