EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Savienības Padomes reglaments

Eiropas Savienības Padomes reglaments

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums 2009/937/ES, ar ko pieņem Padomes reglamentu

KĀDS IR REGLAMENTA MĒRĶIS?

 • Reglamentā ir paredzēti noteikumi, kas reglamentē Eiropas Savienības Padomes (Padomes) darbību.
 • Pilnvaras pieņemt reglamentu Padomei tiek piešķirtas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 240. panta 3. punktu.
 • III pielikums tiek katru gadu grozīts, lai atspoguļotu izmaiņas skaitļos attiecībā uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu iedzīvotāju kopskaitu un katras ES dalībvalsts iedzīvotāju skaitu, lai īstenotu prasības attiecībā uz kvalificētu balsu vairākumu Padomē.
 • Noteikumi ir tikuši grozīti vienu reizi – 2014. gadā (Lēmums 2014/692/ES, Euratom) – attiecībā uz balsojumiem ar kvalificētu balsu vairākumu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Padome ir ES iestāde, kur tiekas ES dalībvalstu pārstāvji. Katru valsti ministru līmenī pārstāv viens pārstāvis, kurš uzņemas saistības savas valsts valdības vārdā. Kopā ar Eiropas Parlamentu Padome pilda likumdošanas funkcijas. Tā pieņem tiesību aktus saskaņā ar ierasto vai īpašo likumdošanas procedūru. Padome kopā ar Eiropas Parlamentu pilda budžeta funkcijas. Visbeidzot, Padome pilda politikas veidošanas un koordinēšanas funkcijas.

Padomes sastāvi

Eiropas Savienības Padomes prezidentūra

 • Padomes prezidentūru, izņemot Ārlietu padomes prezidentūru, katrā 18 mēnešu laikposmā kopīgi nodrošina iepriekš izveidota trīs valstu grupa. Katrs grupas loceklis pēc kārtas pilda visu padomes sastāvu prezidentūras pienākumus sešus mēnešus, izņemot Ārlietu padomes prezidentūras pienākumus. Katrā 18 mēnešu laikposmā trīs ES dalībvalstu grupa izstrādā Padomes darbības programmas projektu, ko apstiprina Vispārējo lietu padome pēc tam, kad par to ir notikušas publiskas debates.
 • Ārlietu padomei ir pastāvīgs priekšsēdētājs: Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos. Augsto pārstāvi var aizvietot ES Padomē prezidējošā dalībvalsts . Tā parasti notiek, kad Padome tiek sasaukta, lai apspriestu kopējās tirdzniecības politikas jautājumus.
 • Prezidentūra ir Padomes darbības virzītājspēks.

Coreper, komitejas un darba grupas

 • Padomi atbalsta Pastāvīgo pārstāvju komiteja, ko veido ES dalībvalstu valdības (Coreper) un vairāk nekā 150 specializētas darba grupas un komitejas, kas ir Padomes darba sagatavošanas struktūras.
 • Coreper atbild par visu Padomes sanāksmju darba sagatavošanu un Padomes uzticēto uzdevumu izpildi. Coreper 2 veido pastāvīgie pārstāvji, savukārt Coreper 1 veido pastāvīgo pārstāvju vietnieki.
 • Coreper:
  • nodrošina Eiropas Savienības politiku un darbību konsekvenci un to, ka tiek ievēroti šādi principi un noteikumi: likumības, subsidiaritātes, proporcionalitātes principi; noteikumi, ar kuriem piešķir pilnvaras Savienības iestādēm un struktūrām; un noteikumi par procedūru, pārskatāmību un aktu izstrādes kvalitāti;
  • iepriekš izskata visus punktus, kas iekļauti Padomes sanāksmes darba kārtībā, un nodrošina katra jautājuma sagatavošanu Padomei;
  • katrā jautājumā tā cenšas panākt vienošanos savā līmenī, tālāk virzot izskatīšanai Padomē;
  • var izveidot komitejas vai darba grupas, lai tās veiktu sagatavošanas darbus vai izpēti;
  • var pieņemt vairākus procedūras lēmumus, piemēram, lēmumu rīkot Padomes sanāksmi ārpus Briseles vai Luksemburgas, lēmumu izmantot rakstisko procedūru utt.

Padomes darbība

 • Padome atrodas Briselē, taču aprīlī, jūnijā un oktobrī Padomes sēdes notiek Luksemburgā. Padome sanāk, ja to sasauc tās priekšsēdētājs pēc paša ierosmes vai arī pēc kāda tās locekļa vai Eiropas Komisijas lūguma. Priekšsēdētājs sagatavo katras sanāksmes pagaidu darba kārtību.
 • Pirms balsošanas jāpārbauda, vai ir kvorums. Tas tiek sasniegts, ja sēdē piedalās Padomes locekļu vairākums. Padome balso pēc tās prezidentvalsts ierosinājuma. Turklāt priekšsēdētājam balsošanas procedūra jāatklāj pēc Padomes locekļa vai Komisijas ierosmes, ja šādu lēmumu pieņem Padomes locekļu vairākums.

Kvalificēta vairākuma balsošana

2014. gada 1. novembrī tika ieviesta jauna kvalificēta vairākuma balsošanas procedūra – “dubultais balsu vairākums”.

 • Ja Padome balso par Komisijas vai ES Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu, kvalificētam balsu vairākumam ir divi nosacījumi:
  • 55 % Padomes locekļu balso “par” – t. i., 15 no 27 (kopš Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES);
  • priekšlikumu atbalsta tie Padomes locekļi, kas veido vismaz 65 % no ES iedzīvotāju kopskaita.
 • Ja Padome nebalso par priekšlikumu, ko iesniegusi Komisija vai Augstais pārstāvis, lēmumu pieņem, ja:
  • par to balso 72 % Padomes locekļu un
  • viņi pārstāv vismaz vismaz 65 % ES iedzīvotāju.

Padomes aktu pārskatāmība un publicēšana

 • Apspriedes un balsojumi par tiesību aktiem ir pieejami sabiedrībai.
 • Padomes pirmā apspriede par svarīgiem jauniem neleģislatīviem priekšlikumiem, kas ietver juridiski saistošus noteikumus ES dalībvalstīs vai attiecībā uz tām, ir pieejama sabiedrībai.
 • Attiecībā uz Padomes vai Pastāvīgo pārstāvju komitejas pieņemto lēmumu Padome rīko publiskas debates par svarīgiem jautājumiem, kuri skar Eiropas Savienības un tās pilsoņu intereses. Padomē arī rīko vairākas atklātas politikas debates.
 • Tiesību akti jāpublicē Oficiālajā Vēstnesī (OV), tāpat kā regulas un direktīvas, kas paredzētas visām ES dalībvalstīm, lēmumi, kuros nav precizēti adresāti un ES noslēgtie starptautiskie nolīgumi. Reglamenta 17. pantā ir norādīti citi dokumenti, kas jāpublicē OV, tostarp Padomes vai Pastāvīgo pārstāvju komitejas lēmums.

KOPŠ KURA LAIKA REGLAMENTS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2009. gada 1. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 325, 11.12.2009. 35.–61. lpp.)

Lēmuma 2009/937/ES turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Lēmums (ES) 2020/430 (2020. gada 23. marts) par pagaidu atkāpi no Padomes reglamenta, ņemot vērā ceļošanas grūtības, ko Savienībā izraisījusi Covid-19 pandēmija (OV L 88I, 24.3.2020., 1.–2. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 19.06.2020

Top