EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kuģu un ostas iekārtu drošība

Kuģu un ostas iekārtu drošība

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 725/2004 par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Visām ES valstīm ir pilnībā jāpiemēro grozītā SOLAS Konvencija un Starptautiskais kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodekss starptautiskajā jūras satiksmē no 2004. gada 1. jūlija. Attiecībā uz galvenajiem vietējā jūras satiksmē izmantotajiem pasažieru kuģiem šis termiņš bija 2005. gada 1. jūlijs.
 • Kopš 2007. gada 1. jūlija visām ES valstīm pēc obligātā drošības riska novērtējuma ir jālemj, kādā mērā tās piemēro šīs regulas noteikumus citu kategoriju kuģiem, kas veic vietējos reisus.
 • Katra ES valsts informē SJO, Eiropas Komisiju un citas ES valstis par tās īstenotajiem pasākumiem. Šī informācija ietver ziņas par katras ES valsts iecelto jūras satiksmes drošības kontaktiestādi.
 • Ja kuģis, uz kuru attiecas īpašie pasākumi, paziņo par savu nodomu ieiet ES valsts ostā, tam ir pienākums sniegt šīs valsts kompetentajām iestādēm drošības informāciju:
  • vismaz 24 stundas iepriekš vai
  • ne vēlāk kā brīdī, kad kuģis izbrauc no iepriekšējās ostas, ja reisa laiks ir mazāks par 24 stundām vai
  • tiklīdz noskaidrota piestāšanas osta, ja tā nav zināma izbraukšanas brīdī.
 • Regulārus reisus, kas veikti starp ES valsts teritorijā esošajām ostām vai starp divām ES valstīm, var atbrīvot no prasības sniegt informāciju pirms ierašanās, ja tiek ievērots nosacījums, ka šādu informāciju sniedz, ja to pieprasa kompetentās iestādes.
 • Valstu kompetentās iestādes izveido un regulāri atjaunina sarakstu, kurā iekļauj uzņēmumus un kuģus, kam piešķirts šis atbrīvojums.
 • Līdz 2004. gada 1. jūlijam ES valstīm bija jāieceļ jūras satiksmes drošības kontaktiestāde.

Covid-19 pandēmijas ietekme

 • Tā kā pašreizējās sabiedrības veselības krīzes dēļ ES valstu iestādēm ir grūti veikt ar jūras satiksmes drošību saistītās inspekcijas un apsekojumus, lai atjaunotu dažus dokumentus jūras satiksmes drošības jomā, ar Regulu (ES) 2020/698 tiek pagarināti aizsardzības novērtējumu un aizsardzības plānu pārskatīšanas termiņi, lai ļautu ES valstīm un kuģniecības nozarei izmantot elastīgu un pragmatisku pieeju un saglabātu būtisko piegādes ķēžu atvērtību, vienlaikus neapdraudot drošību.
 • Regula (ES) 2020/698 ļauj nodrošināt zināmu elastīgumu arī attiecībā uz jūras satiksmes drošības treniņiem un mācībām, kas saskaņā ar ES tiesību aktiem jūras satiksmes drošības jomā, piemēram, Direktīvu 2005/65/EK (skatīt kopsavilkumu), jāveic noteiktos termiņos.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2004. gada 1. jūlija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Jūras satiksmes drošība: aizsargpasākumu kopums, kas paredzēti, lai aizsargātu jūras satiksmi un ostas iekārtas pret tīšu nelikumīgu darbību briesmām.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 725/2004 (2004. gada 31. marts) par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu (OV L 129, 29.4.2004., 6.–91. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 725/2004 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/698 (2020. gada 25. maijs), ar ko nosaka īpašus un pagaidu pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu attiecībā uz dažu sertifikātu, apliecību, licenču un atļauju atjaunošanu vai pagarināšanu un dažu periodisku pārbaužu un periodisku mācību atlikšanu dažās transporta tiesību aktu jomās (OV L 165, 27.5.2020., 10.–24. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/65/EK (2005. gada 26. oktobris) par ostu aizsardzības pastiprināšanu (OV L 310, 25.11.2005., 28.–39. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 08.07.2020

Top