Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecība

This summary has been archived and will not be updated. See 'Elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecība' for an updated information about the subject.

Elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecība

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti nosacījumi par elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecību ar mērķi uzlabot ES elektroenerģijas vienotā tirgus konkurenci un panāktu tā saskaņotību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Pārvades sistēmu operatoru (PSO) sertifikācija

Valstu regulatīvās iestādes sūta Eiropas Komisijai paziņojumu par lēmumiem saistībā ar pārvades sistēmu operatoru (PSO)* sertifikāciju. Komisijai divu mēnešu laikā ir jāsniedz atzinums valsts regulatīvajai iestādei. Pēc tam iestāde pieņem gala lēmumu par PSO sertifikāciju.

Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls (PSOET)

PSOET pienākums ir pārvaldīt elektroenerģijas pārvades sistēmu, ka arī tas atļauj elektroenerģijas pārrobežas tirdzniecību un piegādi Eiropas Savienībā.

PSOET uzdevumi

PSOET pienākums ir sastādīt un/vai pieņemt:

 • tīkla kodeksus* atbilstoši pieprasījumam no Komisijas un pēc vadlīnijām, ko sagatavo Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) vai Komisija;
 • kopīgas tīkla ekspluatācijas instrumentus;
 • 10 gadu tīkla attīstības plānu;
 • ieteikumus saistībā ar tehniskās sadarbības koordināciju starp ES pārvades sistēmu operatoriem;
 • gada darba programmu;
 • gada pārskatu;
 • ikgadējās ziemas un vasaras ražošanas pietiekamības prognozes.

ACER pārskata visus tīkla kodeksus, kurus izstrādājis PSOET. Ja tīkla kodekss atbilst vadlīnijām, ACER iesniedz to Komisijai, kas iesaka tā pieņemšanu.

Pārvades sistēmu operatoru reģionālā sadarbība

PSO ir jāizveido reģionālā sadarbība ar PSOET un jāpublicē reģionālo ieguldījumu plāns reizi divos gados, kuros var izmantot ieguldījumus.

Kompensācijas mehānisms starp pārvades sistēmu operatoriem un maksa par piekļuvi tīklam

PSO saņem kompensāciju par izmaksām, kas radušās, pārvadot pārrobežu elektroenerģijas plūsmas pa to tīkliem. Kompensāciju apmaksā valsts pārvades sistēmu operatori, kurās rodas pārrobežu plūsmas. Izmaksas ir balstītas uz paredzamām izmaksām. Maksu par piekļuvi tīklam arī piemēro tīkla operatori.

Pārslodzes vadības vispārīgie principi

Elektrotīklu pārslodzes* problēmas ir jārisina ar nediskriminējošiem risinājumiem, ņemot vērā mehānismus, kas sniedz ekonomiskos signālus tirgus dalībniekiem un PSO. Līdzko jauda ir sadalīta, to var “ierobežot” tikai PSO ārkārtas situācijās, kad visas saprātīgās alternatīvas problēmas risināšanai ir izsmeltas. Ja iedalītā jauda tiek ierobežota, kompensācija ir jāmaksā tirgus dalībniekiem, izņemot nepārvaramas varas apstākļus.

Jaunu starpsavienojumu noteikumi

Jauni starpsavienojumi* var pieprasīt īslaicīgu atbrīvojumu no vispārīgiem noteikumiem, kas nosaka ierobežojumu ieņēmumu izmantošanai, sadales sistēmu nodalīšanu* un PSO un trešās puses piekļuvi. Izņēmums būtu tad, ja:

 • ieguldījumi veicina konkurenci elektroenerģijas piegādē;
 • ieguldījumi netiktu veikti bez atbrīvojuma;
 • starpsavienojumam ir jābūt tādas fiziskas vai juridiskas personas īpašumā, kas ir neatkarīga no saistošajiem pārvades sistēmu operatoriem;
 • no minētā starpsavienojuma lietotājiem iekasē maksu;
 • atbrīvojums nedrīkst kaitēt konkurencei vai iekšējā elektroenerģijas tirgus efektīvai darbībai, vai tās regulētās sistēmas efektīvai darbībai, kurai ir pievienots starpsavienojums.

Ir vispārīgs pienākums padarīt tirgus dalībniekiem pieejamu maksimālo iespējamo starpsavienojumu jaudu pārrobežu elektroenerģijas plūsmām, vienlaikus ievērojot drošības standartus, kas saistīti ar drošu tīkla darbību.

Valstu regulatīvās iestādes sūta Komisijai lēmumu projektus par jauna starpsavienojuma atbrīvojumu no visiem vai daļas šādu noteikumu:

 • īpašumtiesību nodalīšana,
 • tarifu regulēšana;
 • trešās puses piekļuve;
 • ierobežojumu ieņēmumu izmantošana.

Komisijai ir divi mēneši laika, lai pieprasītu valsts regulatīvajai iestādei izmainīt vai atsaukt atbrīvojumu. Pēc tam iestāde pieņem gala lēmumu par atbrīvojumu sertifikāciju.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

To piemēro kopš 2011. gada 3. marta. Ar to no 2011. gada 2. marta atceļ Regulu (EK) Nr. 1228/2003.

GALVENIE TERMINI

Pārvades sistēmu operators (PSO): uzņēmumi, kas atbildīgi par elektroenerģijas pārvades tīkliem.
Tīkla kodeksi:
 • Tas ietver noteikumus un procedūras, kas saistītas, piemēram, ar:
  • tīkla drošību un uzticamību;
  • datu apmaiņu;
  • jaudas sadales un pārslodzes vadību;
  • tirdzniecību, kas attiecas uz nodrošinājumu tīkla piekļuvei un uz sistēmas balansēšanu;
  • pārredzamību;
  • saskaņotām pārvades tarifu struktūrām;
  • energoefektivitāti elektroenerģijas tīklos.
 • Tīkla kodeksus pieņem ar komitoloģiju. Tie kļūst par saistošām Komisijas regulām.
Pārslodze: ir situācija, kad starpsavienojums, kas savieno valsts(-u) pārvades tīklus, nevar pārvadīt visas fiziskās elektroenerģijas plūsmas, kas rodas tirgus dalībnieku pieprasītās starptautiskās tirdzniecības rezultātā. Tas var notikt, jo nepietiek jaudas attiecīgajos starpsavienojumos un/vai valstu pārvades sistēmās. Cenu mehānismi tiek izmantoti pārslodzes atvieglošanai.
Starpsavienojums: ir pārvades līnija, kas šķērso vai plešas pāri robežai starp dalībvalstīm un kas savieno dalībvalstu pārvades sistēmas.
Nodalīšana: enerģijas pārvades un sadales tīklu īpašumtiesību nodalīšana. Tas nozīmē, ka tie ir neatkarīgi darba organizēšanā un lēmumu pieņemšanā.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu (OV L 211, 14.8.2009., 15.–35. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 714/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 838/2010 (2010. gada 23. septembris), ar ko nosaka pamatnostādnes par pārvades sistēmu operatoru savstarpējo kompensāciju mehānismu un kopējo regulatīvo pieeju pārvades maksu noteikšanai (OV L 250, 24.9.2010., 5.–11. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.05.2018

Top