EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības

Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2020/741 par ūdens atkalizmantošanas minimālajām prasībām

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir izklāstīti saskaņoti parametri, lai nodrošinātu ūdens atkalizmantošanas drošību lauksaimnieciskajā apūdeņošanā, lai veicinātu šo praksi un novērstu sausumu un ūdens resursu noslodzi.
 • Tās mērķis ir arī palīdzēt sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, jo īpaši 6. mērķi – nodrošināt ūdens un sanitārijas pieejamību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu ikvienam – un 12. mērķi, kas attiecas uz ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šajā regulā ir noteiktas ūdens kvalitātes un monitoringa minimālās prasības un paredzēti riska pārvaldības noteikumi pārgūta ūdens drošai izmantošanai integrētas ūdens resursu apsaimniekošanas kontekstā.

Tās pamatā ir divi Eiropas Komisijas paziņojumi:

Darbības joma

 • Tā ir jāpiemēro vienmēr, kad lauksaimnieciskajai apūdeņošanai tiek atkalizmantoti attīrīti komunālie notekūdeņi, kā noteikts Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu atkalizmantošanu lauksaimnieciskajai apūdeņošanai 12. panta 1. punktā (skatīt kopsavilkumu).
 • ES dalībvalsts var nolemt, ka nav piemēroti ūdeni atkalizmantot lauksaimnieciskajai apūdeņošanai vienā vai vairākos tās upju baseinu apgabalos vai to daļās, ņemot vērā šādus kritērijus:
  • apgabala vai to daļu ģeogrāfiskie un klimatiskie apstākļi;
  • citu ūdens resursu noslodze un stāvoklis;
  • to virszemes ūdenstilpju noslodze un stāvoklis, kurās tiek izvadīti attīrīti komunālie notekūdeņi;
  • ar vidi un resursiem saistītās pārgūta ūdens un citu ūdens resursu izmaksas.
 • Jebkuram lēmumam ir jābūt pienācīgi pamatotam, un lēmumi ir regulāri jāpārskata, ņemot vērā prognozes par klimata pārmaiņām un valstu stratēģijas attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī ņemot vērā upju baseinu apsaimniekošanas plānus, kas izstrādāti, ievērojot ES ūdens direktīvu (Direktīva 2000/60/EK – skatīt kopsavilkumu).
 • Regulā ir pieļauti laika ziņā ierobežoti atbrīvojumi no noteikumiem pētniecības projektiem vai pilotprojektiem, ja tiek izpildīti noteikti kritēriji.

Pārgūtā ūdens kvalitāte

Pārgūšanas iekārtas operatoram jānodrošina, ka pārgūtais ūdens, kas paredzēts lauksaimnieciskai apūdeņošanai, atbilstības punktā atbilst šādiem nosacījumiem:

 • minimālās prasības attiecībā uz ūdens kvalitāti, kas noteiktas regulas 1. pielikumā, ietverot mikrobioloģiskos elementus (piemēram, Escherichia coli baktēriju) un monitoringa prasības regulārai un validācijai;
 • visi papildu nosacījumi attiecībā uz ūdens kvalitāti, ko attiecīgā iestāde noteikusi attiecīgajā izsniegtajā atļaujā.

Riska pārvaldība

 • Attiecīgajai valsts iestādei jānodrošina, ka tiek izstrādāts ūdens atkalizmantošanas riska pārvaldības plāns attiecībā uz pārgūtā ūdens sagatavošanu, piegādi un izmantošanu.
 • Ūdens atkalizmantošanas riska pārvaldības plānu vajadzības gadījumā var izstrādāt pārgūšanas iekārtas operators, citas puses, kas piedalās ūdens atkalizmantošanas projektā, vai galalietotāji, un tajā jānosaka riska pārvaldības pienākumi visām ūdens atkalizmantošanas projektā iesaistītajām pusēm.
 • Tajā jo īpaši jānosaka jebkādas papildu ūdens kvalitātes prasības, piemēroti preventīvi un/vai korektīvie pasākumi un jebkādas papildu barjeras vai prasības, lai nodrošinātu sistēmas drošību.

Pienākumi attiecībā uz atļaujām

 • Lai sagatavotu un piegādātu pārgūto ūdeni, kas paredzēts lauksaimnieciskai apūdeņošanai, ir vajadzīga atļauja.
 • Attiecīgajām pusēm jāiesniedz pieteikums attiecīgajai valsts iestādei.
 • Atļaujā izklāsta pārgūšanas iekārtas operatora un – attiecīgā gadījumā – jebkuru to pušu pienākumus, kas ir iesaistītas ūdens atkalizmantošanas sistēmā. Plānā cita starpā jāprecizē šādi elementi:
  • pārgūtā ūdens kvalitātes klase vai klases un lauksaimnieciskais izmantojums, attiecībā uz ko ir atļauts izmantot pārgūto ūdeni, izmantošanas vieta, pārgūšanas iekārtas un paredzamais sagatavojamā pārgūtā ūdens tilpums gadā;
  • nosacījumi, kuri saistīti ar ūdens kvalitātes un monitoringa minimālajām prasībām;
  • nosacījumi, kuri saistīti ar papildu prasībām pārgūšanas iekārtas operatoram, kas izklāstītas ūdens atkalizmantošanas riska pārvaldības plānā;
  • jebkādi citi nosacījumi, kas vajadzīgi, lai novērstu nepieņemamus riskus videi un cilvēku un dzīvnieku veselībai;
  • atļaujas derīguma termiņš;
  • atbilstības punkts.
 • Atļaujas ir regulāri jāpārskata un, ja nepieciešams, jāatjaunina vismaz gadījumos, ja ir būtiskas izmaiņas apstrādes procesos vai vietas apstākļos.

Atbilstības pārbaudes

 • Attiecīgajai valsts iestādei ir jāpārbauda atbilstība atļaujā izklāstītajiem nosacījumiem. Atbilstības pārbaudes var veikt, izmantojot šādus paņēmienus:
  • pārbaudes uz vietas;
  • monitoringa dati, kuri iegūti, jo īpaši ievērojot šo regulu;
  • jebkādi citi piemēroti paņēmieni.
 • Regulā ir izklāstīti arī pasākumi, kas jāveic neatbilstības gadījumā.
 • Attiecīgajai valsts iestādei arī regulāri jāpārbauda, vai tiek ievēroti riska pārvaldības plānā noteiktie pasākumi.

Pārredzamība un informācijas apmaiņa

 • Nolūkā attiecīgā gadījumā sadarboties ar citu dalībvalstu kontaktpunktiem dalībvalstīm jāizraugās valsts kontaktpunkts.
 • Lai nodrošinātu pārredzamību, regulā ir paredzēti arī noteikumi saistībā ar:
  • izpratnes veicināšanu;
  • sabiedrības informēšanu;
  • informāciju par īstenošanas monitoringu.
 • Komisija līdz 2028. gada 26. jūnijam veica šīs regulas izvērtējumu.

Vadlīnijas

Komisija ir publicējusi vadlīnijas, lai palīdzētu dalībvalstīm un ieinteresētajām personām piemērot noteikumus par ūdens atkalizmantošanu. Šīs vadlīnijas papildina vairāki praktiski piemēri, lai atvieglotu noteikumu piemērošanu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama no 2023. gada 26. jūnija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/741 (2020. gada 25. maijs) par ūdens atkalizmantošanas minimālajām prasībām (OV L 177, 5.6.2020., 32.–55. lpp.).

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Vadlīnijas, kā piemērot Regulu (ES) 2020/741 par ūdens atkalizmantošanas minimālajām prasībām (2022/C 298/01) (OV C 298, 5.8.2022., 1.–55. lpp.).

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Noslēgt aprites loku – ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku (COM(2015) 614 final, 2.12.2015.).

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālais plāns (COM(2012) 673 final, 14.11.2012.).

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei: Meklējot risinājumu sausuma un ūdens trūkuma problēmai Eiropas Savienībā (COM(2007) 414 final, 18.7.2007.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu (OV L 139, 30.4.2004., 1.–54. lpp.). Teksts publicēts atkārtoti ar labojumiem (OV L 226, 25.6.2004., 3.–21. lpp.).

Regulas (EK) Nr. 852/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.).

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti (OV L 330, 5.12.1998., 32.–54. lpp.).

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (OV L 135, 30.5.1991., 40.–52. lpp.).

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 30.08.2022

Top