EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Juridiskā palīdzība kriminālprocesā

Juridiskā palīdzība kriminālprocesā

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva (ES) 2016/1919, ar ko garantē juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to izveido kopēju noteikumu minimumu par tiesībām uz juridisko palīdzību* kriminālprocesā visā ES.

Ar to nosaka skaidrus juridiskās palīdzības piešķiršanas kritērijus, kvalitātes standartus un tiesiskās aizsardzības līdzekļus tiesību pārkāpšanas gadījumā.

Ar to papildina ES noteikumus par tiesībām uz advokāta palīdzību un procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā, un direktīva neietekmē attiecīgajos tiesību aktos noteiktās tiesības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šī direktīva ir piemērojama šādām personām:

 • aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā, kuriem:
  • ir atņemta brīvība;
  • pienākas advokāta palīdzība saskaņā ar ES vai valstu tiesību aktiem; vai
  • ir jāpiedalās vai ir atļauts piedalīties kādā no vismaz šādām izmeklēšanas vai pierādījumu vākšanas darbībām: uzrādīšana atpazīšanai (lieciniekam identificēšanai tiek parādīta rinda personu, kuru vidū ir persona, par kuru ir aizdomas, ka tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu), konfrontācija, nozieguma vietas rekonstrukcija; un
 • personām, attiecībā uz kurām ir izdots Eiropas apcietināšanas orderis.

Direktīva ir piemērojama visiem ES pilsoņiem un visām ES valstīm, izņemot Dāniju, Īriju un Apvienoto Karalisti (1).

Tiesības uz juridisko palīdzību kriminālprocesā

ES valstīm:

 • jānodrošina, ka aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem, kam trūkst līdzekļu, lai samaksātu par advokāta palīdzību, ir tiesības uz juridisko palīdzību, ja tas nepieciešams tiesiskuma interesēs;
 • ir tiesības piemērot dažādas pārbaudes, lai noteiktu, vai ir pamats sniegt juridisko palīdzību:
  • mantiskā stāvokļa pārbaudi (par pamatu ņemot attiecīgās personas resursus, ieskaitot ienākumus un kapitālu) un/vai;
  • pamatotības pārbaudi (par pamatu ņemot nepieciešamību nodrošināt efektīvu tiesu iestāžu pieejamību un konkrētās lietas apstākļus);
 • ir pienākums ievērot šo pārbaužu kritērijus, jo īpaši attiecībā uz to, ka pamatotības pārbaudi uzskata par izturētu, ja persona tiek nogādāta tiesā lēmuma pieņemšanai par apcietināšanu, kā arī apcietinājuma laikā;
 • jānodrošina, ka juridiskā palīdzība tiek piešķirta bez nepamatotas kavēšanās un vēlākaispirms nopratināšanas, ko veic policija, cita tiesībaizsardzības iestāde vai tiesu iestāde, vai pirms tiek veiktas īpašas izmeklēšanas vai pierādījumu vākšanas darbības.

Tiesības uz juridisko palīdzību Eiropas apcietināšanas ordera procesā

Pieprasītajām personām* ir tiesības uz juridisko palīdzību:

 • izpildes ES valstī* pēc aizturēšanas līdz brīdim, kad tās nodod izsniegšanas ES valstij*, vai līdz brīdim, kad lēmums par to nenodošanu kļūst galīgs;
 • izsniegšanas valstī, kad personas izmanto savas tiesības iecelt advokātu izsniegšanas valstī, lai tas palīdzētu advokātam izpildes valstī, saskaņā ar noteikumiem par tiesībām uz advokāta palīdzību, ciktāl šāda palīdzība ir vajadzīga, lai nodrošinātu efektīvu tiesu iestāžu pieejamību.

Uz šīm tiesībām attiecas mantiskā stāvokļa pārbaude saskaņā ar tādiem pašiem kritērijiem kā kriminālprocesā.

Lēmumi, tiesiskās aizsardzības līdzekļi un neaizsargātas personas

ES valstīm ir pienākums nodrošināt, ka:

 • aizdomās turētajiem, apsūdzētajiem un pieprasītajām personām rakstveidā paziņo, ja viņu juridiskās palīdzības lūgums tiek noraidīts;
 • aizdomās turētajiem, apsūdzētajiem un pieprasītajām personām ir efektīvs tiesiskās aizsardzības līdzeklis saskaņā ar valsts tiesību aktiem gadījumos, kad ir pārkāptas to tiesības, kas paredzētas šajā direktīvā;
 • tiek ņemtas vērā neaizsargātu aizdomās turēto, apsūdzēto un pieprasīto personu īpašās vajadzības.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2016. gada 24. novembra, un ES valstu tiesību aktos tā ir jātransponē līdz 2019. gada 5. maijam.

KONTEKSTS

Šī direktīva ir sestais un pēdējais tiesību akts tiesību aktu kopumā, kas pieņemts saskaņā ar 2009. gadā publicēto ES Ceļvedi aizdomās turētu vai apsūdzētu personu procesuālo tiesību stiprināšanai kriminālprocesā.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Juridiskā palīdzība: šajā direktīvā tā ir ES valsts finansējums advokāta palīdzībai, kas nodrošina advokāta pieejamību personām, kam trūkst līdzekļu tiesvedības izdevumu segšanai.
Izpildes valsts: apcietināšanas ordera kontekstā, valsts, kurai cita valsts lūdz apcietināt un nodot personu, kas tiek meklēta kriminālvajāšanas ietvaros vai kurai ir piespriests ar brīvības atņemšanu saistīts sods.
Pieprasītā persona: Eiropas apcietināšanas ordera kontekstā, tā persona, kas tiek meklēta kriminālvajāšanas ietvaros vai tāpēc, ka tai ir piespriests ar brīvības atņemšanu saistīts sods, un attiecībā uz kuru ir pieprasījums, lai cita valsts apcietinātu un nodotu šo personu.
Izsniegšanas valsts: apcietināšanas ordera kontekstā, valsts, kura citu valsti lūdz apcietināt un nodot personu, kas tiek meklēta kriminālvajāšanas ietvaros vai kurai ir piespriests ar brīvības atņemšanu saistīts sods.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/1919 (2016. gada 26. oktobris) par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā (OV L 297, 4.11.2016., 1.–8. lpp.)

Direktīvas (ES) 2016/1919 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Savienības Pamattiesību harta — VI sadaļa — Tiesiskums 47. pants — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu (OV C 202, 7.6.2016., 403. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/800 (2016. gada 11. maijs) par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā (OV L 132, 21.5.2016., 1.–20. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/48/ES (2013. gada 22. oktobris) par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm (OV L 294, 6.11.2013., 1.–12. lpp.)

Padomes Rezolūcija (2009. gada 30. novembris) par ceļvedi aizdomās turētu vai apsūdzētu personu procesuālo tiesību stiprināšanai kriminālprocesā (OV C 295, 4.12.2009., 1.–3. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.05.2018(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).

Top