EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vienotā tirgus pārredzamības direktīva

Vienotā tirgus pārredzamības direktīva

KOPSAVILKUMS:

Direktīva (ES) 2015/1535 — informācijas sniegšanas kārtība par tehniskajiem noteikumiem un informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

  • Tā uzliek pienākumu valsts iestādēm informēt Eiropas Komisiju par jebkuru tehnisku noteikumu projektu attiecībā uz produktiem un informācijas sabiedrības pakalpojumiem, pirms tos pieņem valsts tiesību aktos. Tā pieļauj atsevišķus izņēmumus.
  • Tās mērķis ir novērst jaunu tirdzniecības šķēršļu radīšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • ES valstīm jāinformē Komisija par jebkuru tehnisku noteikumu projektu, ko tās plāno ieviest.
  • Komisija nekavējoties informē citas ES valstis, izmantojot tehnisko noteikumu informācijas sistēmu (TRIS).
  • Sākas trīs mēnešu bezdarbības laikposms, kura laikā ES valsts nedrīkst pieņemt piedāvātos tehniskos noteikumus. Tas var tikt pagarināts līdz četriem, sešiem, 12 vai pat 18 mēnešiem, atkarībā no lietas apstākļiem.
  • Šajā laikā Komisija un citas ES valstis izskata piedāvātos tehniskos noteikumus un var atbilstoši reaģēt.
  • Steidzami risināmās situācijās, ko radījuši nozīmīgi un neparedzami apstākļi, ES valsts var pieņemt tehniskos noteikumus, neievērojot bezdarbības laikposmu (“steidzama procedūra”).
  • Reizi divos gados Komisija ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par direktīvas īstenošanu.
  • Ar šo tiesību aktu izveido valstu amatpersonu pastāvīgo komiteju, ko vada Komisija.
  • Šī komiteja tiekas vismaz divas reizes gadā. Tā konsultē Komisiju par to, kā izvairīties no tirdzniecības šķēršļiem un izskata problēmas, kas rodas no direktīvas īstenošanas.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Ar Direktīvu (ES) 2015/1535 kopš 2015. gada 7. oktobra atcēla un aizstāja Direktīvu 98/34/EK.

KONTEKSTS

Direktīvas (ES) 2015/1535 procedūras mērķis.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/1535 (2015. gada 9. septembris), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (OV L 241, 17.9.2015., 1.–15. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 27.01.2016

Top