EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Iekārtas, kurās izmanto gāzveida kurināmo (līdz 2018. gadam)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Gāzveida kurināmā iekārtas (no 2018. gada)' for an updated information about the subject.

Iekārtas, kurās izmanto gāzveida kurināmo (līdz 2018. gadam)

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/142/EK — iekārtas, kurās izmanto gāzveida kurināmo

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Ar to izveido noteikumus par gāzveida kurināmā iekārtu un to armatūras laišanu tirgū un nodošanu ekspluatācijā.
 • Direktīva nodrošina piekļuvi Eiropas Savienības (ES) tirgum ražojumiem, uz kuriem attiecas direktīva, ciktāl tas attiecas uz attiecīgo izstrādājumu gāzes drošību.
 • Direktīva nosaka šo izstrādājumu energoefektivitāti gadījumos, kad nav piemērojami citi konkrēti ES tiesību akti.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

 • Direktīva ir piemērojama gāzes iekārtām un armatūrai:
  • “iekārtas” ir gāzveida kurināmā dedzināšanas iekārtas, kuras izmanto kulinārā apstrādē, termiskā apstrādē, karstā ūdens ražošanā, kā arī saldēšanas, apgaismes vai mazgāšanas mērķiem, un kuru normāla ūdens temperatūra nepārsniedz 105 oC. Degļus ar piespiedu velkmi (gāzes degļus, kas aprīkoti ar sadegšanas gaisa ventilatoriem) un sildierīces, kas paredzētas aprīkošanai ar šādiem degļiem, arī uzskata par šādām iekārtām;
  • “armatūra” ir drošības ierīces, kontrolierīces vai regulēšanas ierīces, un citas kompleksa daļas, kas nav degļi ar piespiedu velkmi un aprīkošanai ar šādiem degļiem paredzētās sildierīces, kuras realizē tirgū atsevišķi un kuras paredzētas savienošanai ar iekārtu, kurās izmanto gāzveida kurināmo, vai kuras komplektē šādas iekārtas uzbūvei.
 • Šīs direktīvas darbības joma neietver iekārtas, kas ir īpaši paredzētas izmantošanai rūpnieciskajos procesos, kurus veic rūpniecības telpās.

Noteikumi, kas jāievēro, laižot ierīces tirgū

 • Iekārtām jābūt konstruētām un izgatavotām tā, lai tās varētu droši ekspluatēt un lai tās, parasti izmantojot, neapdraudētu cilvēku, mājdzīvnieku vai īpašuma drošību.
 • Visām iekārtām jāpievieno:
  • uzstādītājam paredzētās tehniskās instrukcijas, kurās jābūt visām vajadzīgajām instrukcijām attiecībā uz uzstādīšanu, regulēšanu un apkopi, lai nodrošinātu šo darbību pareizu veikšanu un šīs iekārtas drošu ekspluatāciju, tostarp, piemēram, informācijai par izmantojamās gāzes tipu, gāzes pieplūdes spiedienu, nepieciešamo svaigā gaisa cirkulāciju, kā arī degšanas produktu izkliedēšanas nosacījumiem;
  • lietotājam paredzētās lietošanas un apkopes pamācības, kurās jābūt visai vajadzīgajai informācijai attiecībā uz iekārtas drošu lietošanu, kā arī jāpievērš īpaša lietotāja uzmanība jebkuriem ierobežojumiem tās lietošanā;
  • brīdinājumi, kuros precīzi jānorāda izmantojamās gāzes tips, gāzes pieplūdes spiediens un lietošanas ierobežojumi, jo īpaši ierobežojumi tam, ka šo iekārtu drīkst uzstādīt tikai telpās ar pietiekamu ventilāciju.

Tipa pārbaude

 • Ražotājam ir jāiesniedz ES tipa pārbaudes pieteikums vienai pilnvarotai iestādei*, ietverot šādu informāciju:
  • ražotāja nosaukumu un adresi;
  • rakstisku paziņojumu, ka šāds pieteikums nav iesniegts nevienā citā pilnvarotajā iestādē;
  • tehniskā projekta dokumentāciju, kā aprakstīts šīs direktīvas IV pielikumā.
 • Ja tips atbilst šīs direktīvas noteikumiem, pilnvarotajai iestādei jāpiešķir pieteikuma iesniedzējam EK tipa pārbaudes sertifikāts.

EK atbilstības deklarācija*

 • Pēc ražotāja izvēles pilnvarotās iestādes veiktajā obligātajā ražošanas fāzes kontrolē par pamatu ir jāizmanto četri alternatīvi atbilstības novērtēšanas moduļi, kas norādīti direktīvas II pielikumā.
 • Pēc sekmīga izstrādājuma atbilstības novērtējuma ražotājam ir jāsagatavo EK atbilstības deklarācija, kurā ražotājs apstiprina, ka attiecīgais izstrādājums atbilst šīs direktīvas prasībām.
 • Uz gāzes iekārtas vai tās datu plāksnes jābūt CE marķējumam kopā ar šādiem uzrakstiem:
  • ražotāja nosaukumam vai identifikācijas simbolam;
  • iekārtas tirdzniecības nosaukumam;
  • ja vajadzīgs, elektropievada tipam;
  • iekārtas kategorijai;
  • CE marķējuma piestiprināšanas gadskaitļa pēdējiem diviem cipariem.

Atcelšana

Direktīvu 2009/142/EK atceļ un aizstāj ar Regulu (ES) 2016/426, kas stājas spēkā ar 2018. gada 21. aprīli.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2010. gada 5. janvāra, un ar to atceļ un kodificē Direktīvu 90/396/EK un tās grozījumus, kas ES valstu tiesību aktos bija jāiekļauj līdz 1991. gada 30. jūnijam.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Pilnvarotā iestāde: nodrošina atbilstības novērtēšanu saskaņā ar direktīvu noteikumiem. Šo pakalpojumu ražotājiem sniedz, lai aizsargātu sabiedrības intereses.

EK tipa atbilstības deklarācija: ražotājs apstiprina, ka attiecīgās iekārtas atbilst tipam, kas aprakstīts EK tipa pārbaudes sertifikātā, kā arī atbilst šīs direktīvas pamatprasībām.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/142/EK (2009. gada 30. novembris) par iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo (kodificēta versija) (OV L 330, 16.12.2009., 10.–27. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/426 (2016. gada 9. marts) par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK (OV L 81, 31.3.2016., 99.–147. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.01.2017

Top