EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Publiskā sektora tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamība

Publiskā sektora tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamība

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tās mērķis ir padarīt publiskā sektora tīmekļvietnes un mobilās lietotnes piekļūstamākas un saskaņot atšķirīgos standartus Eiropas Savienībā (ES), tādējādi samazinot šķēršļus ar piekļūstamību saistītu produktu un pakalpojumu izstrādātājiem.
 • Tas ļauj ES iedzīvotājiem, jo īpaši personām ar invaliditāti, iegūt labāku piekļuvi publiskajiem pakalpojumiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES dalībvalstīm ir jānodrošina, ka publiskā sektora struktūru tīmekļvietnes un mobilās lietotnes ir “piekļūstamākas”, jo īpaši personām ar invaliditāti, padarot tās viņām “uztveramas, darbināmas, saprotamas un robustas”. Piekļūstamības standarts ir noteikts saskaņotajā Eiropas standartā EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). Šā standarta daļas, kas attiecināmas uz šo direktīvu, ir norādītas standarta A pielikumā.

Publiskā sektora struktūrām ir regulāri jāsniedz sīki izstrādāts, visaptverošs un skaidrs piekļūstamības paziņojums par savu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu atbilstību šīs direktīvas prasībām, t. sk.:

 • paskaidrojums par elementiem, kas nav piekļūstami, un informācija par piekļūstamām alternatīvām;
 • apraksts par to, kā lietotājs var ziņot par neatbilstībām šīs direktīvas piekļūstamības prasībām vai pieprasīt informāciju, kas ir izslēgta no šīs direktīvas darbības jomas;
 • saite uz sūdzību procedūru, kuru var izmantot, ja atbilde ir neapmierinoša.

Ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1523, kas ir Eiropas Komisijas pieņemts īstenošanas akts, izveido piekļūstamības paziņojuma paraugu.

Dalībvalstis arī:

 • atvieglina piekļūstamības prasību piemērošanu citu veidu tīmekļvietnēm un mobilajām lietotnēm, uz kurām attiecas spēkā esošie valstu tiesību akti;
 • atvieglina tādu apmācības programmu īstenošanu, kas attiecas uz tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību;
 • palielina informētību par piekļūstamības prasībām;
 • ar Komisijas palīdzību savstarpēji apmainās ar paraugpraksi;
 • nodrošina iedarbīgas izpildes procedūras pieejamību.

Dalībvalstis var saglabāt vai pieņemt tiesību aktus, kas pārsniedz šajā direktīvā noteiktās minimālās prasības.

Izņēmumi

Šo direktīvu nepiemēro sabiedriskajām raidorganizācijām un nevalstiskajām organizācijām, kas nesniedz sabiedrībai svarīgus pakalpojumus vai tādus pakalpojumus, kas tieši paredzēti personām ar invaliditāti. To nepiemēro arī šādiem satura elementiem:

 • biroja datņu formātiem, kas publicēti pirms 2018. gada 23. septembra, ja vien šāds saturs nav vajadzīgs attiecīgo publiskā sektora struktūru administratīviem procesiem;
 • audio un video darbiem, kas publicēti pirms 2020. gada 23. septembra;
 • tiešraides audio un video darbiem;
 • tiešsaistes kartogrāfijas pakalpojumiem, ja vien būtiska navigācijas informācija tiek sniegta piekļūstamā formā;
 • trešo personu saturam, ko attiecīgās publiskā sektora struktūras nekontrolē;
 • kultūras mantojuma kolekciju priekšmetu reprodukcijām vai manuskriptiem noteiktos gadījumos;
 • ārtīklu un iekštīklu vietņu saturam, kas paredzēts slēgtai cilvēku grupai un kas publicēts pirms 2019. gada 23. septembra, līdz šādas tīmekļvietnes tiek būtiski pārveidotas;
 • tādu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu saturam, kas netiek atjauninātas vai rediģētas pēc 2019. gada 23. septembra (arhīviem), ja to saturs nav nepieciešams administratīviem procesiem.

Dalībvalstis no šīs direktīvas piemērošanas jomas var izslēgt skolu, bērnudārzu vai silīšu tīmekļvietnes un mobilās lietotnes, izņemot tādu to saturu, kas saistīts ar būtiskām tiešsaistes administratīvām funkcijām.

Uzraudzība

Dalībvalstis uzrauga atbilstību piekļūstamības prasībām, izmantojot metodoloģiju, ko Komisija pieņēma 2018. gada 11. oktobrī. Ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1524 izveidotā metodoloģija ietver:

 • uzraudzības periodiskumu, kā arī tīmekļvietņu un mobilo lietotņu izlases veidošanas procedūru;
 • tīmekļa lapu paraugu izlasi un saturu minētajās lapās, kā arī mobilo lietotņu saturu;
 • aprakstu par to, kā nosaka atbilstību;
 • gadījumā, ja tiek konstatēti trūkumi, – mehānismu, kas publiskā sektora struktūrām palīdz novērst trūkumus; un
 • procedūru automātiskiem, manuāliem un lietojamības testiem.

Ziņošana

Līdz 2021. gada 23. decembrim un pēc tam reizi trīs gados dalībvalstis publicē un iesniedz Komisijai ziņojumu par uzraudzības rezultātiem un informāciju par izpildes procedūras izmantošanu. Pirmajā ziņojumā ietver arī turpmāk norādīto:

 • konsultēšanās procedūras ar ieinteresētajām personām (personu ar invaliditāti vai vecāka gadagājuma cilvēku organizācijas, sociālie partneri, nozares organizācijas u. c.) par tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību;
 • procedūras, lai publiskotu jebkādas izmaiņas piekļūstamības politikā;
 • direktīvas īstenošanā gūto pieredzi un veiktos konstatējumus; un
 • informāciju par apmācības un informētības veicināšanas pasākumiem.

Visu ziņojumu saturu publisko piekļūstamā formā. Komisija pārskata šīs direktīvas piemērošanu līdz 2022. gada 23. jūnijam.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2016. gada 22. decembra, un dalībvalstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2018. gada 23. septembrim. Dalībvalstīm bija jāpiemēro šie pasākumi šādi:

 • no 2019. gada 23. septembra attiecībā uz tīmekļvietnēm, kas publicētas pēc 2018. gada 22. septembra;
 • no 2020. gada 23. septembra attiecībā uz visām citām publiskā sektora struktūru tīmekļvietnēm;
 • no 2021. gada 23. septembra attiecībā uz publiskā sektora struktūru mobilajām lietotnēm.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2102 (2016. gada 26. oktobris) par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (OV L 327, 2.12.2016., 1.–15. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1339 (2021. gada 11. augusts) par Īstenošanas lēmuma (ES) 2018/2048 grozījumiem, kas attiecas uz tīmekļvietņu un mobilo lietotņu saskaņoto standartu (OV L 289, 12.8.2021., 53.–55. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/2048 (2018. gada 20. decembris) par tīmekļvietņu un mobilo lietotņu saskaņoto standartu, kas izstrādāts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/2102 īstenošanas vajadzībām (OV L 327, 21.12.2018., 84.–86. lpp.)

Lēmuma (ES) 2018/2048 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1523 (2018. gada 11. oktobris), ar ko izveido piekļūstamības paziņojuma paraugu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (OV L 256, 12.10.2018., 103.–107. lpp.)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1524 (2018. gada 11. oktobris), ar ko izveido uzraudzības metodiku un kārtību, kādā dalībvalstis iesniedz ziņojumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (OV L 256, 12.10.2018., 108.–116. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 27.10.2021

Top