EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) – kā Eiropas Savienība reglamentē ķimikālijas

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) – kā Eiropas Savienība reglamentē ķimikālijas

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu, un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas regula (REACH) nodrošina visaptverošu tiesisko regulējumu attiecībā uz ķimikālijām, kuras ražo un izmanto Eiropā. Iepriekš valsts iestādēm uzticēto pienākumu nodrošināt, ka Eiropas Savienībā (ES) ražotās, importētās, pārdotās un izmantotās ķimikālijas ir drošas, ar šo regulu nodod nozares uzņēmumiem. Turklāt ar šo regulu:

  • veicina testu ar dzīvniekiem aizstāšanu ar alternatīvām metodēm;
  • izveido vienotu ķimikāliju tirgu;
  • veicina inovācijas un konkurētspēju nozarē;
  • izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru (ECHA).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Regula attiecas uz visām ķīmiskajām vielām, kuras ražo, importē, pārdod vai izmanto atsevišķi, maisījumos vai izstrādājumos. Daudzas ķīmiskās vielas ir sastopamas ikdienas dzīvē tīrīšanas līdzekļos, krāsās vai elektroierīcēs.
  • Uzņēmumiem ir centrālā datubāzē jāreģistrē visas ķimikālijas, kuras tie ražo vai importē vienas tonnas vai lielākā apjomā gadā. ECHA pārbauda reģistrācijas pieteikumos iekļauto informāciju.
  • Uzņēmumiem ir pienākums identificēt un pārvaldīt riskus, kas saistīti ar vielām, ko tie ražo un pārdod ES. Tiem ir jāparāda, kā droši lietot to produktus un jāinformē lietotāji par riska pārvaldības pasākumiem, kas jāveic, lai nodrošinātu drošu lietošanu visā piegādes ķēdē.
  • Valsts iestādes var ierobežot konkrētu vielu ražošanu vai lietošanu, ja tās uzskata, ka riski netiek pietiekami pārvaldīti.
  • Regulas mērķis ir aizstāt bīstamākās vielas ar drošākām alternatīvām, ja tādas ir pieejamas.
  • Regula neattiecas uz noteiktām vielu grupām (piemēram, radioaktīvām vielām vai vielām, kas ir muitas uzraudzībā) vai atkritumiem, jo tos jau reglamentē citi tiesību akti.

2013. gadā Eiropas Komisija izvērtēja REACH regulas pirmos piecus darbības gadus un secināja, ka būtiskas izmaiņas nav nepieciešamas. Otrā REACH regulas pārskatīšana (REACH normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) novērtējums) tika veikta līdz 2018. gadam, un tā atklāja nepieciešamību pārskatīt šī tiesību akta noteiktus elementus. 2020. gada oktobrī publicētajā ilgtspēju sekmējošajā ķimikāliju stratēģijā izziņoja nepieciešamību veikt REACH regulas pārskatīšanu mērķorientētā veidā (skatīt paziņojumu).

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2007. gada 1. jūnija.

KONTEKSTS

Ķimikāliju rūpniecība ir viena no lielākajām ES rūpniecības nozarēm. Tai ir ļoti būtiska loma mūsu ikdienas dzīvē un ekonomikas konkurētspējas nodrošināšanā. ES ir pieņēmusi tiesību aktus, kas ļauj ķimikāliju rūpniecībai (un arī citām rūpniecības nozarēm, kurās izmanto ķimikālijas) attīstīties un ieviest inovācijas, vienlaikus nodrošinot, ka produkti ir droši cilvēkiem un videi.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1.–849. lpp.). Teksts publicēts atkārtoti ar labojumiem (OV L 136, 29.5.2007., 3.–280. lpp.).

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 turpmākie grozījumi un izmaiņas, kā arī tās pielikumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 771/2008 (2008. gada 1. augusts), ar ko nosaka Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomes organizācijas un procedūras noteikumus (OV L 206, 2.8.2008., 5.–13. lpp.).

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 440/2008 (2008. gada 30. maijs) par testēšanas metožu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 142, 31.5.2008., 1.–739. lpp.).

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 340/2008 (2008. gada 16. aprīlis) par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 107, 17.4.2008., 6.–25. lpp.).

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 1238/2007 (2007. gada 23. oktobris), ar ko paredz noteikumus par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras Apelācijas padomes locekļu kvalifikāciju (OV L 280, 24.10.2007., 10. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 14.02.2022

Top