EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lauksaimniecības tirgu kopīgā organizācija Eiropas Savienībā

Lauksaimniecības tirgu kopīgā organizācija Eiropas Savienībā

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 1308/2013 — lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to izveido drošības tīklu lauksaimniecības tirgiem, izmantojot tirgus atbalsta instrumentus (piemēram, valsts intervenci un privātu uzglabāšanu), ārkārtas pasākumus un atbalstu konkrētām nozarēm (jo īpaši augļu un dārzeņu, kā arī vīna nozarēm).
 • Regulas mērķis ir veicināt sadarbību, izmantojot ražotāju organizācijas un starpnozaru organizācijas (t. i., organizācijas, kas pārstāv produktu ražošanas, tirdzniecības un/vai apstrādes darbības vairākās nozarēs).
 • Ar šo regulu arī paredz minimālās kvalitātes prasības (tirdzniecības standartus) vairākiem produktiem, kā arī pieņem noteikumus par lauksaimniecības produktu tirdzniecību un īpašus noteikumus par konkurenci.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Turpmāk izklāstītas Tirgus kopīgās organizācijas (TKO) galvenās iezīmes.

Tirgus intervence

Regulā izklāstīti noteikumi attiecībā uz:

 • valsts intervenci, kad ES valstu valdības vai to aģentūras iepērk un uzglabā produktus līdz to realizācijai; un
 • atbalstu, kas tiek piešķirts privātā sektora organizācijām produktu uzglabāšanai.

Ar šo regulu pārskata esošās valsts intervences un privātas uzglabāšanas atbalsta sistēmas, padarot tās reaģētspējīgākas un efektīvākas. Piemēram, tas tiek panākts, veicot tehniskos pielāgojumus attiecībā uz liellopu gaļu un piena produktiem, kā arī noteiktiem siera veidiem ar aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem vai aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Ārkārtas pasākumi

 • Eiropas Komisija var veikt ārkārtas pasākumus attiecībā uz tirgus traucējumiem, ko radījušas būtiskas cenu svārstības, kā arī šādu būtisku cenu svārstību draudu gadījumā. Tā arī var rīkoties, lai mazinātu ietekmi uz tirgu, ko rada tādu pasākumu piemērošana, kuru mērķis ir apkarot dzīvnieku slimību izplatīšanos, vai arī patērētāju uzticības zaudēšana sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības risku dēļ.
 • Lielu tirgus traucējumu gadījumā papildu atbalstu šādu pasākumu finansēšanai nodrošina rezerve krīzes situācijām.

Piegādes kontroles pasākumi

 • Piena kvotu sistēma zaudēja spēku 2015. gadā, un cukura kvotas beidzās 2017. gadā, ļaujot ES ražotājiem būt konkurētspējīgākiem gan vietējā, gan starptautiskā tirgū.
 • Noteikumi vīna nozarē — 2016. gadā ar regulu tika ieviesta jauna vīnogulāju stādīšanas atļauju sistēma, kas tiks piemērota līdz 2030. gadam. Tā paredz apstādāmo platību pieaugumu par 1 % gadā.

Citi pasākumi

Ir palielinājies gada budžets programmām, kuru mērķis ir veicināt augļu un piena patēriņu skolās (no 90 līdz 150 miljoniem EUR).

Ražotāju un starpnozaru organizācijas

Ar šo regulu tiek veicināta ražotāju un starpnozaru organizāciju izveide, kuras palīdz stiprināt ražotāju pozīciju pārtikas apritē. Tā ir grozīta un papildināta ar:

 • Regulu (ES) 2017/2393, kas ļauj atzītām ražotāju organizācijām visās nozarēs, kurās ir tikusi ieviesta TKO, veikt tādas darbības kā ražošanas plānošana, izmaksu optimizēšana, ražotāju biedru produktu laišana tirgū un līgumslēgšanas sarunu veikšana. Ar to tiek arī paplašināti starpnozaru organizāciju mērķi, lai tie iekļautu arī pasākumus tādu risku novēršanai un pārvaldībai, kas saistīti ar dzīvnieku veselību, augu aizsardzību un vidi.
 • Regulām (ES) 2017/891 un (ES) 2017/892, ar kurām tiek vienkāršoti un padarīti skaidrāki noteikumi attiecībā uz ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu nozarē.

Tirdzniecība ar ārpussavienības valstīm

Lai veiktu noteiktu produktu importu un eksportu, var būt nepieciešama licence.

Uz lauksaimniecības produktiem attiecas kopējā muitas tarifa ievedmuita, lai gan noteiktiem produktiem ir piemērojami īpaši noteikumi (piemēram, kaņepēm, apiņiem, vīnam un rafinēšanai paredzētam cukuram). Turklāt Eiropas Komisija var noteikt importa tarifa kvotas, t. i., īpašus apjoma ierobežojumus attiecībā uz precēm, kuras var importēt ar samazinātu ievedmuitu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2014. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Regula par lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju ir daļa no kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu pasākumu kopuma. Šis pasākumu kopums ietver arī regulas par šādiem jautājumiem:

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671.–854. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2393 (2017. gada 13. decembris), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, un (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu (OV L 350, 29.12.2017., 15.–49. lpp.)

Tiesas spriedums (septītā palāta) 2017. gada 14. jūnijā. Verband Sozialer Wettbewerb eV pret TofuTown.com GmbH. Landgericht Trier lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu. “Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lauksaimniecības produktu tirgu kopīgā organizācija — Regula (ES) Nr. 1308/2013 — 78. pants un VII pielikuma III daļa — Lēmums 2010/791/ES — Definīcijas, apzīmējumi un tirdzniecības nosaukumi — “Piens” un “piena produkti” — Nosaukumi, kas tiek izmantoti tikai augu valsts produktu noieta veicināšanai un tirdzniecībai”. Lieta C-422/16

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/891 (2017. gada 13. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz sodiem, kas piemērojami minētajās nozarēs, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 (OV L 138, 25.5.2017., 4.–56. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/892 (2017. gada 13. marts), ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanu attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (OV L 138, 25.5.2017., 57.–91. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Regula (ES) Nr. 1370/2013 (2013. gada 16. decembris) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (OV L 346, 20.12.2013., 12.–19. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549.–607. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 18.09.2018

Top