EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aktīvie un viedie materiāli un izstrādājumi, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem

Aktīvie un viedie materiāli un izstrādājumi, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 450/2009 — aktīvie un viedie materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Tās mērķis ir pieņemt konkrētus noteikumus attiecībā uz aktīvajiem* un viedajiem* materiālus un izstrādājumus, ar kuriem papildina noteikumus, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 1935/2004 — vispārīgajā regulā par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.
 • Ar to nosaka konkrētas prasības šo materiālu un izstrādājumu tirdzniecībai un paredz to atļaušanas procedūru ES mērogā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Šī regula attiecas uz aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem un ko laiž ES tirgū.

Prasības attiecībā uz aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem

Aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem piemēro šādas prasības:

 • tiem ir jābūt piemērotiem un iedarbīgiem plānotā mērķa sasniegšanai;
 • to sastāvdaļas* tie nedrīkst nonākt pārtikas produktos tādos daudzumos, kas apdraudētu cilvēka veselību vai radītu nepieņemamas izmaiņas pārtikas produkta sastāvā, vai pasliktinātu tā garšu vai smaržu.
 • tie nedrīkst maldināt patērētāju ar to iesaiņojumu, noformējumu vai reklāmu.

Šīs īpašās prasības neskar ES vai valsts noteikumus, kas piemērojami materiāliem un izstrādājumiem, kuriem ir pievienotas vai kuros ir iekļautas aktīvās un viedās sastāvdaļas. Minētajiem materiāliem var piemērot citus konkrētus tiesību aktus, piemēram, Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.

Sastāvs

 • Pēc regulas pilnīgas stāšanās spēkā aktīvo un viedo materiālu un izstrādājumu sastāvdaļās ir atļauts izmantot tikai vielas, kas ir iekļautas Savienības atļauto vielu sarakstā. Regula pilnībā stāsies spēkā pēc tam, kad Eiropas Komisija būs publicējusi tādu vielu sarakstu, ko atļauts izmantot aktīvo un viedo materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu ražošanā.
 • Tālāk uzskaitītās vielas var izmantot aktīvo un viedo materiālu un izstrādājumu sastāvdaļās, neiekļaujot tās atļauto vielu sarakstā:
  • izdalītās aktīvās vielas, kuras ir pievienotas vai iekļautas, piestiprinot vai imobilizējot uz tiem, un kuras atbilst attiecīgajiem ES un valstu noteikumiem (piemēram, tiesību aktiem par pārtikas piedevām un pārtikas fermentiem);
  • vielas, ko izmanto sastāvdaļās, kas nav tiešā saskarē ar pārtikas produktiem vai to apkārtējo vidi un ir atdalītas no pārtikas produktiem ar funkcionālo barjeru, kā arī tādas vielas, kas nav klasificētas kā “mutagēnas”, “kancerogēnas” vai “toksiskas attiecībā uz reproduktīvo funkciju” un kas nav apzināti veidotas no elementārdaļiņām, kurām piemīt funkcionālas fizikālas un ķīmiskas iezīmes, kas ievērojami atšķiras no lielāka izmēra daļiņām raksturīgajām iezīmēm.

Pieteikumi atļauju saņemšanai attiecībā uz vielām, kas veido aktīvo un viedo materiālu un izstrādājumu sastāvdaļas

 • Pieteikumus atļauju saņemšanai attiecībā uz vielām, kas veido aktīvo un viedo materiālu un izstrādājumu sastāvdaļas, iesniedz ES valsts kompetentajām iestādēm, tiem pievienojot tehnisko dokumentāciju, kas satur informāciju, kura aprakstīta Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) sagatavotajos nekaitīguma novērtējuma sagatavošanas norādījumos.
 • ES valsts nosūta pieteikumu EFSA, kas izvērtē, vai attiecīgā viela atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem.

Savienības atļauto vielu saraksts

Lai vielas, kas veido aktīvo un viedo materiālu un izstrādājumu sastāvdaļas, iekļautu Savienības sarakstā, tām jāatbilst prasībām, kas attiecas uz minētajiem izstrādājumiem (skatīt iepriekš).

Komisija pieņem Savienības sarakstu pēc tam, kad EFSA ir sniegusi savu atzinumu par visām vielām, par kurām ir iesniegts derīgs pieteikums tirdzniecības atļaujas saņemšanai.

Savienības sarakstā norāda:

 • vielas(-u) identifikācijas datus;
 • vielas(-u) funkciju;
 • atsauces numuru;
 • attiecīgā gadījumā vielas(-u) vai sastāvdaļas izmantošanas nosacījumus.

Marķēšana

Aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem piemēro šādas prasības:

 • ja tie paredzēti saskarei ar pārtiku, tos atbilstoši marķē, lai patērētājam ļautu identificēt neēdamās daļas. Šādā gadījumā marķējumā jāiekļauj uzraksts “NEĒDAMS”, kā arī (ja iespējams) jānorāda I pielikumā attēlotais simbols;
 • tiem jābūt marķētiem tā, lai būtu skaidrs attiecīgā materiāla vai izstrādājuma veids (aktīvais un/vai viedais).

Izdalītās aktīvās vielas ir uzskatāmas par sastāvdaļām, un tās ir jāmarķē saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu marķēšanu.

Iepakošana

Turklāt jāatzīmē, ka Regula (EK) Nr. 1935/2004 par pārtikas produktu drošu iepakošanu satur dažus noteikumus, kas ir tieši piemērojami aktīvajiem un viedajiem materiāliem, tostarp definīcijas un marķēšanas prasības. Ar to atļauj izmantot aktīvo un viedo iepakojumu, kas var paildzināt pārtikas produktu glabāšanas laiku un sniegt informāciju par to svaigumu, ar nosacījumu, ka iepakojums negatīvi neietekmē pārtikas produktu sastāvu.

Atbilstības deklarācija

 • Uzņēmumiem visos tirdzniecības posmos, izņemot pārdošanu galapatērētājam, aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem ir jāpievieno rakstiska deklarācija, kas satur regulas II pielikumā izklāstīto informāciju neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav saskarē ar pārtikas produktiem.
 • Šāda deklarācija arī jāsagatavo attiecībā uz sastāvdaļām, kas paredzētas šo materiālu un izstrādājumu ražošanai, vai vielām, kas paredzētas šādu sastāvdaļu ražošanai.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 19. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Aktīvie materiāli un izstrādājumi: materiāli un izstrādājumi, kuru uzdevums ir paildzināt iepakotu pārtikas produktu glabāšanas laiku un saglabāt vai uzlabot to stāvokli. Tajos apzināti iekļauj sastāvdaļas, kas izdala vielas iepakotajos pārtikas produktos vai to apkārtējā vidē vai absorbē vielas no šiem produktiem vai to apkārtējās vides.
Viedie materiāli un izstrādājumi: materiāli un izstrādājumi, kas kontrolē iepakotu pārtikas produktu vai to apkārtējās vides stāvokli.
Sastāvdaļa: atsevišķa viela vai atsevišķu vielu savienojums, kas veic materiāla vai izstrādājuma aktīvo un/vai viedo funkciju, tostarp produkti šo vielu in situ reakcijai; tā neietver pasīvās daļas, piemēram, materiālu, kuram sastāvdaļas pievienotas vai kurā tās iekļautas.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Regula (EK) Nr. 450/2009 (2009. gada 29. maijs) par aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (OV L 135, 30.5.2009., 3.–11. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 450/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV L 304, 22.11.2011., 18.–63. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (ES) Nr. 10/2011 (2011. gada 14. janvāris) par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (OV L 12, 15.1.2011., 1.–89. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1935/2004 (2004. gada 27. oktobris) par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (OV L 338, 13.11.2004., 4.–17. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 11.07.2019

Top