Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jauni finanšu noteikumi, kas reglamentē ES budžetu (Finanšu regula)

Jauni finanšu noteikumi, kas reglamentē ES budžetu (Finanšu regula)

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro ES vispārējam budžetam

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar šo regulu atjaunina un vienkāršo noteikumus par ES un Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) gada budžeta sagatavošanu un izpildi.
 • Ar to uz pusi samazina kopējo noteikumu skaitu, padarot tos kodolīgākus un vieglāk piemērojamus.
 • Grozījumi padara visu budžeta procedūru vienkāršāku gan ES finansējuma pārvaldītājiem, gan saņēmējiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Jaunā ES finanšu regula:

 • aizstāj iepriekšējos sarežģītos noteikumus un procedūras ar vienotu noteikumu grāmatu un samazina birokrātiju;
 • palīdz ES finansējuma pretendentiem:
  • liekot tiem sniegt mazāk informācijas;
  • paredzot, ka iesniegtā informācija un pierādījumi ir derīgi 3 gadus un tos var izmantot atkārtoti;
  • paredzot “izcilības zīmoga” sertifikātus izciliem projektiem, kas palīdz piesaistīt papildu finansējumu no citiem avotiem;
  • izmantojot vienkāršotas dotācijas, piemēram, vienotas likmes, vienības izmaksas un fiksētas summas;
  • finansēšanā vairāk koncentrējoties uz rezultātiem (piemēram, to cilvēku skaitu, kuri sekmīgi pabeidz mācību kursus un atrod darbu), nevis faktiskajām izmaksām un rēķiniem;
  • apvienojot finansējumu no dažādiem avotiem, jo īpaši attiecībā uz transporta, enerģētikas, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju projektiem;
 • izveido vienotu revīzijas pieeju, lai izvairītos no dublēšanās un vairākkārtējiem kontroles pasākumiem:
  • atkārtoti izmantojot informāciju, kas jau ir ES iestāžu, vadošo iestāžu un citu struktūru rīcībā;
  • ņemot vērā jau veiktās revīzijas un novērtējumus, ko veikuši uzticami partneri, valstu iestādes un tādas starptautiskas organizācijas kā Apvienoto Nāciju Organizācija un Pasaules banka;
 • pastiprina pasākumus pret krāpšanu:
  • vēršot kontroles pasākumus un revīzijas pret potenciāli aizdomīgiem projektiem;
  • veicot aizsargpasākumus pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tostarp liedzot iespēju izmantot čaulas sabiedrības* un nodokļu oāzes;
  • attiecinot noteikumus par interešu konfliktu arī uz valsts un reģionu iestādēm, kas saņem ES finansējumu;
  • padarot publisku visu projektā iesaistīto dalībnieku identitāti.

Gada budžeta termiņi

 • 1. jūlijs: katra ES iestāde nosūta tās ieņēmumu un izdevumu prognozes par nākamo gadu Eiropas Komisijai.
 • 1. septembris: Komisija iesniedz budžeta projektu Eiropas Parlamentam un Padomei.
 • 1. oktobris: Padome iesniedz tās atzinumu par budžeta projektu Eiropas Parlamentam.
 • 31. decembris: Padome un Eiropas Parlaments vienojas par nākamā gada budžetu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Lielāko daļu jauno noteikumu piemēro kopš 2018. gada 2. augusta. Izņēmumi ir sniegti regulas 282. pantā.

KONTEKSTS

 • ES gada budžets prognozē un apstiprina visus ES un Euratom ieņēmumus un izdevumus nākamajā finanšu gadā (no 1. janvāra līdz 31. decembrim). Ieņēmumiem un izdevumiem ir jābūt līdzsvarā.
 • Ir izveidoti visaptveroši iekšēji un ārēji kontroles pasākumi, lai novērstu un izlabotu finanšu kļūdas vai krāpšanu. Pārkāpējiem ir paredzētas finansiālas sankcijas. ES finansējuma saņēmēju identitāte ir publiski pieejama informācija.
 • Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Čaulas sabiedrības: uzņēmējsabiedrības, kuras bieži neveic aktīvu darījumdarbību vai kurām nav būtisku aktīvu. Kaut arī šāds uzņēmējsabiedrības veids pats par sevi var nebūt nelikumīgs, čaulas sabiedrības mēdz izmantot, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, apietu nodokļus, legalizētu nelikumīgi iegūtus līdzekļus vai īstenotu konkrētu mērķi, piemēram, anonimitāti.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1.–222. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Projekts: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (pirmais lasījums) — leģislatīvā akta pieņemšana (OV C 267I, 30.7.2018., 1.–3. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1.–96. lpp.)

Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 22.03.2019

Top