EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Transportlīdzekļu vadīšanas un atpūtas laikposmi autotransporta nozarē

Transportlīdzekļu vadīšanas un atpūtas laikposmi autotransporta nozarē

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 561/2006 par transportlīdzekļu vadīšanas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem

Regula (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā

KĀDS IR ŠO REGULU MĒRĶIS?

 • Regulā (EK) Nr. 561/2006, ko groza ar Regulu (ES) 2020/1054, ir paredzēti noteikumi par kravas automašīnu un autobusu vadītāju transportlīdzekļu vadīšanas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem, lai uzlabotu darba apstākļus un satiksmes drošību.
 • Regulā (ES) Nr. 165/2014, ko groza ar Regulu (ES) 2020/1054, ir noteiktas prasības attiecībā uz tādu tahogrāfu konstrukciju, uzstādīšanu, lietošanu, testēšanu un kontroli, ko uzstāda transportlīdzekļos, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 561/2006.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Regula (EK) Nr. 561/2006:

 • attiecas uz kravu autopārvadājumiem, izmantojot transportlīdzekļus, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, kā arī pasažieru autopārvadājumiem, izmantojot transportlīdzekļus, kuros paredzēts pārvadāt vairāk nekā deviņas personas (ieskaitot vadītāju);
 • no 2026. gada 1. jūlija ir piemērojama kravu autopārvadājumiem starptautiskajos autopārvadājumos vai kabotāžas pārvadājumos ar transportlīdzekļiem (tostarp ar piekabi vai puspiekabi), kuru pilna masa pārsniedz 2,5 tonnas;
 • neatkarīgi no transportlīdzekļa reģistrēšanas valsts attiecas uz autopārvadājumiem Eiropas Savienībā (ES) un starp ES dalībvalstīm, Šveici un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.

Minimālais vecums

Transportlīdzekļu vadītāju un to palīgu minimālais vecums ir 18 gadi, izņemot gadījumus, kad vadītāju palīgu minimālais vecums var būt 16 gadi (papildinformācija sniegta 5. pantā).

Noteikumi par transportlīdzekļu vadīšanas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem

Detalizēti noteikumi par šiem laikposmiem ir izklāstīti 6., 7., 8., 8.a un 9. pantā.

 • Šie noteikumi ietver šādus aspektus:
  • maksimālais ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laikposms ir 9 stundas, taču to var pagarināt līdz 10 stundām ne biežāk kā divas reizes nedēļā;
  • maksimālais transportlīdzekļa iknedēļas vadīšanas laiks ir 56 stundas;
  • kopējais uzkrātais transportlīdzekļa vadīšanas laikposms divu secīgu nedēļu laikā nepārsniedz 90 stundas;
  • pēc četrarpus transportlīdzekļa vadīšanas stundām transportlīdzekļa vadītājs ņem vismaz 45 minūšu pārtraukumu, izņemot gadījumu, ja viņš sāk atpūtas laikposmu;
  • minimālais ikdienas atpūtas laikposms ir 11 stundas, taču to var saīsināt līdz 9 stundām, bet ne vairāk kā trīs reizes starp diviem iknedēļas atpūtas laikposmiem;
  • vismaz 45 stundas ilgs regulārs iknedēļas atpūtas laikposms un vismaz 24 stundas ilgs saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms.
 • Transporta uzņēmumiem jāorganizē transportlīdzekļu vadītāju darbs tā, lai tie varētu atgriezties darba devēja darbības centrā, kur transportlīdzekļa vadītāji parasti atrodas dalībvalstī vai vadītāja dzīvesvietā, un jebkurās četrās secīgās nedēļās izmanto vismaz vienu regulāru iknedēļas atpūtas laikposmu (vai iknedēļas atpūtas laikposmu, kas pārsniedz 45 stundas, kas ir kompensācija par iepriekšējiem saīsinātiem iknedēļas atpūtas laikposmiem).
 • Transportlīdzekļa vadītājiem jābūt iespējai katru nedēļu 45 stundas atpūsties atbilstošā un katram dzimumam piemērotā izmitināšanas vietā, kurā ir pienācīgas guļasvietas un sanitārās telpas (t. i., ārpus transportlīdzekļa kabīnes), kuru izmaksas jāsedz transporta uzņēmumam kā darba devējam.
 • Ja transportlīdzekļa vadītājs pavada transportlīdzekli, ko pārvadā ar prāmi vai vilcienu, viņa saīsinātos un regulāros iknedēļas atpūtas laikposmus var pārtraukt ne vairāk kā divas reizes ar citām darbībām, kas kopā nepārsniedz vienu stundu. Tas attiecas tikai uz transportlīdzekļa vadītājiem, kuriem prāmī vai vilcienā ir piekļuve guļamvagonam, guļasvietai vai kušetei, un regulāras iknedēļas atpūtas gadījumā pārtraukums ir iespējams tikai tad, ja plānotais brauciena ilgums ir vismaz astoņas stundas.
 • Eiropas Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu – Deleģēto regulu (ES) 2022/1012, kurā izklāstīti standarti, ar kuriem nosaka drošu un aizsargātu stāvvietu pakalpojuma līmeni un drošību, un šādu stāvvietu drošības sertificēšanas procedūras.

Minimālie nosacījumi regulas īstenošanai

 • Direktīvā 2006/22/EK, kas grozīta ar Direktīvu (ES) 2020/1057, ir paredzēti obligāti nosacījumi Regulas (EK) Nr. 561/2006 un Regulas (ES) Nr. 165/2014 īstenošanai (skatīt iedaļu par tahogrāfiem tālāk tekstā).
 • Tās mērķis ir nodrošināt sociālās jomas tiesību aktu saistībā ar autotransportu pareizu piemērošanu un saskaņotu interpretāciju, nosakot minimālās prasības, lai dalībvalstis varētu vienādi un efektīvi pārbaudīt atbilstību attiecīgajiem noteikumiem. Šīm pārbaudēm būtu jāpalīdz mazināt un novērst pārkāpumus.
 • Tajā ir noteikts, ka dalībvalstīm jāievieš riska novērtēšanas sistēma transporta uzņēmumiem, pamatojoties uz to pārkāpumu relatīvo skaitu un smagumu, kurus attiecīgais uzņēmums ir izdarījis. Uzņēmumi ar augstu riska novērtējumu jāpārbauda rūpīgāk un biežāk.

Tahogrāfi

 • Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 165/2014 (skatīt kopsavilkumu) tahogrāfi ir jāuzstāda visos transportlīdzekļos, kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas un kurus izmanto kravu autopārvadājumiem, kā arī transportlīdzekļos, kuros pārvadā vairāk nekā deviņus cilvēkus (ieskaitot autovadītāju) – ar atsevišķiem izņēmumiem. No 2026. gada 1. jūlija tahogrāfi jāuzstāda transportlīdzekļos, kuru masa pārsniedz 2,5 tonnas un kuri ir iesaistīti starptautiskos autopārvadājumos vai kabotāžas pārvadājumos.
 • Tahogrāfa tehnoloģija vispirms tika mainīta no analogās uz digitālo un pēc tam – no digitālās uz progresīvāku digitālo, t. i., viedo.
 • Ar Regulu (ES) Nr. 165/2014 tika ieviesti noteikumi par viedajiem tahogrāfiem – jaunas paaudzes iebūvētām ierīcēm, lai īstenotu ES tiesību aktus par profesionālu autovadītāju transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laikposmiem. Viedie tahogrāfi ir obligāti visos jaunajos transportlīdzekļos, kas reģistrēti pēc 2019. gada 15. jūnija. Viedie tahogrāfi, izmantojot satelītpozicionēšanas pakalpojumus, automātiski reģistrē transportlīdzekļa vadīšanas laikposmus, pārtraukumus un atpūtas laikposmus, kā arī pieejamības periodus un citas vadītāja veiktas darbības. Tiem vajadzētu uzlabot noteikumu ievērošanu un ļaut ātri konstatēt iespējamu krāpšanu vai nepareizu izmantošanu.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪS REGULAS IR PIEMĒROJAMAS?

 • Regula (EK) Nr. 561/2006 ir piemērojama kopš 2007. gada 11. aprīļa.
 • Regula (ES) Nr. 165/2014, izņemot 48. pantā norādītos izņēmumus, ir piemērojama kopš 2015. gada 2. marta.
 • Regula (ES) 2020/1054, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 561/2006 un Regulu (ES) Nr. 165/2014, ir piemērojama kopš 2020. gada 1. augusta, tomēr 1. panta 15. punkts un 2. panta 12. punkts jāpiemēro no 2024. gada 31. decembra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 1.–14. lpp.).

Regulas (EK) Nr. 561/2006 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (OV L 60, 28.2.2014., 1.–33. lpp.).

Skatīt konsolidēto versiju.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1012 (2022. gada 7. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 561/2006 papildina attiecībā uz standartiem, ar kuriem nosaka drošu un aizsargātu stāvvietu pakalpojuma līmeni un drošību, un attiecībā uz to sertificēšanas procedūrām (OV L 170, 28.6.2022., 27.–37. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/22/EK (2006. gada 15. marts) par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu (OV L 102, 11.4.2006., 35.–44. lpp.).

Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 12.09.2022

Top