EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jauni pārtikas produkti — noteikumi no 2018. gada

Jauni pārtikas produkti — noteikumi no 2018. gada

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir izklāstīti noteikumi par jaunu pārtikas produktu* laišanu tirgū Eiropas Savienībā (ES). Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt cilvēku veselības un patērētāju interešu augstu aizsardzības līmeni.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem ir pārbauda, vai pārtikas produkts, kuru tie gatavojas laist tirgū, ietilpst tiesību aktu darbības jomā. Ja šie uzņēmēji nav pārliecināti:
  • tie var apspriesties ar attiecīgā tirgus valsts iestādēm, sniedzot visu vajadzīgo informāciju;
  • šādas valsts iestādes var apspriesties ar citu ES valstu iestādēm un Eiropas Komisiju.
 • Komisijai līdz 2018. gada 1. janvārim jāizveido atļauto jauno pārtikas produktu saraksts un tas regulāri jāatjaunina.
 • Atļautais pārtikas produkts nedrīkst:
  • apdraudēt cilvēku veselību, pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem;
  • maldināt patērētāju, jo īpaši tad, ja ar šādu pārtikas produktu ir paredzēts aizstāt citu pārtikas produktu un ja būtiski mainās uzturvērtība;
  • pie normālas lietošanas uzturvielu ziņā būt mazvērtīgāks par to pārtikas produktu, kuru ir paredzēts aizstāt.
 • Atļaujas piešķiršanas procedūru jauna pārtikas produkta laišanai tirgū var ierosināt pieteikuma iesniedzējs (ES valsts, ārpussavienības valsts vai ieinteresētā puse) vai Komisija.
 • Pieteikumā iekļauj sīkāku informāciju, piemēram, jaunā pārtikas produkta nosaukumu un aprakstu, tā detalizētu sastāvu, ražošanas procesu aprakstu un zinātniskos pierādījumus, kas apliecina, ka jaunais pārtikas produkts neapdraud cilvēku veselību.
 • Komisija var lūgt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei sniegt atzinumu par jaunā pārtikas produkta nekaitīgumu.
 • Komisija sniedz savu galīgo atzinumu par atļaujas piešķiršanu jaunajam produktam Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajai komitejai. Tās apstiprinājums ir jāsaņem pirms jaunā produkta pievienošanas apstiprināto produktu sarakstam.
 • Uz tradicionālo pārtiku no ārpussavienības valstīm, kuru šo valstu pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji vai importētāji vēlas pārdot ES, attiecas īpaši noteikumi.
 • Šis tiesību akts neattiecas uz:

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2018. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Jauns pārtikas produkts: jebkurš pārtikas produkts, kas ES nav nozīmīgā apjomā izmantots cilvēku uzturā pirms 1997. gada 15. maija. Tas attiecas uz plašu produktu klāstu, piemēram, produkts ar jaunu vai apzināti modificētu molekulāro struktūru; produkts, kas ražots, izmantojot jaunu ražošanas procesu (ar ultravioleto gaismu apstrādāta maize, lai palielinātu D vitamīna saturu), vai iegūts no mikroorganismiem, sēnēm vai aļģēm (piemēram, mikroaļģu Schizochytrium sp. kā alternatīva dokozaheksaēnskābes avota izmantošana tādos pārtikas produktos kā graudaugu batoniņi, cepamie tauki u. c.).

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2283 (2015. gada 25. novembris) par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (OV L 327, 11.12.2015., 1.–22. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2468 (2017. gada 20. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem nosaka administratīvās un zinātniskās prasības attiecībā uz tradicionālajiem pārtikas produktiem no trešām valstīm (OV L 351, 30.12.2017., 55.–63. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2469 (2017. gada 20. decembris), ar ko nosaka administratīvās un zinātniskās prasības attiecībā uz pieteikumiem, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem 10. pantā (OV L 351, 30.12.2017., 64.–71. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2017. gada 20. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72.–201. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.04.2018

Top