EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Individuālie aizsardzības līdzekļi

This summary has been archived and will not be updated. See 'Individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšana lietotājiem' for an updated information about the subject.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 89/686/EEK — individuālie aizsardzības līdzekļi

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

 • Tā attiecas uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL). Tajā ir paredzēti nosacījumi, kas reglamentē šo līdzekļu laišanu tirgū un brīvu apriti Eiropas Savienībā (ES), kā arī pamatprasības, kurām IAL jāatbilst, lai nodrošinātu lietotāju veselības aizsardzību un drošību.
 • Direktīvā ir noteikts, ka ES valstīm ir jāpieņem pasākumi, lai nodrošinātu, ka tirgū laistie IAL aizsargā lietotāju veselību un nodrošina to drošību, neietekmējot citu cilvēku un mājdzīvnieku veselību un drošību vai īpašuma drošību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Definīcija un darbības joma

IAL ir jebkura ierīce, kas:

 • paredzēta, lai persona to nēsātu vai turētu aizsardzībai pret vienu vai vairākiem veselības un drošības apdraudējumiem (piemēram, saulesbrilles);
 • paredzēta profesionālai un personiskai lietošanai (piemēram, sporta, atpūtas vai mājsaimniecības vajadzībām).

Direktīva neattiecas uz:

 • IAL, uz ko jau attiecas cita direktīva, kurā attiecībā uz laišanu tirgū, preču brīvu apriti un drošību ir paredzēti tādi paši mērķi kā šajā direktīvā;
 • IAL, kas īpaši projektēti un ražoti, lai tos izmantotu bruņotajiem spēkiem vai kārtības un likumības uzturēšanai;
 • IAL, kas paredzēti pašaizsardzībai;
 • IAL, kas paredzēti cilvēku aizsardzībai vai glābšanai uz kuģiem vai lidmašīnās un ko nevalkā pastāvīgi;
 • ķiverēm un sejsegiem, kas paredzēti divu un triju riteņu mehānisko transportlīdzekļu lietotājiem.

Pamatprasības

 • IAL projektēšanā un ražošanā ir jāievēro veselības un drošības pamatprasības.
 • Ražošanas laikā un pirms laišanas tirgū visiem IAL ir jāatbilst šādām pamatprasībām:
  • vispārīgām prasībām, kuras piemēro visiem IAL;
  • papildu prasībām, kas ir specifiskas noteiktiem IAL veidiem (piemēram, IAL, kuru veikumu var būtiski izmainīt novecošana, ir jānorāda ražošanas datums);
  • papildu prasībām, kas ir specifiskas īpašiem apdraudējumiem (piemēram, peldēšanas piederumi — paredzamajos lietošanas apstākļos šis IAL nedrīkst ierobežot lietotāja pārvietošanos, bet tam jo īpaši jādod viņam iespēja peldēt vai veikt darbības, lai izglābtos no draudiem vai glābtu citus cilvēkus).

Saskaņoti standarti

Atbilstības novērtēšana un pilnvarotās iestādes

 • Par IAL atbilstības pamatprasībām un citiem šīs direktīvas noteikumiem vērtēšanu atbild:
  • vai nu ES valstu pilnvarotās iestādes saskaņā ar konkrētiem obligātajiem vērtēšanas kritērijiem,
  • vai arī paši ražotāji.

Atbilstības deklarācija unCEzīme

ES valstis nedrīkst aizliegt, ierobežot vai traucēt laist tirgū vai nodot ekspluatācijā IAL, kuriem ir CE zīme un:

 • par kuriem ražotājs var uzrādīt EK atbilstības deklarāciju;
 • IAL, kuri aizsargā pret nelieliem apdraudējumiem, atbilstību pierāda pats ražotājs, izmantojot EK atbilstības deklarāciju;
 • pilnvarotajai iestādei ir pienākums veikt visu citu IAL EK tipa pārbaudi*;
 • dažiem IAL, kas aizsargā pret ļoti nopietniem apdraudējumiem, piemēro procedūru, kuras mērķis ir nodrošināt atbilstību produkcijas tipam, piemēram, elpošanas aizsardzības ierīcēm. Šādiem IAL ir vajadzīgs EK tipa pārbaudes sertifikāts, kā arī:
  • vai nu pastāvīga atbilstības uzraudzība, veicot pārbaudes, lai nodrošinātu, ka ir ieviestas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas nolūkā ražot prasībām atbilstošu izstrādājumu,
  • vai arī paraugu ikgadēja nodošana atbilstības pārbaudīšanai.

CE atbilstības zīmi piestiprina ražotājs vai arī viņa pārstāvis, kas veic uzņēmējdarbību ES teritorijā.

Atcelšana

Direktīva 89/686/EEK tiks atcelta un aizstāta ar Regulu (ES) 2016/425 no 2018. gada 21. aprīļa.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1991. gada 31. decembrim. Tā ir piemērojama kopš 1992. gada 1. jūlija.

KONTEKSTS

Šo direktīvu papildina direktīvas par darba ņēmēju veselības aizsardzību un drošību, jo īpaši Direktīva 89/656/EEK par IAL lietošanu darba vietās.

* GALVENIE TERMINI

Tipa pārbaude: procedūra, ar ko apstiprinātā pārbaudes iestāde konstatē un apliecina, ka konkrētais IAL atbilst attiecīgajiem šīs direktīvas noteikumiem.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 89/686/EEK (1989. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (OV L 399, 30.12.1989., 18.–38. lpp.)

Direktīvas 89/686/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK (OV L 81, 31.3.2016., 51.–98. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.09.2016

Top