Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pārvaldes digitalizēšanās paātrināšana — rīcības plāns 2016.–2020. gadam

Pārvaldes digitalizēšanās paātrināšana — rīcības plāns 2016.–2020. gadam

 

KOPSAVILKUMS

Eiropas Komisijas paziņojums (COM(2016) 179 final) —- ES e-pārvaldes rīcības plāns

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 197. pants

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pants

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA, LĪGUMA PANTA UN HARTAS MĒRĶIS?

Kopš 2005. gada Eiropas Komisija ir pieņēmusi ES e-pārvaldes rīcības plānus, lai veicinātu publiskā sektora modernizēšanu visā ES. To mērķis ir atbalstīt Eiropas koordināciju, sadarbību un vienotu rīcību e-pārvaldes jomā.

Jaunākā rīcības plāna mērķis ir sniegt atbalstu administratīvajiem procesiem, pilnvērtīgi izmantojot digitālās tehnoloģijas, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Tāpat mērķis ir samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem un iedzīvotājiem, padarot saskarsmi ātrāku, ērtāku un lētāku, kas sniegtu papildu ekonomiskus un sociālus ieguvumus sabiedrībai kopumā.

Saskaņā ar LESD 197. pantu ES var atbalstīt ES valstu centienus uzlabot to administratīvās spējas, lai īstenotu ES tiesību aktus.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantu ikvienai personai ir šādas tiesības:

 • tiesības uz objektīvu, godīgu un pieņemamā termiņā veiktu jautājumu izskatīšanu ES iestādēs un struktūrās, tostarp tiesības tikt uzklausītai, pirms tiek veikts kāds individuāls pasākums, kas to varētu nelabvēlīgi ietekmēt;
 • tiesības piekļūt materiāliem, kas uz to attiecas, ievērojot konfidencialitātes, kā arī profesionālā noslēpuma un komercnoslēpuma likumīgas aizsardzības apsvērumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Rīcības plāna pamatā ir redzējums, saskaņā ar kuru līdz 2020. gadam publiskās pārvaldes sistēmām un publiskajām iestādēm Eiropas Savienībā vajadzētu kļūt atvērtām, efektīvām un iekļaujošām un neatkarīgi no robežām sniegt personalizētus, ērti lietojamus digitālos publiskos pakalpojumus visiem ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Lai atbilstoši iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzībām un prasībām izstrādātu un sniegtu kvalitatīvākus pakalpojumus, tiek izmantotas inovatīvas pieejas. Publiskās pārvaldes sistēmas izmanto jaunās digitālās vides piedāvātās iespējas, lai atvieglotu saskarsmi gan ar ieinteresētajām personām, gan citai ar citu.

Šā rīcības plāna mērķis ir apvienot centienus, lai likvidētu līdzšinējos digitālos šķēršļus digitālajam vienotajam tirgum. Rīcības plānam nav atsevišķa budžeta, tomēr tas palīdz koordinēt resursus, kas ES valstīm pieejami dažādās ES programmās. Plānā paredzēto iniciatīvu pamatā ir šādi principi:

 • digitalitāte pēc noklusējuma: pakalpojumi jāsniedz pirmām kārtām digitāli, izmantojot vienu kontaktpunktu;
 • vienreizējas sniegšanas princips: iedzīvotājiem un uzņēmumiem publiskajai pārvaldei viena un tā pati informācija jāsniedz tikai vienreiz;
 • iekļaujoši un piekļūstami pakalpojumi: jāizstrādā digitālie publiskie pakalpojumi, kas ir iekļaujoši un der cilvēkiem ar dažādām vajadzībām, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti;
 • atvērtība un pārredzamība: publiskās pārvaldes iestādēm savstarpēji jāapmainās ar informāciju un datiem un jādod iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespēja piekļūt pašu datiem, pakalpojumu izstrādes jautājumos jāsadarbojas ar ieinteresētajām personām (piemēram, uzņēmumiem);
 • pārrobežu pakalpojumi: digitālie publiskie pakalpojumi jādara pieejami pāri robežām un jānovērš vēl lielāka sadrumstalošanās, tā atvieglojot mobilitāti ES vienotajā tirgū;
 • sadarbspēja: pakalpojumi jāizstrādā tā, lai tie nevainojami darbotos visā vienotajā tirgū un visās organizācijās;
 • uzticamība un drošība: iniciatīvās nevis vienkārši jāievēro tiesiskais regulējums par datu un privātās dzīves aizsardzību un IT drošību, bet šie elementi iniciatīvā jāintegrē jau izstrādes posmā.

No 20 punktiem sastāvošais rīcības plāns ir strukturēts trīs politikas prioritātēs, un attiecībā uz katru īstenojamo darbību ir norādīts iecerētais termiņš.

I politikas prioritāte: modernizēt publisko pārvaldi ar IKT

Šajā politikas prioritātē ietverto darbību mērķis ir palielināt publiskās pārvaldes iestāžu efektivitāti un rezultativitāti, kas joprojām ir ļoti svarīgi pašreizējā ekonomiskajā situācijā un taupības budžeta kontekstā, izmantojot būtiskus digitālus instrumentus:

1. 2019. gadā: ES valstīm palīdzēt pilnīgi pāriet uz e-iepirkumu un līgumu reģistru izmantošanu.

2. 2016. gadā: paātrināt eIDAS pakalpojumu plašāku ieviešanos.

3. 2018. gadā: nodrošināt pārrobežu digitālo pakalpojumu infrastruktūras ilgtspēju.

4. 2016.–2019. gadā: nākt klajā ar pārskatītu Eiropas sadarbspējas satvaru (EIF) un atbalstīt tā ieviešanu ES valstīs.

5. 2017. gadā: koordinēt publiskā iepirkuma Eiropas IKT standartu kataloga prototipa izstrādi.

6. 2016.–2019. gadā: pakāpeniski ieviest “digitalitāti pēc noklusējuma” un “vienreizējas iesniegšanas” principu, e-rēķinus un e-iepirkumu un izskatīt iespēju ieviest “nepārmantošanas” principu.

II politikas prioritāte: pārrobežu mobilitāte ar sadarbspējīgiem digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem

Iepriekšējo gadu salīdzinošajā novērtējumā par e-pārvaldi ir konstatēts, ka pārrobežu pakalpojumi ES būtiski atpaliek no valsts pakalpojumiem un ka nerezidentiem piedāvāto pakalpojumu pieejamība un kvalitāte ir neatbilstoša. Piemēram, lai mācītos citā valstī, pirms uzņemšanas joprojām var būt nepieciešams iesniegt dokumentus papīra formātā un personīgi ierasties uz pārrunām.

Šajā politikas prioritātē ietverto darbību mērķis ir veicināt pārrobežu mobilitāti un piekļuvi digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem sadarbspējīgā ES:

7. 2017. gadā: iesniegt priekšlikumu par vienotu digitālo vārteju.

8. 2016. gadā: padarīt Eiropas e-tiesiskuma portālu par vienas pieturas informācijas aģentūru.

9. 2017. gadā: izveidot obligātu visu ES valstu uzņēmējdarbības reģistru starpsavienojumu.

10. 2019. gadā: vēl tālāk attīstīt elektronisku maksātnespējas reģistru starpsavienojumu.

11. 2017. gadā: nākt klajā ar iniciatīvu, kas sekmētu digitālu risinājumu izmantošanu visā uzņēmuma dzīves ciklā.

12. 2016. gadā: paplašināt Vienoto elektronisko reģistrācijas un PVN maksāšanas instrumentu.

13. 2016. gadā: sākt pilotprojektu par vienreizējas iesniegšanas principa piemērošanu darījumdarbībai.

14. 2018. gadā: izveidot vienotu mehānismu ziņošanai jūras transporta nozarē un digitalizēt transporta dokumentus.

15. 2019. gadā: pabeigt sociālā nodrošinājuma informācijas elektroniskās apmaiņas izveidi.

16. 2017. gadā: pilnveidot Eiropas darba mobilitātes portālu EURES.

17. 2016.–2018. gadā: atbalstīt ES valstis pārrobežu e-veselības pakalpojumu izstrādē.

III politikas prioritāte: atvieglot digitālo saskarsmi ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem

Šajā politikas prioritātē ietverto darbību mērķis ir sekmēt digitālo publisko pakalpojumu plašāku izmantošanu no iedzīvotāju un uzņēmumu puses. Tādējādi paredzēts uzlabot lietotāju pieredzi, piemēram, ar personalizāciju, vienlaikus nodrošinot privātuma un datu aizsardzību. Šo mērķi var sasniegt, lietotājus iesaistot publisko pakalpojumu izstrādē, izveidē un sniegšanā.

Dažas no darbībām ar lielāko ietekmi ietver elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu (eIDAS pakalpojumu) plašāku ieviešanu, vienreizējas iesniegšanas principa īstenošanu un digitālo pakalpojumu infrastruktūras pamatelementu atkārtotu izmantošanu pārrobežu publiskajiem pakalpojumiem. Daļa darbību ir īpaši vērstas uz pašas Komisijas digitalizēšanos.

Šajā politikas prioritātē ir ietvertas šādas darbības:

18. 2019. gadā: izvērtēt iespēju vienreizējas iesniegšanas principu piemērot pārrobežu kontekstā.

19. 2016.–2020. gadā: paātrināt INSPIRE direktīvas datu infrastruktūras ieviešanos.

20. 2018. gadā: pārveidot ES vietnes tā, lai sekmētu iedzīvotāju un uzņēmumu iesaisti un līdzdalību ES programmās un politikas veidošanā.

Lai sasniegtu šos mērķus un pielāgotos strauji mainīgajai tehnoloģiskajai videi, var būt jāveic vēl citi pasākumi.

Komisija ir arī izveidojusi E-pārvaldes rīcības plāna valdi, kuras sastāvā ir ES valstu pārstāvji. Valde koordinē rīcības plāna efektīvu īstenošanu un uzraudzību un novērtē un izraugās jaunas darbības.

Plānam nav atsevišķa budžeta, tomēr tas saņem finansējumu no dažādām ES programmām. Gadījumos, kad finansējums ir no ES strukturālajiem un investīciju fondiem, tā saņemšanas priekšnosacījums ir tas, ka attiecīgās valstis ievēro ES ekonomiskās pārvaldības procedūras.

KONTEKSTS

Pārvaldes digitalizēšanās atvieglo uzņēmumu saskarsmi ar publiskās pārvaldes iestādēm visā ES, ļaujot tiem viegli apgūt jaunus tirgus. Tā arī samazina administratīvo slogu iedzīvotājiem, kuri vēlas dzīvot, strādāt, mācīties vai pensionēties citā ES valstī.

Digitālie publiskie pakalpojumi ir ļoti svarīgi, lai samazinātu administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, padarot to saskarsmi ar publiskajām iestādēm ātrāku, ērtāku un lētāku.

E-pārvaldes rīcības plāna 2016.–2020. gadam mērķis ir risināt problēmas, ar kurām saskaras iedzīvotāji, uzņēmumi un publiskās pārvaldes iestādes, ar Digitālā vienotā tirgus stratēģijā Eiropai noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem:

 • 1.

  modernizēt publisko pārvaldi;

 • 2.

  panākt pārrobežu sadarbspēju;

 • 3.

  atvieglot saskarsmi ar iedzīvotājiem.

Dinamisks rīcības plāns

E-pārvaldes rīcības plāna 2011.–2015. gadam vidusposma novērtējumā tika sniegts ieteikums pašreizējo rīcības plānu veidot nevis kā statisku iniciatīvu pieciem gadiem, bet gan izmantot elastīgāku pieeju. Dinamiski veidoto e-pārvaldes rīcības plānu atbalsta digitālās iesaistes platforma eGovernment4EU. Tā apkopo konkrētas idejas rīcībai no visām ieinteresētajām personām. Digitālā vienotā tirgus vidusposma pārskatā rīcības plāns jau tika papildināts ar 5 jaunām darbībām, bet plānam vēl var pievienot jaunas darbības.

Rīcība pēc rīcības plāna

2017. gadā Tallinā pieņemtajā Ministru deklarācijā par e-pārvaldi Eiropas valstis (ES un EBTA) pauda stingru politisku apņemšanos turpināt paātrināt pārvaldes digitalizēšanu saskaņā ar e-pārvaldes rīcības plāna principiem. Deklarācija atzīst 2016. gada ES e-pārvaldes rīcības plāna lomu šajā pārveides procesā, bet tā arī aicina veidot pamatu turpmākai digitālajai evolūcijai un kopīgiem pasākumiem pēc 2020. gada, paplašinot digitalizāciju visās politikas jomās un nodrošinot, ka pakalpojumi ir orientēti uz gala lietotājiem.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — Trešā daļa — XXIV sadaļa — Administratīvā sadarbība — 197. pants (OV C 202, 7.6.2016., 136. lpp.)

Eiropas Savienības Pamattiesību harta — V sadaļa — Pilsoņu tiesības — 41. pants — Tiesības uz labu pārvaldību (OV C 202, 7.6.2016., 401.–402. lpp.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES e-pārvaldes rīcības plāns 2016.–2020. gadam. Pārvaldes digitalizēšanās paātrināšana (COM(2016) 179 final, 19.4.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 03.04.2018

Top