EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES atkritumu apsaimniekošanas tiesību akts

ES atkritumu apsaimniekošanas tiesību akts

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un dažu direktīvu atcelšanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar šo direktīvu izveido tiesisko regulējumu atkritumu apstrādes jomā Eiropas Savienībā (ES).
 • Šis tiesiskais regulējums ir paredzēts, lai aizsargātu vidi un cilvēku veselību, uzsverot pareizas atkritumu apsaimniekošanas, reģenerēšanas un pārstrādes paņēmienu nozīmi, lai mazinātu resursu apdraudējumu un uzlabotu to izmantošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva 2008/98/EK

 • Ar šo direktīvu izveido atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju:
  • atkritumu rašanās novēršana;
  • atkārtota izmantošana;
  • pārstrāde;
  • reģenerācija citiem nolūkiem, piemēram, enerģijas iegūšanai;
  • apglabāšana.
 • Tajā ir apstiprināts princips “piesārņotājs maksā”, saskaņā ar kuru sākotnējam atkritumu radītājam ir jāsedz atkritumu apsaimniekošanas izdevumi.
 • Ar šo tiesību aktu ievieš jēdzienu “ražotāja paplašināta atbildība”.
 • Direktīvā ir nošķirti atkritumi un blakusprodukti*.
 • Atkritumu apsaimniekošana ir jāveic, neapdraudot ūdeni, gaisu, augsni, augus vai dzīvniekus, neradot neērtības trokšņa vai smaku veidā vai neradot negatīvu ietekmi uz lauku vidi un īpaši aizsargājamām teritorijām.
 • Atkritumu radītājiem vai īpašniekiem atkritumi jāapstrādā pašiem vai jānodod oficiāli atzītam operatoram. Apstrādei ir nepieciešama atļauja un darba veicēji tiek regulāri pārbaudīti.
 • Valsts kompetentajām iestādēm ir jānosaka atkritumu apsaimniekošanas plāni un atkritumu rašanās novēršanas programmas.
 • Bīstamiem atkritumiem, atkritumeļļām un bioloģiskiem atkritumiem ir piemērojami īpaši nosacījumi.
 • Ar šo direktīvu ievieš pārstrādes un reģenerācijas mērķus sadzīves atkritumiem (50 %) un būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumiem (70 %), kas jāsasniedz līdz 2020. gadam.
 • Šis tiesību akts neattiecas uz noteiktiem atkritumu veidiem, piemēram, radioaktīviem atkritumiem, nederīgām sprāgstvielām, kūtsmēsliem, notekūdeņiem un dzīvnieku līķiem.

Grozījumu direktīva (ES) 2018/851

 • Ar Direktīvu (ES) 2018/851, kas ir daļa no pasākumiem aprites ekonomikas veicināšanai, groza Direktīvu 2008/98/EK.
 • Ar to nosaka ražotāja paplašinātas atbildības shēmu* vispārējo prasību minimumu. Minētais pienākums var arī ietvert organizatorisku atbildību veicināt atkritumu rašanās novēršanu un produktu atkārtotu izmantojamību, kā arī pārstrādājamību.
 • Ar šo direktīvu pastiprina noteikumus attiecībā uz atkritumu rašanās novēršanu. Saistībā ar atkritumu rašanos ES dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai:
  • atbalstītu ilgtspējīgus ražošanas un patēriņa modeļus;
  • rosinātu izstrādāt, ražot un izmantot resursefektīvus, izturīgus, remontējamus, atkārtoti izmantojamus un atjaunināmus produktus;
  • aptvertu produktus, kas satur kritiski svarīgās izejvielas, lai nepieļautu, ka šīs izejvielas kļūst par atkritumiem;
  • veicinātu rezerves daļu, rokasgrāmatu, tehniskās informācijas vai citu instrumentu, iekārtu vai programmatūras pieejamību, kas dod iespēju produktus remontēt un atkārtoti izmantot, nekaitējot to kvalitātei un drošībai;
  • samazinātu pārtikas atkritumu rašanos, lai tādējādi palīdzētu sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķi – par 50 % samazināt pārtikas izšķērdēšanu pasaules mērogā uz vienu iedzīvotāju mazumtirdzniecības un patēriņa līmenī un samazināt pārtikas zudumus visās ražošanas un piegādes ķēdēs līdz 2030. gadam;
  • veicinātu bīstamo vielu satura samazināšanu materiālos un produktos;
  • apturētu jūras piegružojuma radīšanu.
 • Ar šo direktīvu nosaka arī jaunus sadzīves atkritumu pārstrādes mērķus – līdz 2025. gadam pārstrādāto sadzīves atkritumu apjomu palielināt vismaz līdz 55 % pēc masas. Šis mērķis tiks attiecīgi palielināts līdz 60 % līdz 2030. gadam un līdz 65 % līdz 2035. gadam.
 • Dalībvalstīm:
  • līdz 2025. gada 1. janvārim ir jāizveido dalītā savākšana mājsaimniecībās nolietotajiem tekstilmateriāliem un radītajām bīstamo atkritumu frakcijām;
  • jānodrošina, ka līdz 2023. gada 31. decembrim bioloģiskie atkritumi tiek savākti vai pārstrādāti to rašanās vietā (piemēram, kompostējot).
 • Šajā direktīvā ir arī uzsvērti tādu pasākumu piemēri, kas stimulētu atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu, piemēram, maksa par atkritumu poligonu izmantošanu un atkritumu sadedzināšanu, un “maksā, kad izmet” shēmas.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

 • Dalībvalstu tiesību aktos Direktīva 2008/98/ES bija jātransponē līdz 2010. gada 12. decembrim.
 • Grozījumu Direktīva (ES) 2018/851 dalībvalstu tiesību aktos bija jātransponē līdz 2020. gada 5. jūlijam.

KONTEKSTS

 • Atkritumu rašanās mēdza būt neizbēgams un nepatīkams saimnieciskās darbības un izaugsmes blakusprodukts. Pateicoties modernajām tehnoloģijām un rūpīgai apsaimniekošanai, šo ciklisko saikni var pārraut.
 • Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Blakusprodukts. Ražošanas procesā radusies viela vai priekšmets, kura ražošana nebija šā procesa galvenais mērķis. Ar šo direktīvu pieņem nosacījumus, kurus ievērojot, šāda viela vai priekšmets nav uzskatāma par atkritumu.
Ražotāja paplašinātas atbildības shēma. Dalībvalstu veiktu pasākumu kopums, ar ko nodrošināt, lai produktu ražotājiem būtu finansiāla atbildība vai finansiāla un organizatoriska atbildība īstenot pārvaldību tajā produkta aprites cikla posmā, kad tas kļuvis par atkritumiem.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3.–30. lpp.).

Direktīvas 2008/98/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/19 (2020. gada 18. decembris), ar ko nosaka vienotu metodiku un formu, kādā ziņot par atkalizmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK (OV.L 10, 12.1.2021., 1.–7. lpp.).

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1004 (2019. gada 7. jūnijs), ar ko nosaka noteikumus, kā aprēķināt, verificēt un ziņot datus par atkritumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2012) 2384 (OV L 163, 20.6.2019., 66.–100. lpp.).

Komisijas Deleģētais lēmums (ES) 2019/1597 (2019. gada 3. maijs), ar ko attiecībā uz vienveidīgai pārtikas atkritumu līmeņu mērīšanai paredzētu vienotu metodiku un obligātām kvalitātes prasībām papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK (OV L 248, 27.9.2019., 77.–85. lpp.).

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/2000 (2019. gada 28. novembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK nosaka pārtikas atkritumu datu ziņošanas un kvalitātes pārbaudes ziņojumu formātu (OV L 310, 2.12.2019., 39.–45. lpp.).

Komisijas Direktīva (ES) 2015/1127 (2015. gada 10. jūlijs), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 184, 11.7.2015., 13.–15. lpp.).

Komisijas Lēmums 2000/532/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (OV L 226, 6.9.2000., 3.–24. lpp.).

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 03.02.2022

Top