Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Savienības Muitas kodekss

Savienības Muitas kodekss

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 952/2013 — Savienības Muitas kodeksa izveidošana

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido Savienības Muitas kodeksu, kurā ir izklāstīti vispārējie noteikumi un procedūras, kas ir jāpiemēro precēm, kuras tiek importētas Eiropas Savienības muitas teritorijā vai eksportētas no tās, un kas ir pielāgoti mūsdienu tirdzniecības modeļiem un saziņas līdzekļiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar Savienības Muitas kodeksu un saistītajiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem (ko saskaņā ar šo regulu pieņēmusi Eiropas Komisija):

 • uzņēmumiem nodrošina lielāku juridisko noteiktību un saskaņotību;
 • uzlabo pārskatāmību muitas ierēdņiem visā ES;
 • pabeidz muitas iestāžu pāreju uz pilnīgi elektronisku vidi bez papīra dokumentiem;
 • vienkāršo noteikumus un procedūras muitas jomā un veicina efektīvākus muitas darījumus saskaņā ar mūsdienu vajadzībām;
 • nodrošina ātrākas muitas procedūras uzņēmējiem, kas ievēro noteikumus un kam var uzticēties (atzīti uzņēmēji);
 • aizsargā ES un ES valstu finansiālās un ekonomiskās intereses, kā arī ES pilsoņu drošību.

Grozījumi

Šī regula ir tikusi vairākkārt grozīta ar šādiem tiesību aktiem:

 • Regula (ES) 2016/2339, ar ko attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no ES muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu, paredz muitas deklarāciju sagatavošanas atbrīvojumus;
 • Regula (ES) 2019/474, ar kuru grozīja muitas teritorijas tvērumu un ieviesa vairākus tehniskus grozījumus;
 • Regula (ES) 2019/632, ar ko muitas iestādēm un uzņēmumiem atļauj noteiktām formalitātēm turpināt izmantot esošās IT sistēmas vai dokumentus sagatavot papīra formātā, vēlākais, līdz 2025. gadam, kad būs ieviestas jaunās vai uzlabotās IT sistēmas.

Arī šie deleģētie un īstenošanas akti ir tikuši vairākkārt grozīti (skatiet konsolidētās versijas sadaļā “Saistītie dokumenti”).

Informācijas apmaiņa un glabāšana

Ar Īstenošanas regulu 2019/1026 pieņem tehniskos noteikumus attiecībā uz piecām no 17 Savienības Muitas kodeksa elektroniskajām sistēmām Savienības Muitas kodeksa darba programmā:

 • muitas lēmumu sistēma;
 • vienotā lietotāju pārvaldības un digitālā paraksta sistēma;
 • Eiropas saistošās izziņas par tarifu (ESIT) sistēma;
 • uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (EORI) sistēma;
 • atzītā uzņēmēja (AEO) sistēma.

2016. gada paziņojums

Lai nodrošinātu ES muitas noteikumu vienādu piemērošana visā ES, Komisija publicēja paziņojumu, kurā valstu muitas iestādes ir aicinātas strādāt pie tā, lai tās darbotos kā vienots kopums. Paziņojumā ir noteiktas vairākas prioritātes, tai skaitā:

 • rosināt vienošanās panākšanu starp ES valstīm par ES muitas noteikumu piemērošanu;
 • palīdzēt muitas administrācijām uzlabot 120 000 muitas darbinieku darba efektivitāti;
 • uzlabot un saskaņot jaunās ES mēroga IT sistēmas, kas paredzētas muitas procedūru īstenošanai, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku sadarbību;
 • popularizēt labākās prakses piemēru izmantošanu, lai atvieglotu valstu iestāžu sadarbību un informācijas apmaiņu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula pilnā apmērā ir piemērojama kopš 2016. gada 1. maija. Ar Regulu (ES) Nr. 952/2013 pārskatīja un aizstāja Regulu (EK) Nr. 450/2008 un tās turpmākos grozījumus.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (pārstrādāta versija) (OV L 269, 10.10.2013., 1.–101. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 952/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1026 (2019. gada 21. jūnijs) par Savienības Muitas kodeksā paredzēto informācijas apmaiņas un glabāšanas elektronisko sistēmu izstrādes, uzturēšanas un izmantošanas tehniskajiem noteikumiem (OV L 167, 24.6.2019., 3.–17. lpp.)

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Savienības Muitas kodeksa īstenošanu un par to, kā tiek īstenotas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar SMK 284. pantu (COM(2018) 39 final, 22.1.2018.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai. ES muitas savienības un tās pārvaldības pilnveidošana(COM(2016) 813 final, 21.12.2016.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558.–893. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2446 (2015. gada 28. jūlijs),ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1.–557. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/2151 (2019. gada 13. decembris), ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu (OV L 325, 16.12.2019., 168.–182. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.01.2020

Top